Wspierają:

    

 

 

 

Ostatnie Komentarze

       
Uprawnienia budowlane Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
31.10.2009.
Uprawnienia budowlane to w myśl ustawy ” Prawo budowlane” warunek konieczny by sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Wydawane są przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w formie decyzji administracyjnej, po spełnieniu wymagań określonych w samej ustawie oraz przepisach szczególnych, tj. rozporządzeniu ministra właściwego ds. architektury i budownictwa.

Uprawnienia budowlane mogą być udzielane do:

 • projektowania
 • kierowania robotami budowlanymi

W uprawnieniach budowlanych należy określić specjalność i ewentualną specjalizację techniczno-budowlaną oraz zakres prac projektowych lub robót budowlanych objętych danym uprawnieniem.

Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach:
 • architektonicznej;
 • konstrukcyjno-budowlanej;
 • drogowej;
 • mostowej;
 • kolejowej;
 • wyburzeniowej;
 • telekomunikacyjnej;
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalnościach wymaga:

do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych:

 • ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,
 • odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,
 • odbycia rocznej praktyki na budowie;

do projektowania w ograniczonym zakresie:

 • ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów o wyższych szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,
 • odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,
 • odbycia rocznej praktyki na budowie;

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

 • ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,
 • odbycia dwuletniej praktyki na budowie;

do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

 • ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów o wyższych szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,
 • odbycia trzyletniej praktyki na budowie.

Wykaz kierunków wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego w poszczególnych specjalnościach uprawnień budowlanych:

Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnień budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferują praktyki

Portal Studentów Inżynierii Środowiska

Reklama