Wspierają:

     

 

 

 

Ostatnie Komentarze

Główna arrow Kariera / Baza CV arrow Uprawnienia Budowlane arrow Czy praktyka w ramach programu studiów liczy się do praktyki potrzebnej by zyskać uprawnienia?
       
Czy praktyka w ramach programu studiów liczy się do praktyki potrzebnej by zyskać uprawnienia? Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
07.10.2010.
 W odpowiedzi na Pana pytanie, uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 12 ust. 2 oraz ust.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, takie jak np.: projektowanie czy kierowanie budową lub robotami budowlanymi, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie (inżynier lub magister inżynier), praktykę zawodową, uprawnienia budowlane we właściwej specjalności i zakresie oraz będące członkami właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa.

 

 

 

 

Ponadto wyjaśniamy, że zgodnie z art. 14 ust. 3 ww. ustawy, warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest :

1) do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych:

     a) ukończenie studiów magisterskich (tytuł mgr inż.), w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

     b) odbycie dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,

     c) odbycie rocznej praktyki na budowie;

2) do projektowania w ograniczonym zakresie:

     a) ukończenie wyższych studiów zawodowych (tytuł inż.), w rozumieniu przepisów o wyższych szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów magisterskich (tytuł mgr inż.), w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,

     b) odbycie dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,

     c) odbycie rocznej praktyki na budowie;

3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

     a) ukończenie studiów magisterskich (tytuł mgr inż.), w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

     b) odbycie dwuletniej praktyki na budowie;

4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

     a) ukończenie wyższych studiów zawodowych (tytuł inż.), w rozumieniu przepisów o wyższych szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów magisterskich (tytuł mgr inż.), w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,

     b) odbycie trzyletniej praktyki na budowie.

 

Uzyskanie uprawnień budowlanych w danej specjalności techniczno-budowlanej uwarunkowane jest ukończeniem konkretnego kierunku studiów (wykaz kierunków studiów – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz.U. Nr 83, poz. 578 z późn.zm.) oraz odbyciem praktyki zawodowej, polegającej na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych lub na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki zawodowej za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju (art. 14 ust. 4 ww. ustawy Prawo budowlane).

            Zgodnie z § 3 ust.1 i 2 ww. rozporządzenia MTiB praktyka zawodowa, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy, odbywana jest po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni, pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń we właściwej specjalności i będącej czynnym członkiem samorządu zawodowego. Do praktyki zawodowej może zostać zaliczona praktyka odbyta po ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych (po uzyskaniu tytułu inżyniera), z wyłączeniem praktyki objętej programem studiów.

Kolejnym warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu pisemnego, a następnie ustnego przed komisją kwalifikacyjną.

Ponadto informujemy, że ostateczna decyzja w zakresie uznania praktyki zawodowej za odpowiednią należy do kompetencji okręgowej komisji kwalifikacyjnej właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa, która mając wgląd w przedłożone dokumenty może dokonać ich oceny, a zatem może również zakwestionować praktykę, uznając ją za nieodpowiednią. W związku z powyższym, w celu uzyskania szczegółowych informacji proponujemy zwrócić się do okręgowej izby inżynierów budownictwa właściwej ze względu na Pana miejsce zamieszkania (adresy na stronie www.piib.org.pl).

 

Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

 

Komentarze  

 
0 #2 Wo 2011-04-11 11:42
Werniol- nie wiem gdzie Ty widzisz nawias o inzynierze i studiach jednolitych :))... Jest jasno napisane, ze po 3 roku mozna wziac juz dziennik i go uzupelniac :).

Pozdrawiam
 
 
0 #1 werniol 2011-04-11 02:04
Czy aby do praktyki zawodowej nie wlicza się także praktyka odbyta po ukończeniu trzeciego roku studiów jednolitych magisterskich? W teksie padło stwierdzenie - w nawiasie wytłuszczonym drukiem - "po uzyskaniu tytułu inżyniera",natomiast w książce praktyk tego zapisu nie ma, a także sam fakt wydania przez izbę książki praktyk na podstawie zaświadczenia z uczelni o ukończeniu trzeciego roku studiów magisterskich jednolitych świadczy o możliwości odbycia praktyk. Czy od 2009 roku zaszły jakieś zmiany?
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnień budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferują praktyki

Portal Studentów Inżynierii Środowiska

Reklama