Wspierają:

     

 

 

 

Ostatnie Komentarze

Główna arrow Kariera / Baza CV arrow Uprawnienia Budowlane arrow Przykładowe pytania na uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
       
Przykładowe pytania na uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
29.06.2010.
Zagadnienia prawne i ogólne  

1. Jaki dokument Unii Europejskiej wprowadza świadectwa?

a) Dyrektywa w sprawie efektywności końcowej
b) Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
c) Zielona Księga


2. Jaki akty prawny wprowadza świadectwa energetyczne w Polsce?

a) Rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia szkoleń oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania charakterystyki energetycznej budynków
b) Rozporządzenie w sprawie metodologii sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków
c) Prawo budowlane


3. W jakich sytuacjach wymagane jest sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku?

a) dla każdego istniejącego budynku
b) dla każdego budynku poddanego termomodernizacji
c) dla każdego budynku nowego oraz sprzedawanego bądź wynajmowanego


4. Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku w sytuacjach przewidzianych w ustawie jest:

a) obowiązkowe
b) dobrowolne
c) wykonywane na życzenie jednej ze stron

5. Za niesporządzenie wymaganego świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Prawo Budowlane przewiduje:

a) karę pieniężną
b) unieważnienie umowy sprzedaży lub najmu
c) nie przewiduje żadnych sankcji


6. Jak długo jest ważne świadectwo?

a) 10 lat
b) 10 lat lub do czasu modernizacji zmieniającej charakterystykę energetyczną budynku
c) bezterminowo


7. W jakich budynkach świadectwo powinno być umieszczone w widocznym miejscu?

a) w szkołach
b) urzędach państwowych
c) w budynkach powyżej 1000 m2 świadczących usługi dla znacznej liczby osób


8. Jakie obowiązkowe wykształcenie wymagane jest od osób mogących sporządzać świadectwa?

a) nie ma żadnych ograniczeń
b) tytuł magistra
c) tytuł inżyniera


9. Jaki akt prawny wprowadza pojęcie "białych certyfikatów"?

a) Prawo energetyczne
b) Prawo budowlane
c)Dyrektywa w sprawie efektywności końcowej


10. Co to są białe certyfikaty?

a) dokument poświadczający wykorzystanie energii wodnej
b) dokument poświadczający prowadzenie działań zwiększających efektywność energetyczną
c) dokument poświadczający wykorzystanie energii produkowanej w skojarzeniu


11. Jaki mechanizm był wymagany aby Protokół z Kioto wszedł w życie?

a) 2 x 55
b) 2 x 25
c) 2 x 75


12. Co to jest zielony certyfikat?

a) dokument poświadczający pozyskanie energii z biomasy
b) dokument poświadczający pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych
c) dokument poświadczający pozyskanie energii ze słońca


13. Dyrektywa o efektywności końcowej zakłada zmniejszenia zużycia energii do roku 2016 o:

a) 7%
b) 8%
c) 9%


14. Jaki organ państwowy kontroluje wypełnienie zobowiązań związanych z systemem "zielonych certyfikatów"

a) Urząd Regulacji Energetyki - URE
b) Ministerstwo Gospodarki
c) Ministerstwo Infrastruktury


15. Na mocy Protokołu z Kioto Polska ma obowiązek redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2012 o:

a) 4%
b) 6%
c) 10%


16. Wskaźnik charakterystyki energetycznej wyrażany jest:

a) kWh/rok
b) kWh
c) kWh/m2*rok


17. Obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego powstaje z chwilą

a) zakończenia projektu technicznego budynku
b) oddania budynku do użytkowania
c) Zasiedlenia budynku


18. Premia termomodernizacyjne przewidziana w Ustawie o wpieraniu termomodernizacji i remontów może być przyznana, jeżeli kompleksowa termomodernizacja budynku spowoduje zmniejszenie rocznych strat energii o:

a) 5%
b) 25%
c) 20%


19. Wysokość premii termomodernizacyjnej nie może wynosić więcej niż:

a) 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
b) 20% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
c) 10% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego


20. Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi:

a) 20% przyznanego kredytu
b) 25% przyznanego kredytu
c) 15% przyznanego kredytu


21. Budynki będące przedmiotem przedsięwzięcia remontowego w rozumieniu Ustawy Termomodernizacyjnej i remontowej to:

a) budynki wielorodzinne będące w użytkowaniu przed rokiem 1973
b) wszystkie budynki wielorodzinne
c) budynki wielorodzinne będące w użytkowaniu przed rokiem 1961


22. Przy korzystaniu z premii remontowej realizowane przedsięwzięcie musi prowadzić do zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody o:

a) 10%
b) w ogóle nie musi
c) 5%


23. O przyznaniu premii termomodernizacyjnej i remontowej decyduje

a) Narodowa Bank Polski
b) każdy bank udzielający kredytów termomodernizacyjnych
c) Bank Gospodarstwa Krajowego


24. Za politykę energetyczną kraju odpowiedzialny jest


a) Minister Infrastruktury
b) Minister Gospodarki
c) Urząd Regulacji Energetyki - URE


25. Przepisy wykonawcze do której ustawy określają warunki przyłączenia budynku do sieci elektrycznej

a) Ustawa Prawo Budowlane
b) Ustawa Prawo Energetyczne
c) Ustawa Kodeks Cywilny

 

Ocena ochrony cieplnej PDF
1. W jakich jednostkach oblicza się opór R?

a) (m2*K) / W
b) kWh/m2
c) kW/m2


2. Jaka jest zależność pomiędzy współczynnikiem przewodzenia ciepła A, grubością warstwy materiału d i oporem R

a) R=d*A
b) R=d/A
c) d=R/A


3. Maksymalne wartości współczynników przenikania ciepła U(max) podane w WT 2008:

a) uwzględniają dodatek na mostki cieplne
b) uwzględniają dodatek na mostki cieplne tylko od płyt balkonowych
c) nie uwzględniają dodatku na mostki cieplne


4. Wymagania dotyczące obrony cieplnej budynku zawarte w WT 2008 nie dotyczą:


a) mostków cieplnych
b) izolacyjności cieplnej techniki instalacyjnej
c) izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych


5. Graniczne wartości wskaźnika EP podane w WT 2008 są zależne od:

a) konstrukcji przegród zewnętrznych
b) współczynnika kształtu budynku A/Ve
c) lokalizacji budynku


6. Budynek nie spełni wymagań dotyczących ochrony cieplnej zawartych w WT 2008 jeżeli:

a) wartość EP budynku będzie większa od wartości granicznej EP i współczynniki U przegród zewnętrznych większe od współczynników U(max)
b) wartość EP budynku będzie większa od wartości granicznej EP i współczynniki U przegród zewnętrznych mniejsze od współczynników U(max)
c) wartość EP budynku będzie mniejsza od wartości granicznej EP i współczynniki U przegród zewnętrznych większe od współczynników U(max)


7. Wymagania zawarte w WT 2008 związane z oszczędnością energii nie dotyczą:

a) maksymalnej powierzchni okien
b) szczelności na przenikanie powietrza
c) zapotrzebowania ciepłej wody


8. Współczynnik gg szklenia określa ile energii całkowitej promieniowania słonecznego:

a) zostanie przepuszczone przez szklenia
b) odbije się od szklenia
c) zostanie pochłonięte przez szklenie


9. Dla przegród wewnętrznych oddzielających część ogrzewaną budynku od nieogrzewanej opór przejmowania ciepła od strony zewnętrznej Rse jest równy:

a) oporowi przejmowania ciepła od strony wewnętrznej Rsi
b) zero
c) podwojonemu oporowi Rse dla przegród zewnętrznych


10. Współczynnik przenikania ciepła przegrody U nie jest zależny od:

a) grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych
b) współczynników przewodzenia ciepła materiałów z których wykonane są warstwy
c) ciepła właściwego materiałów z których wykonane są warstwy


11. Niska wartość współczynnika przewodzenia ciepła l materiału świadczy o tym, że:

a) ma on dobre właściwości izolacyjne
b) ma on słabe właściwości izolacyjne
c) nie nadaje się do zastosowania jako materiał izolacyjny


12. Który z materiałów ma najniższy współczynnik przewodzenia ciepła l:

a) żelbeton
b) styropian
c) gazobeton


13. Który z materiałów ma najwyższy współczynnik przewodzenia ciepła l:

a) drewno
b) wełna mineralna
c) miedź


14. Współczynnik przenikania ciepła okna Uw jest niezależny od:

a) współczynnika U szklenia
b) współczynnika U ramy okiennej
c) współczynnika g szklenia


15. Wymiary przegród otaczających przestrzeń ogrzewaną obliczamy wg:

a) wymiarów zewnętrznych
b) wymiarów w osiach
c) wymiarów całkowitych w osiach


16. Wymiary okien i drzwi przyjmuje się jako wymiary:

a) ram okiennych i drzwiowych
b) otworów okiennych i drzwiowych w przegrodach
c) oszklenia


17. Mostki cieplne powodują w sezonie zimowym:

a) podwyższenie temperatury powierzchni przegrody od strony wewnętrznej
b) obniżenie temperatury powierzchni przegrody od strony wewnętrznej
c) nie wpływają na temperaturę powierzchni przegrody od strony wewnętrznej


18. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr nie uwzględnia straty ciepła przez

a) przegrody
b) mostki liniowe
c) wentylację


19. Współczynnika strat ciepła przez przenikanie Htr nie zależy od

a) konstrukcji budynku
b) wymiarów budynku
c) lokalizacji budynku


20. Wartość równoważnego współczynnika przenikania ciepła podłogi na gruncie Uequiv,bf nie zależy od:

a) poziomu wód gruntowych
b) zagłębienia podłogi
c) wymiaru charakterystycznego podłogi B’


21. Wymiar charakterystyczny podłogi B’ nie zależy od:

a) pola powierzchni podłogi
b) całkowitego odwodu podłogi
c) odwodu podłogi uwzględniającego tylko długość krawędzi stykających się z środowiskiem zewnętrznym lub przestrzenią nieogrzewaną


22. Zwiększenie zagłębienia podłogi poniżej poziomu terenu wpłynie w następujący sposób na wartość Uequiv,bf :

a) nie spowoduje zmiany współczynnika przenikania ciepła Uequiv,bf podłogi
b) spowoduje zwiększenie równoważnego współczynnika przenikania ciepła Uequiv,bf podłogi
c) spowoduje zmniejszenie równoważnego współczynnika przenikania ciepła Uequiv,bf podłogi


23. Współczynnik przenikania ciepła U dla przegrody, której opór cieplny RT wynosi 2,5 m2K/W, jest równy:

a) 0,40 W/m2K
b) 0,35 W/m2K
c) 0,25 W/m2K


24. Opór cieplny RT przegrody, której współczynnik przenikania ciepła U wynosi 0,30 W/m2K, jest równy:

a) 3,00 W/m2K
b) 3,33 W/m2K
c) 4,25 W/m2K


25. Opór przejmowania ciepła od strony zewnętrznej Rse dla przegród zewnętrznych jest równy:

a) 0,13 m2K/W
b) 0,17 m2K/W
c) 0,04 m2K/W


26. Jaka jest obecnie wymagana max. wartość współczynnika U dla ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ti>160C?

a) 0,3 W/m2*K
b) 0,25 W/m2*K
c) 0,5 W/m2*K


27. Jaka jest max. wymagana wartość wsp. U dla okien w ścianach pionowych budynku mieszkalnego w I, II i III strefie klimatycznej ?

a) 1,5 W/m2*K
b) 1,7 W/m2*K
c) 1,8 W/m2*K


28. Jaka jest max. wymagana wartość wsp. U dla dachów w budynkach mieszkalnych przy ti>160C

a) 0,30 W/m2*K
b) 0,25 W/m2*K
c) 0,20 W/m2*K


29. Który akt prawny zawiera wymagania dotyczące wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych?

a) Rozporządzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
b) PN EN ISO 6946
c) Rozporządzenie Min. Inf. w sprawie metodyki sporządzania świadectw charakterystyki en. budynków


30. Który akt prawny zawiera metodykę obliczania wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych?

a) Rozporządzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
b) PN EN ISO 6946
c) Rozporządzenie Min. Inf. w sprawie metodyki sporządzania świadectw charakterystyki en. budynków


31. Jakie położenie warstwy izolacyjnej w ścianie zewnętrznej jest najkorzystniejsze z punktu widzenia ochrony cieplnej budynku?

a) od zewnątrz
b) od wewnątrz
c) wszystko jedno


32. Jak wpływa zawilgocenie ściany na jej cechu izolacyjności cieplnej?

a) obniża U
b) podwyższa U
c) nie wpływa na cechy izolacyjności cieplnej


33. Na co wpływa wysoka szczelność okna?

a) obniża wartość U
b) zmniejsza przepływ powietrza
c) a i b


34. Która właściwość okna NIE wpływa na niską wartość współczynnika U okna

a) potrójna szyba
b) szyba z powłoką niskoemisyjną
c) Wysoka szczelność


35. Największe wartości współczynnika przenikania ciepła mają:

a) mostki cieplne w otoczeniu okien
b) mostki cieplne od płyty balkonowej
c) mostki w narożu budynku


36. Kubatura ogrzewana budynku to:

a) pełna kubatura ogrzewanego budynku
b) kubatura pomieszczeń ogrzewanych
c) kubatura części ogrzewanej wraz z otaczającymi i wewnętrznymi przegrodami,


37. Wysokie zużycie ciepła na ogrzewanie w starych budynkach jest spowodowane głównie przez:

a) ogólnie zły stan techniczny budynków
b) niska jakość ochrony cieplnej budynku wynikająca z dawnych przepisów, które nie stawiały wysokich wymagańw tej dziedzinie
c) nieszczelność okien


38. Czy Warunki Techniczne zawierają przepisy ograniczające wielkość powierzchni okien w nowych budynkach

a) zawierają takie przepisy
b) nie
c) nie, zobowiązują jedynie do ogólnej dbałości o oszczędzanie energii


39. Przyjmując wymiary przegród jako wymiary zewnętrzne można pominąć wpływ mostków liniowych

a) od płyt balkonowych
b) w otoczeniu okien
c) w narożu budynku


40. Czy Warunki Techniczne zawierają przepisy dotyczące ochrony przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym

a) tak
b) nie
c) dla niektórych rodzajów budynków


41. Podane w załączniku nr 2 do Warunków Technicznych wartości współczynników przenikania ciepła dla róznych rodzajów budynków , są to

a) wartości maxymalne dopuszczalne
b) wartości zalecane
c) Wartości przykładowe


42. Wartości EP podane w Warunkach Technicznych zawierają dodatki na zapotrzebowanie energii do przygotowania ciepłej wody, chłodzenia i oświetlenia. Porównanie charakterystyki energetycznej ocenianego budynku z danymi wg WT dokonuje sie

a) przez porównanie wskaźnika EP z sumaryczną wartością wskaźnika wg WT
b) przez oddzielne porównanie wskaźników wyliczonych dla ogrzewania ,przygotowania ciepłej wody, chłodzenia i oświetlenia z odpowiednimi składnikami wartości EP podanymi w WT
c) dowolnie


43. W projekcie budowlanym obowiazuje dokonanie analizy możliwości racjonalnego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Obowiązek ten dotyczy

a) wszystkich budynków
b) wybranych grup budynków
c) budynków o powierzchni użytkowej większej niż 1000 m2


44. Wraz ze wzrostem współczynnika kształtu budynku A/Ve:

a) spada wartość graniczna EP podana w WT 2008
b) wartość graniczna EP podana w WT 2008 pozostaje bez zmian
c) wzrasta wartość graniczna EP podana w WT 2008


45. Najważniejszą cechą przegrody budowlanej z punktu widzenia charakterystyki energetycznej budynku jest:

a) współczynnik przenikania ciepła U
b) szczelność
c) masa

 

 

Ocena systemu ogrzewania i ciepłej wody PDF

1. Zadaniem instalacji ogrzewania jest:

a) regulacja i utrzymanie temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach w chłodnych okresach roku
b) stworzenie warunków jak najlepiej odpowiadających potrzebom ludzi lub procesów technologicznych w ogrzewanych pomieszczeniach w okresie całego roku
c) regulacja i utrzymanie podstawowych parametrów komfortu cieplnego, takich jak temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniu


2. Organizm ludzki wymienia ciepło z otoczeniem:

a) wykorzystując jedynie zjawiska konwekcji i promieniowania ciepła
b) między innymi w procesie przewodzenia i promieniowania ciepła ale tylko wówczas jeśli dotyka przegrody budowlanej (np. podłogi)
c) wykorzystując np. zjawisko odparowania wody z powierzchni skóry


3. Ilość ciepła przekazywana przez człowieka do otoczenia nie zależy od:


a) prędkości ruchu powietrza w pomieszczeniu
b) aktualnego poziomu aktywności fizycznej
c) zastosowanego systemu ogrzewania w budynku


4. Tzw. temperatura odczuwalna jest obliczana jako:

a) średnia arytmetyczna temperatury powietrza i temperatury promieniowania otaczających przegród
b) średnia arytmetyczna temperatury i wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu
c) średnia ważona z wartości temperatury promieniowania otaczających człowieka powierzchni


5. Temperatura promieniowania przegród w pomieszczeniu w okresie zimowym:


a) nie zależy od stopnia ich izolacji termicznej
b) jest tym większa im przegrody zewnętrzne są gorzej zaizolowane termicznie
c) jest tym większa im przegrody zewnętrzne są lepiej zaizolowane termicznie


6. W budynku wyposażonym w instalację wentylacji naturalnej:

a) instalacja ogrzewania podgrzewa napływające do pomieszczeń powietrze zewnętrzne
b) i szczelne okna nie ma potrzeby dodatkowego podgrzewania infiltrującego powietrza
c) podgrzewanie powietrza odbywa się w specjalnych nagrzewnicach powietrza


7. Jednostką energii nie jest:

a) W/s
b) MJ
c) Wh


8. Zużycie energii końcowej przez budynek jest tym mniejsze im:

a) mniejsza jest sprawność wytwarzania ciepła w źródle ciepła
b) większa jest sprawność regulacji i wykorzystania instalacji co.
c) większa jest energochłonność budynku


9. Straty ciepła przez przenikanie w ogrzewanym pomieszczeniu:


a) nie zależą od konstrukcji przegród wewnętrznych
b) nie zależą od różnicy temperatury powietrza po obu stronach przegród budowlanych
c) uwzględniają również tzw. przejmowanie ciepła z powierzchni przegród budowlanych


10. Jak wynika z badań komfortu cieplnego przyjemny klimat w pomieszczeniu uzyskamy:

a) przy temperaturze powierzchni grzejników wyższej od 60°C
b) przy możliwie równomiernej temperaturze otaczających człowieka płaszczyzn
c) stosując ogrzewanie powietrzne


11. Do grupy grzejników konwekcyjnych zaliczamy:

a) m.in. grzejniki płytowe
b) grzejniki przekazujące ciepło wyłącznie na drodze konwekcji
c) wyłącznie grzejniki zasilane wodą


12. Niskotemperaturowy system ogrzewania:

a) musi być zasilany pompą ciepła
b) oznacza system w którym temperatura wody nie może przekraczać 50°C
c) można zastosować jeżeli budynek ma dobrą izolację termiczną


13. Nośnikiem ciepła w instalacji ogrzewania najczęściej jest:


a) powietrze
b) para wodna
c) woda


14. Ogrzewanie pompowe oznacza system ogrzewania:

a) w którym krążenie czynnika wywołane jest wyłącznie przez pompę obiegową
b) w którym krążenie czynnika wywołane jest przez pompę obiegową i tzw. ciśnienie grawitacyjne
c) wykorzystujący pompę ciepła


15. Podział instalacji centralnego ogrzewania na jedno- i dwururowe to podział ze względu na:

a) sposób rozdziału czynnika grzewczego
b) schemat instalacji
c) sposób połączenia instalacji z atmosferą


16. Instalacja ogrzewania z rozdziałem dolnym to instalacja w której:

a) rozdział (czyli odpowietrzenie) znajduje się w dolnej części instalacji
b) główny transport nośnika ciepła odbywa się poniżej odbiorników ciepła
c) odbiorniki ciepła znajdują się poniżej źródła ciepła


17. Indywidualny węzeł ciepłowniczy stanowi źródło ciepła:

a) dla części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
b) dla wielu budynków
c) dla pojedynczego budynku


18. Izolacja termiczna sieci przewodów:


a) ma na celu ograniczenie nieefektywnego rozpraszania ciepła wewnątrz budynku
b) w ogrzewanych pomieszczeniach jest niewskazana
c) powoduje zmniejszenie projektowego obciążenia cieplnego budynku


19. Najkorzystniejszy dla człowieka rozkład temperatury w pomieszczeniu uzyskuje się:

a) przy ogrzewaniu powietrznym
b) umieszczając grzejniki na ścianach zewnętrznych
c) umieszczając grzejniki na ścianach wewnętrznych


20. Zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną:

a) umożliwia wykorzystanie wewnętrznych zysków ciepła w pomieszczeniu
b) realizuje tzw. regulację jakościową
c) realizuje tzw. regulację ilościowo-jakościową


21. Nadmierne ochłodzenie wody zasilającej grzejniki może być spowodowane:


a) stosowaniem przewodów o zbyt małych średnicach
b) nadmierną izolacją termiczną przewodów
c) stosowaniem przewodów o zbyt dużych średnicach


22. Duża bezwładność cieplna instalacji oznacza:

a) znaczne przewymiarowanie instalacji na etapie projektowania
b) dużą wrażliwość instalacji na chwilowe zyski ciepła
c) powolne reagowanie na zmiany zapotrzebowania na ciepło


23. Zastosowanie układu regulacji pogodowej:

a) umożliwia przede wszystkim wykorzystanie zysków ciepła od nasłonecznienia
b) oznacza dostosowanie temperatury nośnika ciepła do temperatury zewnętrznej
c) poprawia sprawność regulacji instalacji w przypadku złej pogody


24. Które z poniższych źródeł ciepła jest źródłem niskotemperaturowym:

a) kocioł na paliwo stałe
b) pompa ciepła
c) kocioł gazowy z otwartą komorą spalania


25. Który z poniższych systemów ogrzewania wiąże się z najkorzystniejszym dla człowieka pionowym rozkładem temperatury w pomieszczeniu:


a) ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi żeliwnymi
b) ogrzewanie powietrzne
c) ogrzewanie podłogowe elektryczne


26. Jaką należy przyjmować temperaturę zimnej wody?

a) 10 °C
b) 15 °C
c) różną, w zależności od rodzaju źródła wody zimnej: powierzchniowej lub podziemnej


27. Jaką należy przyjmować temperaturę ciepłej wody w zaworze czerpalnym?

a) 60 °C
b) 55 °C
c) Ponad 70 °C


28. Czy wielkość strat ciepła w zasobniku ciepłej wody zależy od:

a) pojemności zasobnika
b) temperatury wody w zasobniku
c) sposobu jego połączenia z instalacją


29. Współczynnik sprawności przesyłu wody ciepłej zależy od:

a) powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze
b) usytuowania zasobnika do ciepłej wody
c) liczby punktów czerpalnych wody ciepłej w instalacji


30. Jaki należy przyjmować czas użytkowania instalacji ciepłej wody w budynkach mieszkalnych?

a) 365 dni
b) 328,5 dnia
c) 340 dni


31. O ile można zmniejszyć jednostkowe zużycie wody ciepłej w przypadku zastosowania w budynkach wielorodzinnych wodomierzy mieszkaniowych?


a) o 20%
b) o 30%
c) o 10%


32. Jak należy przyjmować liczbę mieszkańców w budynkach mieszkalnych?

a) liczbę osób zameldowanych
b) liczbę osób będących członkami spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej
c) liczbę mieszkańców rzeczywistych


33. Energia pomocnicza w systemie przygotowania ciepłej wody to:


a) energia potrzebna podczas montażu instalacji
b) energia potrzebna do napędu pomp obiegowych
c) energia potrzebna do podwyższania ciśnienia w instalacji


34. Energia pomocnicza w systemie ciepłej wody jest określana w odniesieniu do:

a) kubatury ocenianego obiektu budowlanego
b) powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze
c) grubości izolacji zastosowanej w systemie ciepłej wody


35. Referencyjny system ciepłej wody jest zaopatrywany w ciepło z:

a) sieci ciepłowniczej
b) Kotła gazowego
c) kolektorów słonecznych


36. Roczne zapotrzebowanie na ciepło użytkowe zależy od:

a) Czasu użytkowania instalacji
b) Sprawności przesyłu ciepłej wody
c) Sprawności akumulacji ciepłej wody


37. Jeśli ciepła woda jest przygotowywana w ocenianym obiekcie budowlanym przy pomocy kilku nośników energii to:

a) należy przeprowadzić obliczenia tylko dla nośnika o największym zużyciu
b) należy przeprowadzić obliczenia uśredniając zużycie każdego nośnika
c) należy przeprowadzić obliczenia dla każdego nośnika osobno


38. Jaką należy przyjmować sprawność przesyłu w instalacji ciepłej wody dla ocenianego lokalu mieszkalnego:


a) dla każdego lokalu należy szczegółowo obliczyć udział sprawności przesyłu przypadający na dany lokal
b) należy przyjąć taką samą sprawność jak dla całego budynku mieszkalnego
c) należy obliczyć stratę ciepła podczas przesyłu ciepłej wody przypadającą na dany lokal


39. Jaką należy przyjmować sprawność akumulacji ciepłej wody dla ocenianego lokalu mieszkalnego:


a) dla każdego lokalu należy szczegółowo obliczyć udział sprawności przesyłu przypadający na dany lokal
b) jeśli w ocenianym lokal mieszkalnym znajduje się zasobnik, to wtedy należy tę sprawność obliczyć, a jeśli brak zasobnika, to należy tę sprawność pominąć
c) należy przyjąć taką samą sprawność akumulacji jak dla całego budynku mieszkalnego


40. Zyski ciepła od wychładzania się ciepłej wody w czasie jej transportu i magazynowania należy:


a) pominąć w obliczeniach
b) doliczyć je do wewnętrznych zysków ciepła
c) uwzględnić przy obliczeniach energii pierwotnej


41. Straty ciepła podczas transportu wody ciepłej należy obliczać dla:

a) tylko przewodów instalacji wody ciepłej
b) tylko dla przewodów cyrkulacyjnych
c) przewodów instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnych


42. Sprawność przesyłu wody ciepłej dla instalacji nieizolowanej wykonanej z tworzywa sztucznego należy określać:

a) jak dla instalacji wykonanej z rur stalowych lub miedzianych izolowanych
b) przy uwzględnieniu przenikania ciepła przez nieizolowane tworzywo sztuczne
c) można pominąć tę sprawność z uwagi na dużą oporność cieplną tworzywa sztucznego


43. Średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii dostarczanej do granicy bilansowej budynku to:

a) sprawność zamiany energii pierwotnej w końcową
b) sprawność zamiany energii końcowej w pierwotną
c) sprawność wytwarzania ciepła w różnych źródłach


44. Kiedy można pominąć część instalacji wody ciepłej w obliczeniach strat ciepła:


a) jeśli ta część instalacji jest zaizolowana i położona w bruzdach
b) jeśli część instalacji nie jest użytkowana
c) jeśli dana część instalacji jest wykonana z tworzywa sztucznego


45. Kiedy można pominąć w obliczeniach zapotrzebowania na energię system przygotowania ciepłej wody w ocenianym budynku?


a) jeśli ciepła woda jest przygotowywana przez pompę ciepła
b) jeśli ciepła woda jest przygotowywana w kolektorach słonecznych
c) jeśli ciepła woda jest przygotowywana w oparciu o ogniwa fotowoltaiczne

 

 

 

Ocena wentylacji i chłodzenia PDF
1. Wentylację grawitacyjną można stosować w budynkach mieszkalnych o wysokości

a) do 6 kondygnacji naziemnych włącznie
b) do 9 kondygnacji naziemnych włącznie
c) do 11 kondygnacji naziemnych włącznie


2. W nowo wznoszonych budynkach wentylowanych w sposób grawitacyjny można stosować przewody wentylacyjne zbiorcze gdy:

a) do przewodów podłącza się pomieszczenia o takim samym przeznaczeniu
b) wysokość budynku nie przekracza 4 kondygnacji naziemnych
c) w żadnym przypadku nie można stosować przewodów zbiorczych


3. W budynkach użyteczności publicznej minimalny strumień powietrza wentylacyjnego przypadający na 1 osobę nie zależy od:

a) Rodzaju wentylacji (mechaniczna lub naturalna)
b) Stosowania klimatyzacji
c) Dopuszczenia palenia tytoniu


4. Zużycie energii do napędu wentylatora jest (teoretycznie):

a) proporcjonalne do wartości strumienia przepływającego powietrza
b) proporcjonalne do 2 potęgi wartości strumienia przepływającego powietrza
c) proporcjonalne do 3 potęgi wartości strumienia przepływającego powietrza


5. Wentylacja grawitacyjna to rodzaj:

a) wentylacji naturalnej
b) wentylacji mechanicznej
c) wentylacji hybrydowej


6. Najmniejsze opory przepływu powietrza (zakładając stałe pole przekroju poprzecznego) posiadają przewody wentylacyjne o przekroju

a) kwadratowym
b) okrągłym
c) eliptycznym


7. Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego dla wymiarowania wentylacji grawitacyjnej to:


a) +12 ºC
b) temperatura średnioroczna dla danej lokalizacji
c) analogiczna do temperatury obliczeniowej dla ogrzewania


8. Ciśnienie czynne wywołujące przyjmowane jako siła sprawcza w wentylacji grawitacyjnej zależy od:


a) od długości przewodu wentylacyjnego odprowadzającego powietrze z pomieszczenia
b) od różnicy rzędnej wylotu przewodu wentylacyjnego odprowadzającego powietrze i rzędnej wlotu chłodnego powietrza do pomieszczenia
c) od wysokości wentylowanej kondygnacji


9. Z jakich pokojów w mieszkaniach (wg Polskiej Normy PN-B-03430:1983/Az3:2000) wymagane jest usuwanie powietrza

a) ze wszystkich
b) z pokojów oddzielonych więcej niż dwojgiem drzwi od pomieszczeń pomocniczych, z których odprowadzane jest powietrze, pokojów znajdujących się na wyższej kondygnacji w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego
c) tylko z pokojów sypialnych


10. W przypadku wentylacji mechanicznej rzeczywisty punkt pracy wentylatora nie posiadającego regulacji wydajności jest

a) niezmienny
b) zmienny i zależny od chwilowych oporów instalacji
c) zmienny i zależny od chwilowych oporów instalacji oraz zmiennych warunków pogodowych


11. Nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu należy stosować na przewodach dymowych i spalinowych w budynkach

a) o wysokości powyżej 9 kondygnacji naziemnych
b) w budynkach wyposażonych w gazowe podgrzewacze cieplej wody użytkowej
c) usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem


12. Sprawność średnioroczna wymienników do odzysku ciepła w systemach wentylacji

a) jest równa sprawności temperaturowej wymiennika
b) jest mniejsza od sprawności temperaturowej wymiennika
c) jest większa od sprawności temperaturowej


13. Systemy klimatyzacji indukcyjnej (2, 3 i 4 rurowe) to przykład:


a) systemu powietrznego
b) systemu powietrzno-wodnego
c) systemu wodnego


14. W klimacie polskim powietrze dostarczane do pomieszczeń przez systemy klimatyzacji powietrznej w okresie zimowym powinno być:

a) filtrowane, ogrzewane i nawilżane
b) filtrowane, ogrzewane i osuszane
c) filtrowane i ogrzewane


15. Który związek łączy się z hemoglobiną i może być przyczyną śmiertelnego zatrucia w źle wentylowanych mieszkaniach wyposażonych np. w piecyki gazowe:

a) CO2
b) CO
c) CH4


16. W przypadku pomieszczeń klimatyzowanych minimalny strumień powietrza wentylacyjnego przypadającego 1 osobę jest:


a) większy niż w pomieszczeniach wentylowanych
b) mniejszy niż w pomieszczeniach wentylowanych
c) taki sam jak w pomieszczeniach wentylowanych


17. Jednostką, w której wyrażana jest krotność wymiany powietrza w pomieszczeniu jest:

a) jednostka niemianowana
b) m /h
c) 1/h


18. Termin wentylacja hybrydowa oznacza, że:

a) Do pomieszczenia doprowadzane są dwa przewody nawiewne jeden z powietrzem ciepłym drugi z zimnym.
b) Wentylacja działa czasami jak wentylacja naturalna a czasami jak mechaniczna w zależności do potrzeb
c) Pomieszczenie wentylowana jest przez system wentylacji mechanicznej centralnej, wspomaganej działaniem wentylatorów włączanych niezależnie w każdym pomieszczaniu


19. W pomieszczeniach użyteczności publicznej pozbawionych klimatyzacji w okresie użytkowania w trakcie lata obserwuje się:

a) wzrost temperatury powietrza i wzrost wilgotności powietrza
b) spadek temperatury powietrza i wzrost wilgotności powietrza
c) wzrost temperatury powietrza i spadek wilgotności powietrza


20. W warunkach rzeczywistych strumień powietrza przepływający przez nawiewnik okienny o charakterystyce (V=50 m3/ h przy Ap = 10 Pa) jest

a) stały i wynosi 50 m3/h
b) jest zmienny lecz zawsze mniejszy od 50 m3/h
c) jest zmienny i zależy od chwilowej różnicy ciśnienia po obu stronach okna


21. Jaka wielkość charakteryzuje jakość energetyczną chłodziarek?

a) Efficiency Energy Ratio - EER
b) Coefficient Of Performance - COP
c) Halocarbon Global Warming Potencjal - HGWP


22. Jaki wskaźnik charakteryzuje łączny wpływ eksploatacji chłodziarki na środowisko?


a) GWP
b) ODP
c) TEWI


23. Który z pierwiastków wchodzących w skład syntetycznych czynników chłodniczych powoduje niszczenie stratosferycznej warstwy ozonowej?

a) fluor - F
b) chlor – C
c) wodór - H


24. Jaki sygnał regulacyjny wykorzystywany jest w termostatycznych zaworach rozprężnych?

a) temperatura przegrzania pary
b) ciśnienie pary
c) strumień masy czynnika chłodniczego


25. Jaka powinna być częstość sprawdzania szczelności instalacji chłodniczej o napełnieniu czynnikami z grupy HCFC wynoszącym >30÷300 kg

a) raz w roku
b) co trzy miesiące
c) co pół roku


26. Który ze sposobów regulacji wydajności sprężarek chłodniczych jest najkorzystniejszy pod względem energetycznym?


a) Regulacja dwustanowa (włącz/wyłącz- on/off)
b) Regulacja obejściowa (by-pass)
c) Regulacja inwerterowa


27. W jakim zakresie zmienia się wartość wskaźnika ODP?

a) 0 ÷ °°
b) 0 ÷ 1
c) -1 ÷ 1


28. W instalacji chłodniczej najwyższą temperaturę ma czynnik:


a) za skraplaczem
b) za parowaczem
c) za sprężarką


29. Jaki wskaźnik charakteryzuje sezonową efektywność energetyczną wytwornicy wody lodowej eksploatowanej w Europie:

a) ESEER
b) IPLV
c) EER


30. Jakie urządzenie rozprężne zapewnia najmniejsze zużycie energii do napędu sprężarki w wytwornicy wody lodowej?

a) termostatyczny zawór rozprężny
b) elektroniczny zawór rozprężny
c) automatyczny zawór rozprężny


31. Jakie są skutki podwyższenia temperatury skraplania pary czynnika chłodniczego?

a) zmniejszenie mocy chłodniczej urządzenia
b) nie powoduje żadnych zmian
c) zwiększenie mocy chłodniczej urządzenia

32. Zeotropowe czynniki chłodnicze charakteryzuje (w warunkach stałego ciśnienia)

a) stała temperatura wrzenia
b) stałe stężenie roztworu w procesie wrzenia
c) zmienna temperatura wrzenia (poślizg temperatury)


33. W jakich sprężarkach występuje objętość szkodliwa?


a) sprężarki spiralne (scroll)
b) sprężarki tłokowe
c) sprężarki przepływowe


34. Która z zależności jest spełniona w regeneracyjnym wymienniku ciepła obiegu chłodniczego:

a) spadek temperatury ciekłego czynnika równy jest przyrostowi temperatury pary czynnika
b) temperatura ciekłego czynnika pozostaje stała
c) spadek entalpii ciekłego czynnika równy jest przyrostowi entalpii pary czynnika


35. Jakie są skutki stosowania ekonomizera w wytwornicach wody lodowej?

a) podwyższenie ciśnienia parowania
b) zwiększenie właściwej wydajności chłodniczej
c) obniżenie ciśnienia skraplania

 

 

 

Ocena oświetlenia PDF
1. Normą ujmującą wymagania dotyczące oświetlenia miejsc pracy we wnętrzach jest norma:

a) PN-EN 12464-1
b) PN-EN 15193
c) PN-EN 12100-2


2. Normą ujmującą wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej oświetlenia we wnętrzach jest norma:

a) PN-EN 12464-1
b) PN-EN 15193
c) PN-EN 12100-2


3. Światło, to promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu:

a) 10 nm – 1 mm
b) 380 nm - 780 nm
c) 780 nm – 1 mm


4. Gęstość powierzchniową strumienia świetlnego charakteryzuje:


a) luminancja
b) światłość
c) natężenie oświetlenia


5. Jednostką światłości jest:

a) kandela
b) lumen
c) luks

6. Skuteczności świetlne świetlówek zawierają się w zakresie:

a) 10 - 25 lm/W
b) 50 - 100 lm/W
c) 125 - 175 lm/W


7. Trwałości żarówek halogenowych są:

a) zbliżone do trwałości lamp sodowych
b) wyższe od trwałości lamp sodowych
c) niższe od trwałości lamp sodowych


8. Zestawem charakteryzującym żarówki tradycyjne jest zestaw:

a) skuteczność: 10 lm/W; trwałość: 10000 h; wskaźnik oddawania barw:50
b) skuteczność: 100 lm/W; trwałość: 1000 h; wskaźnik oddawania barw:50
c) skuteczność: 10 lm/W; trwałość: 1000 h; wskaźnik oddawania barw:100


9. Świetlówka kompaktowa, w stosunku do żarówki tradycyjnej, jest:

a) pięciokrotnie trwalsza i pięciokrotnie skuteczniejsza
b) pięciokrotnie trwalsza i dziesięciokrotnie skuteczniejsza
c) dziesięciokrotnie trwalsza i pięciokrotnie skuteczniejsza


10. Temperatury barwowe, które nie przekraczają 3300 K, związane są ze światłem:

a) ciepłym
b) chłodnym
c) pośrednim, między ciepłym a chłodnym


11. Źródła światła stosowane w oświetleniu pomieszczeń biurowych powinny charakteryzować się wskaźnikiem oddawania barw:

a) nie wyższym niż 50
b) nie niższym niż 80
c) zbliżonym do 100


12. Parametrem charakterystycznym dla opraw oświetleniowych jest:

a) rodzaj oświetlenia
b) natężenie oświetlenia
c) kąt ochrony


13. Poziomy natężenia oświetlenia charakterystyczne dla oświetlenia sal lekcyjnych i laboratoryjnych to:

a) 50 - 100 lx
b) 150 - 200 lx
c) 300 - 500 lx


14. Olśnienie wywołujące odczucie niewygody w procesie widzenia to:

a) olśnienie przeszkadzające
b) olśnienie oślepiające
c) olśnienie przykre


15. Parametrem charakteryzującym spadek natężenia oświetlenia w trakcie eksploatacji oświetlenia jest:

a) współczynnik utrzymania
b) sprawność oświetlenia
c) skuteczność świetlna


16. Sprawność oprawy to:

a) strumień oprawy odniesiony do strumienia źródła(źródeł) światła w oprawie
b) strumień oprawy odniesiony do jej mocy
c) strumień oprawy odniesiony do wytworzonego natężenia oświetlenia pod oprawą


17. Źródłami światła, które nie wymagają układów stabilizacyjno - zapłonowych są:

a) lampy metalohalogenkowe
b) żarówki
c) świetlówki


18. Jednostką mocy jednostkowej skorygowanej jest:

a) W
b) W/m2
c) W/m2|100lx


19. Jednostką energii jednostkowej jest:

a) kWh/r
b) kWh/(m2r)
c) kWh/(m2r)|100lx


20. Sprawność oświetlenia w pomieszczeniu nie zależy od:

a) rozmieszczenia opraw oświetleniowych
b) strumienia źródeł światła
c) współczynników odbicia sufitu, ścian i podłogi


21. Minimalizowanie mocy instalowanej oświetlenia nie polega na:

a) zastosowaniu skutecznych źródeł światła
b) zastosowaniu niskosprawnych opraw oświetleniowych
c) zastosowaniu oświetlenia zlokalizowanego


22. Minimalizowanie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia nie polega na:

a) ograniczaniu stopnia olśnienia przykrego
b) wykorzystaniu światła dziennego w oświetleniu
c) redukowaniu natężenia oświetlenia podczas przerw w pracy


23. Moc jednostkowa oświetlenia w pomieszczeniu o powierzchni 100 m2, w którym zastosowano 10 opraw o mocy 150 W każda, wynosi:

a) 0,15 W/m2
b) 1,5 W/m2
c) 15 W/m2


24. W pomieszczeniu o powierzchni 100 m2 zastosowano 10 opraw o mocy 150 W każda. Jeśli oświetlenie jest eksploatowane przez 2000 h w roku, to roczne jednostkowe zużycie energii elektrycznej na oświetlenie wynosi:

a) 30 kWh/(m2r)
b) 75 kWh/(m2r)
c) 90 kWh/(m2r)


25. Współczynnik nakładu dla energii elektrycznej przy produkcji mieszanej wynosi:

a) 3
b) 1,1
c) 0,2

 

 

Metodyka sporządzania świadectw PDF

1. W jakich jednostkach wyrażony jest wskaźnik EP?

a) kWh/m2*a
b) kW
c) jest bezwymiarowy


2. Co to jest współczynnik wi?

a) współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej
b) współczynnik korekcji temperatury wody w zaworze czerpalnym
c) współczynnik wykorzystania zysków słonecznych


3. Współczynniki Wi mają zastosowanie do obliczania wartości

a) energii pierwotnej
b) energii końcowej
c) energii użytkowej


4. Do obliczenia którego wskaźnika potrzebna jest wartość wi


a) EK
b) EP
c) EK i EP


5. Zapotrzebowanie energii pierwotnej dla budynku jest w porównaniu do zapotrzebowania energii końcowej:

a) większe
b) mniejsze
c) większe lub mniejsze


6. Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się:

a) tylko w formie elektronicznej
b) tylko w formie pisemnej
c) w formie elektronicznej i pisemnej


7. Ile jest stref klimatycznych w Polsce?

a) 5
b) 3
c) 7


8. Zapotrzebowanie na energię pierwotna według rozporządzenia to:

a) ilość energii dostarczana przez systemy techniczne przeliczona na energię pierwotną
b) energia chemiczna paliw kopalnych
c) energia paliwa dostarczonego do granicy budynku przez systemy techniczne


9. Łazienki w wielorodzinnym budynku mieszkalnym to:

a) część budynku o jednej funkcji użytkowej
b) składnik strefy cieplnej budynku
c) oddzielna część użytkowa o regulowanej temperaturze


10. Energia końcowa według rozporządzenia to:

a) energia dostarczona do granicy bilansowej budynku
b) energia paliwa gazowego
c) energia efektywnie wykorzystana w budynku


11. W obliczeniu wskaźnika EK przyjmuje się:

a) pole powierzchni użytkowej całego budynku
b) pole powierzchni podłogi wszystkich stref cieplnych budynku lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
c) pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze w budynku albo lokalu mieszkalnym


12. Zapotrzebowanie energii końcowej dla budynku jest w porównaniu do zapotrzebowania energii użytkowej:


a) większe
b) mniejsze
c) większe lub mniejsze


13. Instalacja chłodzenia w budynku według rozporządzenia to:

a) centrala klimatyzacyjna lub urządzenia chłodnicze o mocy chłodniczej powyżej 12 kW
b) instalacja i urządzenia obsługujące więcej niż jedno pomieszczenie, dzięki którym następuje kontrolowane obniżenie temperatury lub wilgotności powietrza
c) instalacja klimatyzacji lub chłodzenia w budynku


14. Współczynniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wi zależą od:

a) rodzaju nośnika energii końcowej
b) rodzaju nośnika energii końcowej oraz sposobu jego wytwarzania
c) rodzaju nośnika energii końcowej oraz sposobu jego transportowania


15. Energia pierwotna w budynkach użyteczności publicznej wyposażonych w instalację chłodzenia jest sumą energii pierwotnej:

a) do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej
b) do ogrzewania i chłodzenia
c) do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia i oświetlenia


16. W przypadku budynku jednorodzinnego wyposażonego w system centralnego ogrzewania z kotłem gazowym opalanym gazem ziemnym i kominkiem z płaszczem wodnym do obliczenia wskaźnika energii pierwotnej EP należy:

a) przeprowadzić obliczenia oddzielnie dla każdego nośnika energii
b) przyjąć współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla biomasy
c) przyjąć średnioważony współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla gazu ziemnego i biomasy


17. W budynku użyteczności publicznej przy obliczaniu charakterystyki energetycznej uwzględnia się energię na chłodzenie jeżeli:

a) chłodzone są przynajmniej dwa pomieszczenia
b) jest instalacja chłodzenia obsługująca więcej niż jedno pomieszczenie
c) chłodzona jest cała przestrzeń użytkowa


18. W budynku mieszkalnym przy obliczaniu charakterystyki energetycznej uwzględnia się energię na chłodzenie jeżeli:

a) chłodzone są przynajmniej dwa mieszkania
b) w budynkach mieszkalnych nie uwzględnia się energii na chłodzenie
c) jest instalacja chłodzenia obsługująca więcej niż jedno pomieszczenie, a budynek nie spełnia kryterium metody uproszczonej


19. Wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej (EP)oznacza

a) stosunek zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej do zapotrzebowania energii końcowej
b) roczne zapotrzebowanie nieodnawialnej energii pierwotnej odniesione do powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza
c) stosunek zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej do zapotrzebowania energii użytecznej pomieszczeń o regulowanej temperaturze

20. Wskaźnik energii końcowej (EK) oznacza

a) sumę wszystkich rodzajów energii dostarczonych do granicy bilansowej budynku
b) sumę wszystkich rodzajów energii dostarczonych do granicy bilansowej budynku odniesiona do powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza
c) stosunek energii końcowej do zapotrzebowania energii użytecznej na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody


21. Jaki rodzaj strat ciepła uwzględniamy w obliczeniu zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku mieszkalnego?

a) straty przez przenikanie i wentylację
b) straty przez przenikanie , wentylację i ciepłą wodę
c) straty przez przenikanie, wentylację i chłodzenie


22. Co jest miarą współczynnika strat ciepła?

a) W/K
b) kWh/m2
c) kwh/(m2/K)


23. Co jest miarą strat ciepła budynku?


a) W/K
b) kWh/m2
c) kWh


24. Orientacja przegrody ma wpływ na:


a) zyski ciepła od nasłonecznienia
b) straty przez przenikanie
c) straty przez wentylację


25. Wg jakich wymiarów określamy powierzchnie przegród zewnętrznych budynku dla obliczenia strat ciepła?


a) wg wymiarów zewnętrznych
b) wg wymiarów wewnętrznych
c) wg wymiarów do osi


26. Jak w obliczeniach zapotrzebowania energii na ogrzewanie należy uwzględnić stosowane w danym budynku stałe przerwy lub obniżenia poziomu ogrzewania (np. nocne)


a) obniżyć o % wynikający z oceny
b) obniżyć o wielkość podaną przez administrację budynku
c) pominąć


27. Współczynnik przenikania ciepła przez podłogę na gruncie zależy od:

a) zagłębienia Z, wsp.U dla podłogi i parametru B'
b) wsp.U dla podłogi i obwodu P
c) wsp. U i zagłębienia Z


28. Dla liczenia wskaźnika zwartości (współczynnika kształtu) budynku przyjmujemy powierzchnię:

a) ogrzewaną
b) przegród nieprzeźroczystych
c) wszystkich przegród otaczających kubaturę ogrzewana


29. Do obliczeń miesięcznych strat ciepła przez przenikanie i wentylację budynku biurowego, w którym instalacja pracuje z przerwami nocnymi należy:


a) przyjąć, że instalacja pracuje bez przerw
b) przyjąć średnią ważoną temperaturę pomieszczeń z okresu ogrzewania i przerw w ogrzewaniu
c) zmniejszyć liczbę godzin w miesiącu o okres przerw


30. Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie wykonuje się z uwzględnieniem

a) obliczeniowej temperatury powietrza zewnętrznego
b) minimalnej temperatury powietrza zewnętrznego
c) średniej miesięcznej temperatury powietrza zewnętrznego


31. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie przez przegrody to:

a) iloczyn pola powierzchni brutto przegrody i współczynnika przenikania ciepła
b) skorygowany iloczyn pola powierzchni brutto i współczynnika przenikania ciepła przegrody
c) suma iloczynu pola powierzchni netto i współczynnika przenikania ciepła przegrody oraz iloczynu długości liniowych mostków cieplnych i ich współczynników przenikania


32. W jakich jednostkach określamy współczynnik strat przez przenikanie

a) W/m2
b) W/(m2K)
c) W/K


33. Wartość współczynnika strat przez przenikanie nie zależy od:

a) powierzchni przegród zewnętrznych
b) konstrukcji przegród zewnętrznych
c) strefy klimatycznej


34. Wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka cieplnego określamy wg :

a) Normy PN-EN ISO 14683
b) Normy PN-EN ISO 6946
c) Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki


35. W miejscu progu drzwi balkonowych wychodzących na płytę balkonu połączonego konstrukcyjnie ze stropem budynku uwzględniamy:

a) mostek cieplny związany z płytą balkonową
b) mostek cieplny związany z otworem drzwiowym
c) a i b


36. W obliczeniu U dla podłogi na gruncie uwzględniamy:

a) współczynniki przejmowania Rsi i Rse
b) współczynnik przejmowania Rsi
c) nie uwzględnia się współczynników przejmowania


37. Podstawa obliczenia Ugr dla podłogi na gruncie jest:


a) Norma PN-EN ISO 6946
b) Norma PN-EN ISO 12831
c) obydwie te normy


38. W obliczeniu Ugr dla podłogi na gruncie wartość Uequiv ,bf w porównaniu do wartości U dla konstrukcji podłogi jest

a) mniejsza
b) większa
c) może być większa , lub mniejsza


39. Współczynniki Rsi i Rse dla połaci dachowej nachylonej pod kątem 75% przyjmujemy jak:

a) przegrody pionowej
b) przegrody poziomej
c) z interpolacji między wartościami dla przegrody pionowej i poziomej


40. Współczynnik redukcyjny obliczeniowej temperatury btr stosuje się do

a) przegród otaczajacych pomieszczenia o temperaturze nizszej niż 20 C
b) przegród oddzielajacych od przestrzeni nieogrzewanej lub o mizszej temperaturze
c) przegród o wartości U nizszej niż wymagana w Warunkach Technicznych


41. Współczynnik redukcji temperatur b uwzględnia różnicę między:

a) temperaturą przestrzeni ogrzewanej i temperaturą zewnętrzną
b) temperaturą przestrzeni nieogrzewanej i temperaturą zewnętrzną
c) temperaturą przestrzeni nieogrzewanej i temperaturą wewnętrzną


42. Ile wynosi współczynnik btr dla okna w ścianie zewnętrznej budynku?

a) 0,9
b) 1
c) 0,6


43. Jeżeli współczynnik redukcji temperatur b jest równy 0 to:

a) temperatura w przestrzeni ogrzewanej jest równa temperaturze zewnętrznej
b) temperatura w przestrzeni nieogrzewanej jest równa temperaturze zewnętrznej
c) temperatura w przestrzeni nieogrzewanej jest równa temperaturze wewnętrznej


44. Jeżeli współczynnik redukcji temperatur b jest równy 1 to:

a) temperatura w przestrzeni nieogrzewanej jest równa temperaturze zewnętrznej
b) temperatura w przestrzeni ogrzewanej jest równa temperaturze zewnętrznej
c) temperatura w przestrzeni nieogrzewanej jest równa temperaturze wewnętrznej


45. Jeżeli współczynnik redukcji temperatur b jest mniejszy od 1 to:

a) temperatura w przestrzeni ogrzewanej jest większa od temperatury zewnętrznej
b) temperatura w przestrzeni nieogrzewanej jest większa od temperatury zewnętrznej
c) temperatura w przestrzeni nieogrzewanej jest większa od temperatury wewnętrznej


46. Jaki przepis określa wartość wymaganego ze względów higienicznych strumienia powietrza wentylacyjnego?

a) Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki
b) Norma PN-B -03430
c) Rozporządzenie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków


47. Jaką wartość strumienia pow. wentylacyjnego przyjmujemy dla kuchni bez okna zewnętrznego z kuchenką gazową?

a) 30 m3
b) 50 m3
c) 70 m3


48. Strumień powietrza wentylacyjnego dla mieszkania M1 z aneksem kuchennym i łazienką należy przyjmować jako równy:

a) jednej wymianie powietrza na godzinę
b) 80 m3
c) 120 m3


49. Dla budynku bez próby szczelności strumień powietrza infiltrującego można wyliczyć z zależności:


a) 0,2*kubatura wentylowana*Af/3600
b) 0,2*kubatura ogrzewana*Af/3600
c) 0,05*kubatura wentylowana*n50/3600


50. W obliczeniu strat przez wentylację wartość V0 to

a) pojemność cieplna powietrza
b) strumień powietrza wentylacji naturalnej
c) kubatura pomieszczeń wentylowanych

51. Dla budynku z wentylacją naturalną w obliczeniu strat przez wentylacje uwzględnia się

a) wartość strumienia powietrza wentylacyjnego
b) wartość strumienia powietrza infiltrującego
c) wartość strumienia powietrza wentylacyjnego i strumienia powietrza infiltrującego


52. Dla budynku z wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną w obliczeniu strat przez wentylacje uwzględnia się


a) wartość strumienia powietrza nawiewanego
b) Wartość strumienia powietrza wywiewanego
c) Wartość większą ze strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego


53. Czy do strat ciepła przez wentylację należy doliczać energię nawilżania powietrza wentylacyjnego w centrali klimatyzacyjnej?

a) tak
b) nie
c) tak poprzez współczynnik korekcyjny dla strumienia powietrza bve


54. Zastosowanie w oknach nawiewników powietrza automatycznie sterowanych uwzględnia się w obliczeniach przez

a) Wprowadzenie współczynnika redukcyjnego do wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego
b) Wprowadzenie współczynnika redukcyjnego do obliczenia strat przez wentylację
c) nie uwzględnia się


55. Strumień powietrza infiltrującego do obliczania współczynnika strat ciepła na wentylację, w przypadku wentylacji naturalnej jest to:

a) strumień powietrza napływającego przez nieszczelności spowodowany działaniem wiatru i wyporu termicznego
b) w przypadku wentylacji naturalnej strumienia tego nie uwzględnia się w obliczeniach
c) 5%×n50×kubatura wentylowana/3600 lub 20%×kubatura wentylowana/3600


56. Jeżeli współczynnik strat ciepła na wentylację wynosi 400 W/K, to oznacza, że:

a) do podgrzania powietrza o 10 K należy użyć mocy cieplnej 4 kW
b) do podgrzania powietrza o 1 K należy użyć mocy cieplnej 400 kW
c) budynek nie spełnia wymagań warunków technicznych


57. Współczynnik n50 określa

a) krotność wymian powietrza przy nadciśnieniu 50 Pa
b) ilość pomieszczeń o powierzchni co najmniej 50 m2
c) krotność wymian powietrza dla obliczeniowego strumienia 50 m3/h na osobę


58. We wzorze na miesięczne straty ciepła na wentylację ( Hve • (0int,H - 9e) • tM • 10-3 kWh/miesiąc) czas tM oznacza

a) liczbę godzin w miesiącu z temperaturą poniżej 12°C
b) liczbę godzin w miesiącu
c) liczbę godzin w miesiącu zależną od stosunku zysków do strat ciepła


59. We wzorze na miesięczne straty ciepła na wentylację ( Hve ■ (6int,H - 9e) - tM ■ 10-3 kWh/miesiąc) temperatura 9e oznacza

a) średnią temperaturę powietrza zewnętrznego z okresów pracy instalacji wentylacyjnej
b) obliczeniową temperaturę powietrza zewnętrznego dla wentylacji
c) średnią temperaturę powietrza zewnętrznego


60. We wzorze na miesięczne straty ciepła na wentylację ( Hve ■ (6int,H - 9e) - tM ■ 10-3 kWh/miesiąc) temperatura 6int,H oznacza


a) średnią temperaturę powietrza wewnętrznego z okresów pracy instalacji wentylacyjnej dla danego miesiąca
b) obliczeniową temperaturę powietrza wewnętrznego dla okresu ogrzewania
c) średnią temperaturę powietrza wewnętrznego dla danego miesiąca


61. Wartość współczynnika przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie g wykorzystuje się do:

a) określania zysków ciepła od nasłonecznienia
b) określania strat ciepła przez przegrody przeźroczyste
c) określania współczynnika przenikania ciepła przez oszklenie


62. We wzorze na współczynnik strat ciepła na wentylację ( pa • ca • £k (bve,k - Vve,k,mn) W/K) współczynnik bvek uwzględnia

a) odchylenia strumienia powietrza wentylacyjnego od wartości średniej
b) korektę pozwalającą uwzględnić wzrost strumienia powietrza wraz ze spadkiem temperatury powietrza zewnętrznego
c) skuteczność odzysku ciepła, okresową pracę instalacji wentylacyjnej, zmianę temperatury powietrza nawiewanego przez wymiennik gruntowy


63. Wartość obliczeniowa strumienia powietrza wentylacyjnego w przypadku wentylacji naturalnej wynika

a) z pomiarów wymiany powietrza w budynku
b) z obowiązujących przepisów dotyczących intensywności wentylacji
c) Z charakterystyki szczelności obudowy budynku


64. Dodatkowy strumień powietrza (Vx) przy pracy wentylatorów wywołany wpływem wiatru i wyporu termicznego zależy między innymi od


a) usytuowania czerpni i wyrzutni powietrza
b) różnicy pomiędzy temperaturą powietrza zewnętrznego i wewnętrznego
c) szczelności obudowy, ilości nieosłoniętych fasad


65. Strumień powietrza wentylacyjnego do obliczania współczynnika strat ciepła na wentylację, w przypadku wentylacji nawiewno - wywiewnej, jest:


a) sumą strumienia powietrza nawiewanego i usuwanego
b) większym strumieniem ze strumieni powietrza nawiewanego i usuwanego minus strumień powietrza recyrkulacyjnego
c) większym strumieniem ze strumieni powietrza nawiewanego i usuwanego


66. Zyski słoneczne to zyski od promieniowania słonecznego:


a) docierającego do zewnętrznej powierzchni przegród
b) przenikającego przez przegrody przezroczyste do przestrzeni ogrzewanej
c) zaabsorbowane przez wnętrze budynku


67. W jakich jednostkach podawana jest wartość miesięczna energii promieniowania słonecznego w danych klimatycznych:


a) KWh/(m2,mies)
b) KWh/mies
c) kWh


68. Wartość współczynnika przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie g zależy od:


a) zacienienia okna
b) nachylenia płaszczyzny okna
c) rodzaju oszklenia


69. Co to jest współczynnik ka?

a) współczynnik uwzględniający nachylenie przegrody
b) współczynnik uwzględniający istnienie okien dachowych
c) współczynnik szczelności okien


70. Współczynnik korekcyjny nachylenia płaszczyzny okien zależy od:

a) orientacji płaszczyzny względem stron świata
b) orientacji płaszczyzny względem stron świata oraz nachylenia płaszczyzny do poziomu
c) orientacji płaszczyzny względem stron świata oraz nachylenia płaszczyzny do pionu


71. Wartość promieniowania słonecznego dla liczenia zysków przyjmowana jest z danych klimatycznych dla:

a) płaszczyzny pionowej
b) płaszczyzny poziomej
c) płaszczyzny o rzeczywistym kącie nachylenia przegrody


72. Jaki rodzaj oszklenia przepuszcza największą część promieniowania słonecznego?


a) oszklenie z podwójna szybą z powłoką selektywna
b) oszklenie potrójną szybą
c) oszklenie podwójną szybą


73. Jaki rodzaj oszklenia przepuszcza najmniejsza część promieniowania słonecznego?


a) oszklenie z podwójna szybą z powłoką selektywna
b) oszklenie potrójną szybą
c) okna podwójne


74. Wartość zysków słonecznych przez okna dachowe nie zależy od


a) usytuowania budynku
b) zacienienia budynku
c) nachylenia okien do poziomu


75. Promieniowanie słoneczne przepuszczane przez okna dachowe w porównaniu do promieniowania przepuszczanego przez okna w ścianach pionowych o tym samym kierunku stron świata na wartość liczbową

a) taką samą
b) większą
c) większą lub mniejszą


76. Jak obliczyć zyski wewnętrzne?

a) Q=qint*10-3*Ac*tM
b) Q=5,2*103*Ac*tM
c) Q=38*'4J


77. W jakich jednostkach określamy średnią jednostkowa moc wewnętrznych zysków ciepła qin

a) W
b) W/m2
c) kW/m2


78. Co we wzorze na wewnętrzne zyski ciepła oznacza litera tM ?

a) średnią temperaturę wewnętrzną
b) liczbę dni w miesiącu
c) liczbę godzin w miesiącu


79. Najważniejszym, źródłem danych dot. wielkości zysków wewnętrznych jest

a) tabela w rozporządzeniu
b) wartości wyliczone w oparciu o profil użytkowania
c) dokumentacja techniczna budynku i program użytkowania budynku


80. Wartość miesięcznych wewnętrznych zysków ciepła w budynku lub lokalu mieszkalnym jest sumą:

a) wewnętrznych zysków ciepła i zysków ciepła promieniowania słonecznego przenikającego przez przegrody przezroczyste
b) zysków ciepła od ludzi, urządzeń i oświetlenia oraz promieniowania słonecznego
c) zysków ciepła od instalacji transportu nośnika ciepła i modułów pojemnościowych oraz zysków ciepła promieniowania słonecznego


81. Do obliczenia wartości miesięcznego zapotrzebowania ciepła do ogrzewania i wentylacji potrzebne są następujące dane:

a) suma strat i suma zysków ciepła
b) suma strat , suma zysków i współczynnik efektywności zysków ciepła
c) suma strat , suma zysków oraz współczynniki efektywności strat i zysków ciepła


82. Na wartość współczynnika efektywności zysków ciepła w trybie ogrzewania nie ma wpływu:

a) współczynnik strat ciepła
b) średnia wartość współczynnika przenikania
c) wielkość zysków i strat


83. Na wartość współczynnika efektywności zysków ciepła w trybie ogrzewania nie ma wpływu:

a) Wewnętrzna pojemność cieplna
b) strefa klimatyczna
c) współczynniki strat ciepła przez przenikanie i wentylację


84. Współczynnika efektywności zysków ciepła w trybie ogrzewania liczony jest w jednostkach:

a) KWh/m-c
b) Jednostka bezwymiarowa
c) kWh


85. Znając oznaczenia wielkości w obliczeniu współczynnika efektywności zysków ciepła okresl, które nizej podane zdanie jest fałszywe:

a) n zależy od y
b) y zależy od t
c) t zależy od Cm


86. Współczynnik efektywności zysków ciepła ma wartość:

a) Nie wyższą niż 1
b) Nie niższą niż 1
c) Może mieć wartość niższą lub wyższa od 1


87. Wewnętrzną pojemność cieplną strefy budynku oblicza się dla:

a) wszystkich elementów konstrukcji budynku
b) wewnętrznych przegród strefy cieplnej o grubości nie większej niż 0,1 m
c) wszystkich przegród mających kontakt z powietrzem wewnętrznym rozpatrywanej strefy cieplnej


88. Wewnętrzna pojemność cieplna budynku liczona jest w jednostkach:

a) W
b) J/K
c) kWh


89. Współczynnik efektywności wykorzystania zysków ciepła (hH,gn) zależy między innymi od:

a) liczby godzin trwania sezonu ogrzewczego
b) stosunku zysków ciepła do strat ciepła
c) bezwładności systemu ogrzewania


90. Jeżeli straty ciepła w danym miesiącu wynoszą 50000 kWh a zyski 30000 kWh to zapotrzebowanie na ciepło dla tego miesiąca będzie

a) na pewno większe niż 20000 kWh
b) równe 20000 kWh
c) równe 50000 kWh


91. Co się składa na ogólną sprawność systemu ogrzewania?

a) sprawność regulacji, przesyłu, akumulacji i wytwarzania
b) sprawność wytwarzania, przesyłu, regulacji
c) sprawność wytwarzania, przesyłu, akumulacji


92. Sprawność wytwarzania ciepła do ogrzewania należy przyjąć dla kotła węglowego wyprodukowanego w 1979 r

a) 0,75-0,85
b) 0,65-0,75
c) 0,50-0,65


93. Jaki rodzaj kotłów może mieć sprawność wytwarzania ciepła powyżej 1,0

a) kocioł elektryczny
b) kocioł gazowy kondensacyjny
c) żaden nie może mieć sprawności powyżej 1


94. Dla mieszkań podłączonych do wspólnej instalacji grzewczej wartości sprawności dla liczenia energii końcowej są:

a) mniejsze niż dla całego budynku
b) takie same jak dla całego budynku
c) mniejsze lub większe niż dla całego budynku


95. W jakich jednostkach określamy sprawność wytwarzania ciepła w kotle

a) W
b) jednostka bezwymiarowa
c) kWh/rok


96. Energia pomocnicza to np.:

a) energia elektryczna
b) energia elektryczna lub/i energia cieplna
c) różne rodzaje energii


97. Energia pomocnicza to np.:

a) energia elektryczna na potrzeby oświetlenia
b) energia elektryczna na potrzeby wentylatorów
c) energia elektryczna na potrzeby napędu wind


98. W obliczeniu zapotrzebowania energii pomocniczej uwzględniamy następujące wielkości:

a) moc jednostkową urządzeń (odniesiona do powierzchni) i czas ich pracy
b) moc jednostkową urządzeń (odniesiona do powierzchni) , czas ich pracy i powierzchnię o regulowanej temperaturze
c) moc jednostkową urządzeń (odniesiona do powierzchni) , czas ich pracy , powierzchnię o regulowanej temperaturze i sprawność systemu instalacyjnego


99. Zapotrzebowanie energii pomocniczej uwzględniamy:

a) W obliczeniu wskaźnika EP
b) W obliczeniu wskaźnika EK
c) W obliczeniu EP i EK


100. W jakich jednostkach określamy zapotrzebowanie energii pomocniczej?

a) W
b) jednostka bezwymiarowa
c) kWh/rok


101. W obliczeniu rocznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania uwzględniamy:

a) miesiące, w których zyski ciepła są mniejsze od strat ciepła budynku
b) 9 miesięcy (od września do maja)
c) cały roku - 12 miesięcy


102. Znając zapotrzebowanie energii użytkowej do ogrzewania - dla obliczenia zapotrzebowania energii końcowej należy:

a) dodać straty systemu ogrzewania
b) pomnożyć przez sezonową sprawność całkowitą
c) podzielić przez sezonową sprawność całkowitą


103. Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej do ogrzewania i wentylacji oblicza się

a) jako sumę miesięcznych strat pomniejszoną o sumę miesięcznych zysków energii
b) jako sumę miesięcznych zapotrzebowań energii
c) jako sumę miesięcznych zapotrzebowań energii pomnożoną przez współczynnik nakładu energii zależny od rodzaju nośnika energii


104. Znając zapotrzebowanie energii końcowej do ogrzewania - dla obliczenia zapotrzebowania energii pierwotnej należy:

a) pomnożyć wartość energii końcowej przez współczynnik nakładu energii zależny od rodzaju nośnika energii
b) podzielić wartość energii końcowej przez współczynnik nakładu energii zależny od rodzaju nośnika energii i dodać wartość energii pomocniczej pomnożoną przez współczynnik nakładu energii elektrycznej
c) pomnożyć wartość energii końcowej przez współczynnik nakładu energii zależny od rodzaju nośnika energii i dodać wartość energii pomocniczej pomnożoną przez współczynnik nakładu energii elektrycznej


105. Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej Wi wyraża:

a) uwzględnienie strat energii przy wytwarzaniu i przesyle
b) preferencje dla energii odnawialnych
c) „a” i „b”


106. Jakie cechy budynku nie wpływają na możliwość wykorzystania metody uproszczonej do obliczenia zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie wentylację:

a) rodzaj wentylacji
b) rodzaj źródła ciepła
c) średnia wartość współczynnika przenikania ciepła obudowy


107. Dodatek na mostki cieplne w ścianie budynku bez balkonów w metodzie uproszczonej wynosi:

a) 0,05 W / (m2 . K)
b) 0,10 W / (m2 . K)
c) 0,15 W / (m2 . K)


108. Stopień wykorzystania zysków ciepła w metodzie uproszczonej określa się w sposób następujący:

a) oblicza się tak jak w metodzie podstawowej
b) pomija się przyjmując wartość 1
c) przyjmuje się jako wartość stałą podana w rozporządzeniu


109. Która z cech budynku nie ma wpływu na obliczenie zapotrzebowania energii metodą uproszczoną?


a) położenie w przestrzeni otwartej lub w centrum miasta
b) stopień zacienienia budynku
c) usytuowanie okien od określonej strony świata


110. W obliczeniu zapotrzebowania energii metodą uproszczoną usytuowanie budynku w określonym miejscu w kraju ma wpływ

a) na obliczenie strat przez przenikanie
b) na obliczenie zysków słonecznych
c) nie ma wpływu na żadną z tych wielkości


111. Jaką zryczałtowaną ilość ciepłej wody przyjmujemy na 1 osobę w budynku wielorodzinnym, bez wodomierzy?


a) 34 l/os*dzień
b) 40 l/os*dzień
c) 48 l/os*dzień


112. O ile zmniejszamy dobowe zużycie wody dla instalacji z wodomierzami?

a) 25%
b) 20%
c) 30%


113. O ile należy zmniejszyć obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła na przygotowanie ciepłej wody zw względu na czasową nieobecność użytkowników?

a) 10%
b) 20%
c) nie zmniejsza się


114. Zapotrzebowanie energii na przygotowanie ciepłej wody w budynku mieszkalnym zależy od

a) wielkości powierzchni użytkowej budynku
b) liczby mieszkańców
c) wielkości powierzchni o regulowanej temperaturze budynku


115. Liczbę mieszkańców nowego , oddawanego do użytkowania budynku mieszkalnego dla obliczenia dobowego zużycia ciepłej wody przyjmuje się na podstawie

a) prognozy
b) projektu budynku
c) Oświadczenia administracji


116. Obliczeniowe zapotrzebowanie energii końcowek na przygotowanie ciepłej wody w budynku mieszkalnym zależy od

a) usytuowania budynku w określonym miejscu w Polsce
b) rodzaju nośnika energii
c) sprawności instalacji


117. Jakie rodzaje sprawności uwzględnia się przy obliczaniu zapotrzebowania energii do przygotowania ciepłej wody?

a) wytwarzania, przesyłu, akumulacji i wykorzystania
b) wytwarzania, regulacji, akumulacji
c) przesyłu, wykorzystania, wytwarzania


118. Ile wynosi czas użytkowania systemów przygotowania ciepłej wody brany pod uwagę przy liczeniu zapotrzebowania na energię do jej przygotowania?

a) 365 dni
b) 328,5 dnia
c) 9 miesięcy


119. Od czego zależy sprawność akumulacji systemów przygotowania ciepłej wody?

a) od zapotrzebowania na ciepłą wodę
b) od izolacji przewodów
c) od systemu zasobnika


120. Ile wynosi sezonowa sprawność wykorzystania ciepłej wody?

a) 0,98
b) 1
c) 0,95


121. Współczynniki korekcyjne temperatury ciepłej wody korygują zapotrzebowanie ciepła użytkowego w stosunku do wody na wypływie o temperaturze:

a) 60 0C
b) 55 0C
c) 50 0C


122. Wprowadzenie obiegów cyrkulacyjnych do instalacji ciepłej wody wpływa na wielkość zapotrzebowania energii:

a) zwiększa zapotrzebowanie energii
b) zmniejsza zapotrzebowanie energii
c) nie wpływa na zapotrzebowanie energii


123. Jaka jest jednostka odniesienia dla obliczenia dobowego zużycia ciepłej wody dla budynku hotelu:

a) powierzchnia użytkowa
b) pokój
c) miejsce noclegowe


124. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przygotowania ciepłej wody użytkowej zależy od:

a) sprawności pompy recyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej
b) czasu pracy pomp źródła ciepła w obiegu przygotowania ciepłej wody
c) średniej temperatury wody zimnej


125. Czy w obliczeniach rocznego zapotrzebowania na energię przygotowania c.w.u. uwzględnia się dodatkową ilość energii niezbędną od okresowej dezynfekcji termicznej zapobiegającej legionelli?

a) tak
b) nie
c) tak dla okresu zimy, za pomocą współczynnika sprawności przygotowania c.w.u w źródle ciepła


126. Współczynnik korekcyjny temperatury ciepłej wody użytkowej kt zależy od:

a) temperatury wody na wypływie z zaworu czerpalnego
b) temperatury wody na wypływie z zasobnika ciepłej wody użytkowej
c) temperatury wody na wypływie ze źródła ciepła


127. Sprawności cząstkowe dla wszystkich lokali mieszkalnych podłączonych od wspólnej instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej są:

a) określanie indywidualnie dla każdego lokalu
b) wyznaczane jako średnie dla wszystkich lokali mieszkalnych
c) takie same jak dla ocenianego budynku


128. Na wartość jakiej wielkości wpływa rodzaj nośnika energii wykorzystywany na przygotowanie ciepłej wody


a) zapotrzebowanie energii użytkowej
b) zapotrzebowanie energii końcowej
c) zapotrzebowanie energii pierwotnej


129. W obliczeniach zapotrzebowania na ciepła użytkowego na przygotowania ciepłej wody uwzględnia się energię potrzebną do napędu pompy obiegowej instalacji c.w.

a) nigdy
b) zawsze
c) tylko jeżeli przygotowanie c.w. odbywa się przy pomocy energii elektrycznej


130. W obliczeniu zapotrzebowania na energię do przygotowania ciepłej wody w budynku niemieszkalnym uwzględnia się

a) Zmienność zapotrzebowania w okresie tygodnia
b) Zmienność zapotrzebowania w okresie doby
c) Współczynnik redukcyjny czasu użytkowania


131. Obliczenia zapotrzebowania ciepła na chłodzenie wykonuje się

a) dla obliczeniowej temperatury powietrza zewnętrznego
b) dla średniej miesięcznej temperatury powietrza zewnętrznego
c) dla maksymalnej temperatury powietrza zewnętrznego


132. Jeżeli straty ciepła w danym miesiącu wynoszą 7000 kWh a zyski 10000 kWh to zapotrzebowanie na ciepło do chłodzenia dla tego miesiąca będzie

a) równe 10000 kWh
b) równe 3000 kWh
c) na pewno większe niż 3000 kWh


133. Jeżeli współczynnik strat ciepła na wentylację wynosi 400 W/K, to licząc ilość ciepła na chłodzenie można stwierdzić, że:

a) do ochłodzenia powietrza o 10 K należy użyć mocy chłodniczej 4 kW
b) do ochłodzenia powietrza o 1 K należy użyć mocy chłodniczej 400 kW
c) współczynnika tego używa się licząc zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania, a zapotrzebowanie na ciepło do chłodzenie wynosi zero


134. We wzorze na miesięczne straty/zyski ciepła na wentylację ( Hve,adj - (0int,set,C - 9e) - tM ■ 10-3 kWh/miesiąc) czas tM oznacza

a) liczbę godzin w miesiącu z temperaturą powyżej 26°C
b) liczbę godzin w miesiącu zależną od stosunku strat ciepła do zysków ciepła
c) liczbę godzin w miesiącu


135. We wzorze na miesięczne straty/zyski ciepła na wentylację ( Hve,adj • (9int,set,C – 9e) • tM • 10-3 kWh/miesiąc) temperatura 9e oznacza

a) średnią temperaturę powietrza zewnętrznego z okresów pracy instalacji wentylacyjnej
b) średnią temperaturę powietrza zewnętrznego
c) maksymalną temperaturę powietrza zewnętrznego


136. We wzorze na miesięczne straty ciepła na wentylację ( Hve,adj • (9int,set,C - 9e) • tM ■ 10-3 kWh/miesiąc) temperatura 9int,set,C oznacza

a) średnią temperaturę powietrza wewnętrznego z okresów pracy instalacji chłodzenia dla danego miesiąca
b) średnią temperaturę powietrza wewnętrznego dla danego miesiąca
c) obliczeniową temperaturę powietrza wewnętrznego dla okresu chłodzenia


137. Średni europejski sezonowy współczynnik efektywności energetycznej urządzenia chłodniczego ESEER uwzględnia:

a) efektywność energetyczną urządzenia pracującego przy częściowym obciążeniu
b) efektywność energetyczną urządzenia pracującego w jednym z krajów Unii Europejskiej
c) rodzaj układu regulacji i sterowania instalacji chłodniczej


138. W budynku z lokalami użytkowymi oblicza się zapotrzebowanie na ciepło do chłodzenia w następującym przypadku:

a) zawsze
b) zawsze jeśli chłodzonych jest więcej niż 2 pomieszczenia
c) zawsze jeśli instalacja chłodzenia obsługuje więcej niż jedno pomieszczenie


139. W budynku mieszkalnym należy liczyć zapotrzebowanie na ciepło do chłodzenia w następującym przypadku:

a) umożliwienia obniżenia temperatury w więcej niż 2 mieszkaniach
b) nigdy
c) zawsze jeśli instalacja chłodzenia obsługuje więcej niż jedno mieszkanie, a budynek nie spełnia kryterium obliczeń uproszczonych


140. Długość sezonu chłodniczego do obliczeń zapotrzebowanie na ciepło do chłodzenia określa się na podstawie:


a) miesiące od maja do września
b) przewagi zysków ciepła nad stratami ciepła zmniejszonymi współczynnikiem efektywności wykorzystania strat ciepła
c) analizy potrzeb chłodniczych budynku (stosunku strat ciepła do zysków ciepła)


141. Jaki współczynnik należy przyjąć do obliczeń energii pierwotnej na potrzeby chłodzenia budynku wyposażonego w sprężarkową wytwornicę wody lodowej?

a) współczynnik nakładu energii pierwotnej dla węgla kamienego
b) współczynnik nakładu energii pierwotnej dla energii elektrycznej
c) średni europejski współczynnik efektywności energetycznej wytworzenia chłodu - ESEER


142. Od czego zależy ilość energii niezbędnej do chłodzenia pojedynczej strefy cieplnej budynku w danym miesiącu w przypadku systemu chłodzenia pracującego sposób ciągły?


a) zysków ciepła, strat ciepła i współczynnika efektywności wykorzystania strat ciepła strefy budynku w danym miesiącu okresu chłodzenia
b) zysków ciepła i strat ciepła przez przenikanie w danym miesiącu i średniego współczynnika wykorzystania strat ciepła budynku
c) strat ciepła przez przenikanie i wentylację oraz współczynnika efektywności wykorzystania strat ciepła strefy budynku w danym miesiącu okresu chłodzenia


143. Całkowite straty ciepła strefy budynku przy wyznaczaniu zapotrzebowania chłodu użytkowego w każdym miesiącu określane są na podstawie:

a) start ciepła przez przenikanie przez przegrody przezroczyste i nieprzezroczyste
b) start ciepła przez przegrody zewnętrzne i wentylację
C) start ciepła przez przegrody przezroczyste i wentylację


144. Obliczenia długości sezonu chłodniczego wykonywane są dla:

a) miesięcy od maja do września
b) miesięcy od kwietnia do października
c) wszystkich miesięcy w roku


145. W budynku mieszkalnym przy obliczaniu charakterystyki energetycznej uwzględnia się energię na chłodzenie jeżeli:

a) chłodzone są przynajmniej dwa mieszkania
b) mieszkańcy zgłaszają zapotrzebowanie na chłodzenie
c) jest instalacja chłodzenia obsługująca więcej niż jedno pomieszczenie


146. Jaką wartość przyjmuje współczynnik MF utrzymania poziomu oświetlenia w systemach bez regulacji?

a) 0,5
b) 0,75
c) Inna wartość


147. Co to jest współczynnik FD wykorzystywany do liczenia zapotrzebowania na energię elektryczną?

a) współczynnik uwzględniający nieobecność pracowników w pracy
b) współczynnik korekty natężenia oświetlenia
c) współczynnik wykorzystania światła dziennego


148. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do oświetlenia wyznacza się w budynkach:

a) mieszkalnych i użyteczności publicznej
b) użyteczności publicznej
c) użyteczności publicznej z systemem chłodzenia


149. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do oświetlenia budynku zależy od mocy jednostkowej oświetlenia:

a) podstawowego
b) awaryjnego
c) podstawowego i awaryjnego


150. Czy wykonywanie oceny oświetlenia dla budynku wyposażonego w instalację chłodzenia jest obowiązkowe

a) tak
b) nie
c) zależy od rodzaju budynku

 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnień budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferują praktyki

Portal Studentów Inżynierii Środowiska

Reklama