Wspierają:

     

 

 

 

Ostatnie Komentarze

Główna arrow Kariera / Baza CV arrow Uprawnienia Budowlane arrow Wykaz źródeł potrzebnych do zaliczenia egzaminów na uprawnienia budowlane
       
Wykaz źródeł potrzebnych do zaliczenia egzaminów na uprawnienia budowlane Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
18.06.2010.
 Dzisiaj prezentujemy Wam wykaz norm, poradników, wytycznych i instrukcji potrzebnych do zdania egzaminu na uprawnienia budowlane w zależności od specjalności. Jako mały bonus dodajemy plik zawierający zestaw prawie 2000 pytań wraz z odpowiedziami w formie pliku Excel. Nic tylko zacząć się uczyć ;-).

 

 

 

 

 

WYKAZ Nr 1/2010 Og-bud

POLSKICH NORM, WYTYCZNYCH, INSTRUKCJI I PORADNIKÓW,

  • ustalony zgodnie ze „Szczególowym programem egzaminu na uprawnienia budowlane” II (15) Wykaz przepisów – Lp. 43a – oznaczenie 2.PN-W
  • których znajomosc i umiejetnosc praktycznego stosowania obowiazuje zdajacych egzamin na uprawnienia budowlane i specjalizacje techniczno-budowlane – w sesji wiosennej 1/2010

CZESC A – UPRAWNIENIA BUDOWLANE w specjalnosciach:

A – architektonicznej

B – konstrukcyjno-budowlanej D – drogowej

M – mostowej

S – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

E – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

ielektroenergetycznych

 

 

 

1.   SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

1a) DO PROJEKTOWANIA W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp. Nr normy PN Tytuł normy PN

PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
2.A PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie.
3. PN-89/B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane
z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
4. PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
5. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
6. xxx  
7. PN-EN 1990

PN-EN 1990:2004/Ap1

PN-EN 1990:2004/A1:2008

PN-EN 1990:2004/AC:2008

(uwaga: bez załączników)

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
8. PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane
w projektach zagospodarowania działki lub terenu.
9. PN-B-03150:2000 oraz Az1:2001, Az2:2003, Az3:2004 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1b) DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp. Nr normy PN Tytuł normy PN
1. PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
2. PN-EN 206-1:2003

Ap1:2004; A1:2005; A2:2006

Beton.Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
3.A PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie.
4. PN-B- 06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
5. xxx xxx
6. PN-89/B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane
z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
7. PN-EN 13139:2003

Ac:2004

Kruszywa do zaprawy.
8. PN-EN 12620:2004

Ac:2004

Kruszywa do betonu.
9. PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane
w projektach zagospodarowania działki lub terenu.

2.   SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANA

2a) DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp. Nr normy PN Tytuł normy PN
1A. PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
2. PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
3. PN-87/B-02151/01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń
w budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem.
4. PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.
5.A PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie
6. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
7. PN-B-03150:2000 oraz Az1:2001, Az2:2003, Az3:2004 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
8. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
9. PN-B-03264:2002

Ap1:2004

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie
10A xxx  
11. PN-83/B-03430 oraz Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych za­mieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania
12A PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynnik wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania.
13B PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania
14. PN-80/B-02010/Az 1 :2006 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.
15. PN-EN 1990

PN-EN 1990:2004/Ap1

PN-EN 1990:2004/A1:2008

PN-EN 1990:2004/AC:2008

(uwaga: bez załączników)

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
16. PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane
w projektach zagospodarowania działki lub terenu.

2b) DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp. Nr normy PN Tytuł normy PN
  xxx  
  PN-EN 206-1:2003

Ap1:2004, A1:2005; A2:2006

Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja
i zgodność.
  xxx  
  PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie.
5 A. PN-B-03264:2002

Rozdział 8

Ap1:2004

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
6. xxx .
7. PN-B- 06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
8. PN-B- 06200:2002

Ap1:2005

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
9. xxx xxx
10. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane
z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
11. PN-EN 13139:2003

Ac:2004

Kruszywa do zaprawy.
12. PN-EN 12620:2004

Ac:2004

Kruszywa do betonu.
13. PN-EN 13055-1:2003

Ac:2004

Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.
14. PN-82/B-02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
15. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
16. PN-EN 1990

PN-EN 1990:2004/Ap1

PN-EN 1990:2004/A1:2008

PN-EN 1990:2004/AC:2008

(uwaga: bez załączników)

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
17. PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane
w projektach zagospodarowania działki lub terenu.

3.   SPECJALNOŚĆ DROGOWA

3 a) DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp. Nr normy PN lub WT Tytuł normy PN
  xxx  
  PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
  PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
  xxx  
  xxx  
  PN-V-83002:1999 Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. Wymagania ogólne i metody badań.
  xxx xxx
  PN-EN 13043:2004

Ac:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
  xxx  
  xxx  
  xxx  
  xxx  
  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
  PN-EN 1990

PN-EN 1990:2004/Ap1

PN-EN 1990:2004/A1:2008

PN-EN 1990:2004/AC:2008

(uwaga: bez załączników)

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
16 PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane

w projektach zagospodarowania działki lub terenu.

17   Komentarz do Warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Cz. II GDDKiA – Transprojekt W-wa, 2002.

18   Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych

GDDP – IBDM, 1997.

19   Katalog typowych nawierzchni sztywnych GDDP – IBDM, 2001.
20   Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych

i półsztywnych GDDP – IBDM, 2001.

21 xxx  
22 WT-2. Nawierzchnie

asfaltowe 2008

Wymagania techniczne – Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. Rekomendacja MI 26.02.2009.
23 xxx  
24 xxx  
25 xxx  
26 PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania.

Część 1: Beton asfaltowy.

27 PN-EN 13108-5:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania.

Część 5: Mieszanka SMA.

28 PN-EN 13249:2002

i A1:2006

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane

w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg

i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg

kolejowych i nawierzchni asfaltowych.

29 PN-EN 13251:2002

i A1:2006

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane

w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych,

fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych.

3 b)      DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp. Nr normy PN lub WT Tytuł normy PN
1 xxx  
2 PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
3 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
4 PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
5 xxx  
6* xxx  
7 PN-V-83002:1999 Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. Wymagania ogólne i metody badań.
8 xxx xxx
9 PN-EN 13043:2004

Ac:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
10 xxx  
11 xxx  
12 xxx  
13 xxx  
14 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
15 PN-EN 1990

PN-EN 1990:2004/Ap1

PN-EN 1990:2004/A1:2008

PN-EN 1990:2004/AC:2008

(uwaga: bez załączników)

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
16 PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane

w projektach zagospodarowania działki lub terenu.

17 xxx  
18 xxx  
19 xxx  
20   Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych

i półsztywnych GDDP – IBDM, 2001.

21 WT-1. Kruszywa 2008. Wymagania techniczne – Kruszywa do mieszanek

mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych. Rekomendacja MI 30.09.2008.

22 WT-2. Nawierzchnie

asfaltowe 2008.

Wymagania techniczne – Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. Rekomendacja MI 26.02.2009.
23 WT-3. Emulsje asfaltowe

2009.

Wymagania techniczne – Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. Rekomendacja MI 26.02.2009.
24 PN-EN 1340:2004

i AC:2007

Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań.
25 PN-EN 1338:2005 i AC:2007 Betonowa kostka brukowa – Wymagania i metody badań.
26 PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część 1: Beton asfaltowy.
27 PN-EN 13108-5:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Część 5: mieszanka SMA.
28 PN-EN 13249:2002

i A1:2006

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane

w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg

i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg

kolejowych i nawierzchni asfaltowych.

29 PN-EN 13251:2002

i A1:2006

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane

w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych,

fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych.

4.   SPECJALNOŚĆ MOSTOWA

DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp. Nr normy PN Tytuł normy PN
  PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.
  PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
  PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia.
  PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe
i sprężone. Wymagania i badania.
  PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe
i sprężone. Projektowanie.
  PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
  PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
  XXX  
  PN-EN 934-4:2002

A1:2005

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu – Część 4: Domieszki do zaczynów iniekcyjnych do kanałów kablowych – Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.
11. PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.
12. UWAGA:

obowiązuje znajomość całośći warunków technicznych

Zarządzenie Nr 29 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 05 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia „Warunków technicznych dla kolejowych obiektów inżynieryjnych”  Id-2 (D-2)
13. PN-EN 1990

PN-EN 1990:2004/Ap1

PN-EN 1990:2004/A1:2008

PN-EN 1990:2004/AC:2008

(uwaga: bez załączników)

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
14. PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane
w projektach zagospodarowania działki lub terenu.

5.   SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ            CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I       KANALIZACYJNYCH

5a) DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp. Nr normy PN Tytuł normy PN
  xxx  
  PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
  xxx xxx
  PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
  PN-91/B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania.
  PN-91/B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.
  xxx xxx
  PN-B-02865:1997 oraz

Ap1z 1999

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
  xxx  
  PN-83/B-03430 oraz Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
  PN-C-04750:2002 Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia i wymagania.
12A PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynnik wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania.
13B. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
14. xxx xxx
15. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody
w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.
16. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.
17. PN-EN 297:2002

A6:2006  Ap1:2006

AC:2006 A4:2007

Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem.

Kotły typu B11 i B11BS z palnikami atmosferycznymi o nominalnym obciążeniu cieplnym nie przekraczającym 70 kW.

18. xxx  
19. PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane
w projektach zagospodarowania działki lub terenu.
20. PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.

5b) DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp. Nr normy PN Tytuł normy PN
  PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.
  PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe
o gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania.
  PN-83/B-03430 oraz Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych za­mieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
  PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane
z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
  xxx  
  PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne: Wymagania i badania.
  xxx  
  PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów.
  xxx xxx
  PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.
  PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.
12. xxx xxx
13. PN-B-10720:1998 Wodociągi – Zabudowa zestawów wodomierzowych

w instalacjach wodociągowych – Wymagania i badania przy odbiorze.

14. PN-B-01027 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane
w projektach zagospodarowania działki lub terenu.
15. PN-EN 14134: 2008 Wentylacja budynków – badanie właściwości i kontrola wykonania instalacji wentylacji mieszkań.

6.   SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJII I URZĄDZEŃ           ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp. Nr normy PN Tytuł normy PN
1A. PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach.
2B. PN-EN 12464-2 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2. Miejsca pracy na zewnątrz.
3A. PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Część 1. Zasady ogólne.
4. xxx  
5A PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3.

Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.

6A. PN-EN 50341-1:2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV-Część 1:Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne.
7. PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV (bez załącznika S – strony 119-170)
8A. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
9. PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa.
10. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
11. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
12. PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia wyposażane w wannę lub/i basen natryskowy.
13. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
14. xxx  
15. PN-EN 50122-1:2002 Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Część 1: Środki ochrony dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego
i uziemień.
16. PN-K-89000:1997 Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt. Tablice ostrzegawcze przed porażeniem prądem elektrycznym.
17. PN-K-91002:1997 Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt. Ogólne wymagania i metody badań.
18. xxx  
19. PN-K-92002:1997 Komunikacja miejska. Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania.
20A PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
21. xxx xxx
22. xxx xxx
23. xxx xxx
24.   Uchwała Nr 170 Zarządu „PKP Energetyka” Spółka z o.o.
z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w pobliżu urządzeń sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej EBH-1a (PKP Et-4).

Załącznik Nr 2 do uchwały

25. xxx xxx
26.   Zarządzenie Nr 9 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30.06.2004 r. w sprawie ustalenia „Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej” let-2 (Et-2)

+ uchwała nr 151/2008 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19.03.2008 r. w sprawie zmian w instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej – let 2

27. PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane
w projektach zagospodarowania działki lub terenu.
28. xxx  
29A. PN-HD 60364-4 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzanie.
30 PN-EN 50122-2 Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Część 2. Środki ochrony przed oddziaływaniem prądów błądzących wywołanych przez trakcję elektryczną prądu stałego.
31 PN-EN 50163 Zastosowania kolejowe. Napięcia zasilania systemów trakcyjnych.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnień budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferują praktyki

Portal Studentów Inżynierii Środowiska

Reklama