Wspierają:

    

 

 

 

Ostatnie Komentarze

Główna arrow Kariera / Baza CV arrow Uprawnienia Budowlane arrow Jakie czynności można zaliczyć do praktyki zawodowej? [aktualizacja]
       
Jakie czynności można zaliczyć do praktyki zawodowej? [aktualizacja] Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
29.10.2010.
 Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju. Cały okres praktyki zawodowej powinien być zgodny ze specjalnością uprawnień budowlanych.

 

 

 

Wymagania i warunki szczególne:


1) praktyka zawodowa powinna być odbyta po uzyskaniu dyplomu wyższej uczelni pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń we właściwej specjalności i będącej czynnym członkiem samorządu zawodowego,

2) do praktyki zawodowej może zostać zaliczona praktyka odbyta po ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych, z wyłączeniem praktyki objętej programem studiów,

3) cały okres praktyki zawodowej powinien być zgodny ze specjalnością uprawnień budowlanych;

4) jeżeli praktykę zawodową odbywa się w niepełnym wymiarze czasu pracy – okres praktyki zawodowej podlega odpowiedniemu wydłużeniu, wynikającemu z różnicy czasu w stosunku do jego pełnego wymiaru,

 1. praktykę zawodową odbytą przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych potwierdza się w formie zaświadczenia; do wniosku, zamiast książki praktyki zawodowej, należy dołączyć zaświadczenie właściwego według miejsca odbywania praktyki wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem w nim okresu praktyki zawodowej wraz z ogólną oceną z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu danej specjalności,
 2. za równoważną może być uznana praktyka bezrobotnego absolwenta odbyta – na podstawie umowy zawartej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego – Dz.U. Nr 185, poz. 1912, z późn. zm.) przez starostę z pracodawcą – w formie stażu na stanowisku pracy w zawodzie. Praktykę taką bezrobotny absolwent dokumentuje w zarejestrowanej „Książce praktyki zawodowej”. Zapisy w „Książce” winny być zgodne z „Kartą stażu”, którą absolwentowi wydaje powiatowy urząd pracy. Okres odbywania stażu nie może być krótszy niż 3 miesiące oraz nie może przekraczać 12 miesięcy.
 3. Wpisy w „Książce praktyki zawodowej”, dokonywane na zasadach ogólnych, winny być potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.
 4. Odbycie stażu potwierdza powiatowy urząd pracy (stroną umowy jest starosta). Za równoważne można uznać zaświadczenie o odbyciu stażu.
 5. zaliczenie praktyki odbywanej w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecania równocześnie z pracą na etacie może mieć miejsce tylko w przypadku gdy obie praktyki mają inny zakres (projektowanie i wykonawstwo) lub dotyczą innych (różnych) specjalności.
 6. Jeżeli umowa o pracę dotyczy pełnego etatu, to pracę na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia można równolegle zaliczyć maksymalnie w wymiarze 4 godzin,
 7. jeżeli praca jest wykonywana wyłącznie na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, to pracę taką można zaliczyć maksymalnie w wymiarze 8 godzin dziennie; w zawartych umowach (o których mowa w pkt 8 i 9) należy określić pracochłonność w godzinach,
 8. nie mogą być zaliczone do praktyki zawodowej prace w zakładach pracy na stanowiskach technicznych ”w komórkach” (działach) administracyjnych, technicznych lub eksploatacyjnych, w których do pracy nie jest wymagane posiadanie uprawnień budowlanych,
 9. nie wchodzą w merytoryczny zakres praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych prace takie jak: inwentaryzacja, elektryczne pomiary eksploatacyjne, obmiary, kosztorysy, rozliczenia budowy, kreślarskie, koncepcje projektowe, analizy ekonomiczno-techniczne, itp.; czasokresu wykonywania takich prac nie zalicza się do czasu wymaganej praktyki zawodowej,
 10. zaliczeniu nie podlegają okresy pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach projektowania, wykonawstwa budowlanego oraz eksploatacji obiektów budowlanych polegające na pełnieniu pośrednio nadzoru, jak np.: dyrektora, zastępcy dyrektora, naczelnego inżyniera, kierownika lub szefa produkcji i ich zastępców,
 11. prac wykonywanych pod kierunkiem inspektora nadzoru inwestorskiego nie zalicza się w poczet praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych,
 12. do okresu praktyki zawodowej nie zalicza się prac wykonywanych w ramach nadzoru autorskiego.

We wcześniejszej formie artykułu był błąd, przepraszamy.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnień budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferują praktyki

Portal Studentów Inżynierii Środowiska

Reklama