Wspierają:

     

 

 

 

Ostatnie Komentarze

Główna arrow Przydatne Artykuły arrow Co powinien zawierać projekt budowlany?
       
Co powinien zawierać projekt budowlany? Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
21.03.2010.

Część z Was, prędzej czy później, będzie miała do oddania parę projektów. Często nie jesteśmy informowani o tym co tak naprawdę projekt budowlany powinien zawierać, spróbujemy Wam odpowiedzieć na to pytanie.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 Prawa Budowlanego, projekt budowlany powinien zawierać:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,

  • projekt architektoniczno–budowlany,określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekomateriałową, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego – również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych,

  • stosownie do potrzeb, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,

  • w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno–inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

 

 

W skład każdego projektu architektoniczno - budowlanego wchodzą trzy części :

  • CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA
  • CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA,
  • CZĘŚĆ INSTALACYJNA.Każda z części składa się z opisu technicznego oraz rysunków. Komplet dokumentacji stanowią 4 egz. projektu z naniesionymi danymi inwestora i działki.
Projekt autoryzowany jest przez uprawnionych projektantów i po adaptacji budynku do działki - służy jako podstawa do uzyskania pozwolenia na budowę.

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Opis techniczny obejmuje założenia funkcjonalne budynku, zestawienia podstawowych wielkości oraz przyjęte rozwiązania technologiczno-materiałowe. Część rysunkowa obejmuje:

RZUTY: fundamenty, parter, poddasze, strop, więźba, dach (skala 1:50/ 1:75/ 1:100)
PRZEKROJE - (skala 1:50/ 1:100)
ELEWACJE budynku 4 szt. (skala 1:100)
zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
szczegóły budowlane lub schematy rozwiązań systemowych.

 

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA:

Opis konstrukcji obejmuje założone schematy statyczne, elementy konstrukcji dobrane na podstawie obliczeń statycznych oraz przyjęte rozwiązania technologiczno-materiałowe.

Część rysunkowa przedstawiająca ilość, sposób oraz rozmieszczenie zbrojenia w elementach żelbetowych
szczegóły i detale konstrukcyjne w podstawowym zakresie.

CZĘŚĆ INSTALACYJNA:


Opis techniczny; proponowane rozwiązania technologiczno – materiałowe;

rysunki- rzuty - parteru ; poddasza - skala 1:100
ewentualne aksonometrie poszczególnych instalacji
schematy dot. instalacji elektrycznych + schemat rozdzielni
schematy dot. instalacji wodno –kanalizacyjna i ciepłej wody
schematy dot. instalacji c.o.
schematy dot. instalacji gazu

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnień budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferują praktyki

Portal Studentów Inżynierii Środowiska

Reklama