Wspierają:

    

 

 

 

Ostatnie Komentarze

Główna arrow Przydatne Artykuły arrow Przykładowe tematy prac dyplomowych- inżynier.
       
Przykładowe tematy prac dyplomowych- inżynier. Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
07.12.2010.
 Nie masz jeszcze tematu pracy dyplomowej? Wahasz się? Wiemy z doświadczenia, że znalezienie przykładowych tematów potrafi być problemem. Przygotowaliśmy dla Was spis przykładowych tematów prac dyplomowych, może to Wam coś rozjaśni, pomoże. Dyplom inżynierski.

 

 1. Wpływ wielkości i połoŻenia otworów na osłabienie stropu Żelbetowego.
 2. Projekt drewnianej wiaty na polu golfowym.
 3. Projekt konstrukcji więźby dachu wielopołaciowego.
 4. Łącznik między budynkami – konstrukcja stalowa
 5. Drewniana konstrukcja przekrycia hali wielofunkcyjnej o rozpiętości 30 m.
 6. Projekt stalowej hali magazynowej o rozpiętości 35 m.
 7. Projekt kładki dla pieszych o konstrukcji z drewna klejonego o rozpiętości 35 m.
 8. Kładka dla pieszych o konstrukcji z rur stalowych o rozpiętości 30 m.
 9. Projekt przekrycia sklepu ogrodniczego na drewniano-stalowych wiązarach kratowych o rozpiętości 20 m.
 10. Przekrycie basenu pływackiego z drewna klejonego o powierzchni 800 m2.
 11. Przekrycie siatkowe hali tenisowej.
 12. Przekrycie strukturalne pasaŻu w szkole wyŻszej.
 13. Wieża widokowa o konstrukcji stalowej i wysokości 25 m.
 14. Projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego o powierzchni 180 m2.
 15. Magazyn soli o konstrukcji z drewna klejonego i rozpiętości 35 m.
 16. Projekt pawilonu wystawowego o konstrukcji z rur stalowych.
 17. Projekt domu mieszkalnego w technologii szkieletu drewnianego.
 18. Projekt energooszczędnego domu jednorodzinnego.
 19. Projekt kładki dla pieszych nad drogą szybkiego ruchu
 20. Projekt konstrukcji zadaszenia stacji paliw.
 21. Trybuna stadionu lekkoatletycznego.
 22. Sportowa hala rekreacyjna – korty tenisowe.
 23. Przekrycie targowiska.
 24. Kryta pływalnia – 25 m.
 25. Magazyn składowania nawozów sztucznych.
 26. Hala produkcyjna w wytwórni włókien sztucznych
 27. Kawiarnia
 28. Wiata parkingowa
 29. Budynek jednorodzinny o konstrukcji szkieletowej
 30. Budynek szkieletowy w zabudowie szeregowej.
 31. Prognoza osiadań obiektu budowlanego posadowionego na płycie fundamentowej.
 32. Prognoza osiadań obiektu budowlanego posadowionego na grupie stóp fundamentowych.
 33. Wpływ odwodnienia na osiadanie podłoŻa budowlanego.
 34. Projekt nasypu posadowionego na słabym podłoŻu.
 35. Analiza przebiegu osiadań w warunkach odwodnienia na przykładzie danych z wybranego rejonu terenu górniczego KWB „Bełchatów”
 36. Prognoza osiadań wybranego obiektu budowlanego posadowionego na gruntach Rynny
 37. Szczęśliwicko – śoliborskiej w Warszawie
 38. Porównawcza analiza nośności podłoŻa budowlanego w opcjonalnych ujęciach normowych
 39. Wpływ zawartości popiołu lotnego na granicę płynięcia i lepkość plastyczną zaczynów cementowych .
 40. Zastosowanie wybranych narzędzi statystyki do oceny zgodności betonu według normy PN-EN 206-1 .
 41. Zasady doboru jakościowego materiałów przy projektowaniu składu betonu zwykłego.
 42. Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej ( MMA) do nawierzchni drogowych z zastosowaniem mieszanki mineralnej o uziarnieniu nieciągłym.
 43. Projekt składu betonu cementowego do nawierzchni drogowych.
 44. Charakterystyka energetyczna budynku jednorodzinnego
 45. Charakterystyka energetyczna budynku wielorodzinnego
 46. Projekt budynku nisko-energochłonnego jednorodzinnego
 47. Projekt budynku nisko-energochłonnego wielorodzinnego
 48. Analiza projektu budynku jednorodzinnego z punktu widzenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania
 49. Analiza projektu budynku wielorodzinnego z punktu widzenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania
 50. Projekt termorenowacji budynku jednorodzinnego
 51. Projekt termorenowacji budynku wielorodzinnego
 52. Projekt termorenowacji budynku uŻyteczności publicznej
 53. Analiza porównawcza metod obliczeniowych na przykładzie wybranych konstrukcji ramowych.
 54. Projekt miejsca obsługi podróŻnych (MOP) przy drodze szybkiego ruchu lub autostradzie.
 55. Projekt i załoŻenia techniczne budowy małej stacji paliw płynnych.
 56. Projekt parkingu samochodów cięŻarowych i osobowych wraz z systemem urządzeń odwodniających.
 57. Projekt parkingu wielopoziomowego samochodów osobowych.
 58. Projekt przepustu drogowego dla zwierząt hodowlanych
 59. Projekt przepustu drogowego dla gadów i płazów.
 60. Projekt systemu drenarskiego boiska piłki noŻnej.
 61. Projekt równi składowiska materiałów budowlanych.
 62. Projekt równi składowania i przeładunku kontenerów.
 63. Projekt skrzyŻowania drogi szynowej i samochodowej.
 64. Weryfikacja wybranego projektu budynku z uwzględnieniem aktualnych wymagań ochrony cieplnej
 65. Projekt termomodernizacji wybranego budynku
 66. Wpływ działań termomodernizacyjnych na wewnętrzne instalacje ogrzewcze w wybranym budynku
 67. Określenie charakterystyki energetycznej wybranego budynku
 68. Wpływ mostków cieplnych na bilans energetyczny wybranego budynku
 69. Projekt budynku o niskim zapotrzebowaniu na energię lub ciepło do ogrzewania
 70. Weryfikacja wybranego projektu budynku pod kątem ochrony przed nadmiernym przegrzewaniem
 71. Projekt przęsła betonowego o rozpiętości 18,00 m w moście drogowym klasy B.
 72. Projekt przyczółka betonowego z posadowieniem bezpośrednim w moście drogowym o rozpiętości przęsła 18,00 m. Szerokość mostu 2,00 + 7,00 + 2,00 m.
 73. Projekt wyposaŻenia mostu betonowego jednoprzęsłowego o rozpiętości przęsła 18,00 m. Szerokość pomostu 2,00 + 7,00 + 2,00 m.
 74. Projekt przyczółka w moście drogowym klasy B z przęsłem zespolonym o rozpiętości 18,00 m.
 75. Posadowienie bezpośrednio na gruncie. Szerokość pomostu 2,00 + 7,00 + 2,00 m.
 76. Projekt wyposaŻenia mostu o zespolonej konstrukcji przęsła o rozpiętości 18,00 m. Szerokość pomostu 2,00 + 7,00 + 2,00 m.
 77. Projekt konstrukcji kładki dla pieszych nad ulicą o szerokości jezdni 7,00 m. z obustronnymi ścieŻkami rowerowymi i chodnikami.
 78. Projekt wyposaŻenia kładki przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 79. Projekt przęsła mostku drewnianego w parku nad zadaną przeszkodą. o szerokości pomostu 3,00 m.
 80. Projekt podpór z posadowieniem pośrednim mostku drewnianego w parku nad zadaną przeszkodą. o szerokość pomostu 3,00 m.
 81. Projekt zadaszenia nad zejściem do przejścia podziemnego w warunkach centrum miejskiego.
 82. W projekcie uwzględnić warunki zimowego utrzymania
 83. Projekt budowlany dostosowania wybranego obiektu sakralnego do wymagań współczesnych z punktu widzenia potrzeb osób niepełnosprawnych.
 84. Projekt techniczny zabezpieczeń akustycznych osiedla mieszkaniowego przylegającego do wielotorowej trasy kolejowej.
 85. Projekt tymczasowego wiaduktu z elementów stalowych np. „MABEY”, w warunkach miejskich w czasie modernizacji istniejącej stałej konstrukcji.
 86. Projekt kładki dla pieszych z przęsłem w konstrukcji betonu spręŻanego
 87. Projekt kładki dla pieszych z podwieszanym przęsłem w konstrukcji stalowej
 88. Projekt kładki dla pieszych na dźwigarach łukowych w konstrukcji drewnianej.
 89. Projekt kratowej wieŻy przekaźnikowej w konstrukcji stalowej
 90. Projekt wiaty z kratowym wiązarem dachowym w konstrukcji stalowej
 91. Projekt więźby dachowej w konstrukcji drewnianej
 92. Projekt hali magazynowej w konstrukcji Żelbetowej.
 93. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne w zakresie ścian metalowo szklanych mocowanych punktowo. Projekt przeszklenia i fragmentu konstrukcji nośnej ściany.
 94. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne w zakresie ścian metalowo szklanych w konstrukcji słupowo - ryglowej. Projekt przeszklenia i fragmentu konstrukcji nośnej ściany.
 95. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne w zakresie ścian w obiektach przemysłowych
 96. Projekt obudowy z płyt warstwowych.
 97. Projekt przekrycia hali sportowej z łukowych kratownic w konstrukcji stalowej
 98. Porównanie parametrów mechanicznych betonów cementowych i plastobetonów na kruszywach łamanych i otoczakowych.
 99. Ocena wpływu uziarnienia betonu na parametry wytrzymałościowe.
 100. Badania odporności betonów cementowych i betonów Żywicznych na działanie środowisk agresywnych.
 101. Projekt architektoniczno-budowlany budynku wielorodzinnego z
 102. wykorzystaniem materiałów energooszczędnych.
 103. Projekt domu jednorodzinnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
 104. Metody wykonywania izolacji przeciwwilgociowych ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych w budynkach remontowanych.
 105. Projekt hali o konstrukcji stalowej o wymiarach (12x40)m
 106. Projekt hali o konstrukcji stalowej o wymiarach (20x60)m
 107. Projekt hali o konstrukcji stalowej o wymiarach (30x60)m
 108. Projekt przekrycie w kształcie kopuły wielokątnej
 109. Projekt konstrukcji przekrycia trybuny stadionu
 110. Przestrzenny układ kratownicowy sceny widowiskowej
 111. Projekt wieŻy kratowej o wysokości 30 m
 112. Projekt stalowej konstrukcji nośnej stropu
 113. Projekt drewnianej konstrukcji nośnej stropu
 114. Projekt drewnianego przekrycia hali sportowej
 115. Projekt technologii i organizacji budowy domku jednorodzinnego z bloczków z betonu komórkowego o powierzchni do 120 m2.
 116. Projekt technologii i organizacji budowy dwóch budynków mieszkalnych o ścianach z cegieł ceramicznych wraz z wyceną.
 117. Projekt realizacji budynku magazynowego wykonywanego w systemie szkieletowym.
 118. Projekt technologii i organizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wykonywanego w technologii Żelbetowej monolitycznej.
 119. Projekt technologii i organizacji budynku o przeznaczeniu usługowym wykonywanym w technologii YTONG wraz z obliczeniem kosztów jego wykonania.
 120. Realizacja trzech budynków mieszkalnych wykonywanych w systemie POROTHERM.
 121. Projekt technologii i organizacji budowy obiektu usługowego wykonywanego w technologii prefabrykowanej i murowanej.
 122. Analiza procesu inwestycyjnego na przykładzie projektu obiektu mieszkalnego – teoria i praktyka.
 123. Przygotowanie inwestycji w procesie Zamówień publicznych na przykładzie hali przemysłowej o konstrukcji stalowej.
 124. Projekt technologii i organizacji budowy dwukondygnacyjnego budynku biurowego z uwzględnieniem kosztów.
 125. Projekt technologii i organizacji robót budowlanych budynku biurowego w zabudowie
 126. miejskiej
 127. Projekt technologii i organizacji budowy dwóch hal Żelbetowych prefabrykowanych dwunawowych o murowanych ścianach szczytowych na siatce słupów 9,00 x 6,00 m
 128. Projekt realizacji hali magazynowej wykonywanej w systemie „Consolis”.
 129. Projekt montaŻu hali Żelbetowej prefabrykowanej trójnawowej o zróŻnicowanejmszerokości i wysokości naw oraz długości 60 m.
 130. Projekt wykonania remontu obiektu budownictwa ogólnego wraz z wyceną robót.
 131. Studium realizacyjno-materiałowe wybranych technologii budowy.
 132. Projekt wykonania robót ziemnych dla działki budowlanej o wymiarach 80 x 100 m i budynku 30 x 40 m
 133. Projekt realizacji deskowania stanu zerowego budynku z garaŻem podziemnym.
 134. Projekt technologiczno-organizacyjny wykonania robót wykończeniowych wewnętrznych w wielokondygnacyjnym obiekcie budownictwa ogólnego.
 135. Trzy warianty projektu zagospodarowania placu budowy w zaleŻności od lokalizacji obiektu („plomba”, działka o narzuconych wymiarach i plac budowy bez ograniczeń).
 136. Analiza doboru Żurawia montaŻowego na przykładzie budowy hali warsztatowo-magazynowej.
 137. Analiza czasowo-kosztowa doboru maszyn do realizacji robót ziemnych.
 138. Projekt posadzki przemysłowej w hali parterowej o powierzchni 200 m2.
 139. Projekt parkingu handlowego cięŻkich maszyn budowlanych i rolniczych o powierzchni 2 ha.
 140. Projekt hydro-izolacji basenu kąpielowego o powierzchni wody 50x20 m.
 141. Projekt izolacji i odprowadzenia wody z „zielonego dachu” o powierzchni 300m2.
 142. Opracowanie monograficzne stolarki okiennej i drzwiowej w budownictwie jednorodzinnym łącznie z technologią wbudowania.
 143. Projekt renowacji ulic i placu fragmentu części zabytkowej miasta (miasto do ustalenia- rocznie 3 tematy).
 144. Przegląd i analiza porównawcza izolacyjności cieplnej skośnych dachów budynków jednorodzinnych.
 145. Projekt domu energooszczędnego częściowo podpiwniczonego o powierzchni uŻytkowej: a. 100 m2 ; b. 150 m2 c. 200 m2 ; d. 250 m2 ;e. 300 m2 ; f. 350 m2 w technologii murowej z uŻyciem do budowy wyrobów z: 1. autoklawizowanego betonu komórkowego, 2. ceramiki, 3. silikatów.
 146. Projekt suchej zabudowy wnętrza domu mieszkalnego o powierzchni uŻytkowej 350 m2.
 147. Projekt domu mieszkalnego energooszczędnego przy zastosowaniu głównie: a/ AB Komórkowego b/ wyrobów ceramicznych c/silikatu autoklawizowanego o powierzchni uŻytkowej: a/ 200 m2 b/ 300 m2 c/ 400 m2 przystosowanego do korzystania osób niepełnosprawnych ruchowo.
 148. Wpływ efektów cieplnych związanych z termomodernizacją istniejącego budynku na konieczność przeprowadzenia zmian w instalacjach ogrzewania i wentylacji.
 149. NiepoŻądane efekty higieniczne związane z wadliwie prowadzoną termomodernizacją zasobów mieszkaniowych.
 150. Kryteria projektowania budynku mieszkalnego umoŻliwiające obniŻenie zapotrzebowania ciepła w zimie oraz minimalizację zysków ciepła w lecie.
 151. Projekt modernizacji istniejącego budynku mieszkalnego pod kątem zmniejszenia zapotrzebowania ciepła oraz zwiększenia oświetlenia światłem dziennym.
 152. Analiza warunków cieplno – klimatycznych w budynkach zagłębionych w gruncie słuŻących do ochrony ludności w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagroŻeń związanych z jakością powietrza zewnętrznego.
 153. Analiza techniczno – ekonomiczna opłacalności stosowania pomp cieplnych w budownictwie.
 154. Ocena techniczno – ekonomiczna rozwiązań stosowanych w rozliczaniu kosztów ogrzewania mieszkań w starym i nowym budownictwie mieszkalnym.
 155. Analiza moŻliwości technicznych obniŻenia zapotrzebowania ciepła do podgrzewania powietrza wentylacyjnego w budownictwie mieszkaniowym.
 156. Rozwiązanie techniczne umoŻliwiające wykorzystanie energii słonecznej do przygotowania ciepłej wody uŻytkowej oraz ogrzewania budynków wraz z przykładem.
 157. Projekt moŻliwości technicznej modernizacji istniejącego budynku mieszkalnego w zakresie wykorzystania energii słonecznej do przygotowania ciepłej wody
 158. Projekt budowlany modernizacji segmentu budynku mieszkalnego z prefabrykatów wielkopłytowych w krzyŻowym układzie konstrukcyjnym.
 159. Projekt budowlany modernizacji segmentu budynku z prefabrykatów wielkowymiarowych płytowych i szkieletowych w krzyŻowym układzie konstrukcyjnym.
 160. Projekt budowlany modernizacji segmentu budynku mieszkalnego z prefabrykatów wielkoblokowych w poprzecznym układzie konstrukcyjnym.
 161. Projekt budowlany modernizacji segmentu budynku mieszkalnego z prefabrykatów wielkoblokowych w podłuŻnym układzie konstrukcyjnym.
 162. Projekt budowlany modernizacji budynku zrealizowanego w technologii tzw. „cegły Żerańskiej”.
 163. Projekt techniczny docieplenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego zrealizowanego w technologii wielkopłytowej.
 164. Projekt techniczny docieplenia ściany zewnętrznej i stropodachu obiektu budowlanego uŻyteczności publicznej zrealizowanego w technologii murowej.
 165. Projekt techniczny ocieplenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego projektowanego w technologii monolitycznej.
 166. Projekt techniczny ocieplenia ściany zewnętrznej obiektu budowlanego uŻyteczności publicznej projektowanego w technologii monolitycznej.
 167. Porównanie parametrów mechanicznych betonów cementowych i plastobetonów na kruszywach łamanych i otoczakowych.
 168. Ocena wpływu uziarnienia betonu na parametry wytrzymałościowe.
 169. Badania odporności betonów cementowych i betonów Żywicznych na działanie środowisk agresywnych.
 170. Projekt architektoniczno-budowlany budynku wielorodzinnego z wykorzystaniem materiałów energooszczędnych.
 171. Projekt domu jednorodzinnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
 172. Metody wykonania izolacji przeciwwilgociowych ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych w budynkach remontowanych
 173. Projekt hali magazynowej o konstrukcji drewnianej.
 174. Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego / uŻytkowego wykonanego w technologii bez spoinowego systemu ociepleniowego.
 175. ObciąŻenia wiatrem - analiza zmian wynikających z wprowadzenia euro kodu.
 176. Katastrofy budowlane XXI wieku w aspekcie występowania obciąŻeń wyjątkowych.
 177. Projekt hali produkcyjnej o konstrukcji stalowej.
 178. Analiza rozwiązań konstrukcyjnych współczesnych lekkich przegród i przeszkleń.
 179. Analiza rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych obiektów sportowych programu „Orlik 2012”.
 180.  Opis struktury kompozytu żywicznego przy użyciu metod analizy fraktalnej 
 181. System ekspercki doboru materiałów i sposobu naprawy konstrukcji betonowych
 182. Wpływ promotora adhezji na wybrane cechy mechaniczne betonów poliestrowych 
 183. Zaprawy poliestrowe modyfikowane pyłem krzemionkowym 
 184. Wpływ mikrowypełniaczy i domieszek silanowych na wybrane właściwości techniczne zapraw winyloestrowych 
 185. Ocena za pomocą ultradźwięków przyczepności powłok polimerowych do podkładu betonowego 
 186. Porównawcza ocena użyteczności zestawów materiałów do napraw i ochrony przed korozją chłodni kominowych
 187. Projekt technologiczno-organizacyjny wytwórni ceramicznych pustaków ściennych 
 188. Projekt technologiczno-organizacyjny wytwórni bloczków gazobetonowych
 189. Ocena stanu ochrony cieplnej budynku 
 190. Jakość energetyczna i ceryfikacja energetyczna budynków 
 191. Audyt energetyczny dla budynku wielorodzinnego. 
 192. Audyt energetyczny dla budynku wielorodzinnego. 
 193. Projekt domu pasywnego 
 194. Komfort cieplny w budynku 
 195. Projekt sali gimnastycznej przy gimnazium
 196. Projekt stalowego masztu
 197. Projekt hali sportowej
 198. Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego
 199. Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługą w parterze
 200. Projekt stalowej hali magazynowej
 201. Projekt budynku jednorodzinnego o konstrukcji szkieletowej
 202. Projekt przyszkolnej Sali gimnastycznej wraz z zapleczem
 203. Projekt przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami odnowy biologicznej
 204. Projekt stacji benzynowej wraz z pomieszczeniem handlowym
 205. Projekt stacji benzynowej wraz z obiektem obsługi technicznej
 206. Bateria stalowych zbiorników na cement
 207. Adaptacja hali przemysłowej w nowej Soli Dz. Nr 122/206
 208. Estakada do transportu węgla
 209. Komin stalowy o wysokości 80m
 210. Kolejowa stacja załadowcza cementu luzem
 211. Budowa zadaszenie stacji paliw z czterema punktami tankowania
 212. Wieża telefonii komórkowej, h=40 m.
 213. Restauracja nad stawem Zacisze koło wsi Chwalim
 214. Projekt układu komunikacyjnego dróg i szlaków rowerowych w wybranym terenie Euroregionu
 215. Projekt układu komunikacyjnego dróg i szlaków rowerowych w wybranym terenie Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” (realizacja we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin RP)
 216. Inwentaryzacja dróg na wybranym obszarze Gminy Czerwieńsk (realizacja we współpracy z Gminą Czerwieńsk)
 217. Projekt kamienicy usługowo-mieszkalnej w zabudowie plombowej w wybranym mieście
 218. Projekt rekonstrukcji dawnej willi Grschwitza przy ul. Muzealnej 45 w Nowej Soli wraz z planem rewitalizacji zespołu parkowego
 219. Projekt adaptacji budynku biblioteki miejskiej przy ul. Szkolnej w Nowej Soli na pomieszczenia administracyjne Urzędu Gminy
 220. Projekt odbudowy zabytkowego pałacu w Studzieńcu na hotel z zapleczem
 221. Projekt winiarni w Górzykowie
 222. Adaptacja budynku szkolnego znajdującego się w Nowej Soli na budynek Wydziału Komunikacji
 223. Wyznaczenie odchyleń od pionu budowli wieżowych na przykładzie komina stalowego o wysokości 85 m z odciągami linowymi.
 224. Osiadania budynku posadowionego na gruntach ekspansywnych
 225. Porównanie efektywności pomp ciepła w gruntach spoistych i niespoistych
 226. Parametry geotechniczne węgla brunantnego z okolic Zieolnej Góry
 227. Projekt fundamentów domu jednorodzinnego posadowionego na węglu brunatnym
 228. Projekt salonu meblowego z salą sprzedaży i zapleczem socjalnym
 229. Projekt hali sportowej
 230. Projekt dwukondygnacyjnego budynku użyteczności publicznej
 231. Projekt składu budowlanego – sklep i hurtownia materiałów budowlanych
 232. Projekt salonu samochodowego
 233. Projekt pawilonu handlowego
 234. Przedszkole w Zielonej Górze na oś. Śląskim
 235. Projekt orzekrycia placu targowego.
 236. Projekt budynku świetlicy osiedlowej
 237. Projekt konstrukcji sklepu meblowego
 238. Projekt konstrukcji hali magazynowej dwunawowej
 239. Projekt konstrukcji podziemnego przejścia dla pieszych
 240. Projekt konstrukcji motelu - 50 miejsc noclegowych
 241. Projekt konstrukcji sali gimnastycznej przy szkole
 242. Projekt konstrukcji salonu samochodowego
 243. Projekt konstrukcji obiektów stacji paliw
 244. Projekt konstrukcji trasu widokowego na wzniesieniu
 245. Projekt konstrukcji sklepu osiedlowego
 246. Projekt konstrukcji budynku wielofunkcyjnego
 247. Projekt konstrukcji restauracji w zabudowie zwartej
 248. Projekt konstrukcji restauracji z barem przy trasie szybkiego ruchu
 249. Projekt konstrukcji restauracji w zabudowie zwartej
 250. Projekt konstrukcji ogrodu zimowego przy istniejącym budynku
 251. Projekt konstrukcji hali sportowej z klubem fitness.
 252. Charakterystyka gruntów spoistych w Zbąszyniu
 253. Charakterystyka gruntów spoistych w Babimoście
 254. Charakterystyka gruntów spoistych w Międzyrzeczu
 255. Projekt posadowienia budynku mieszkalno-usługowego na gruntach spoistych
 256. Kompleks sportowy z basenem
 257. Projekt hotelu na 200 miejsc noclegowych
 258. Projekt murowanego obiektu handlowego z zapleczem
 259. Projekt hali magazynowej 24 x 36 m
 260. Projekt szkolnej hali sportowej z zapleczem
 261. Analiza tarcz uogólnioną metodą różnic skończonych
 262. Analiza belek adaptacyjną metodą elementów skończonych typu hp
 263. Analiza tarcz adaptacyjną metodą elementów skończonych typu hp
 264. Dwunawowa hala magazynowa z zapleczem socjalnym. Wysokość składowania 4 m
 265. Hala magazynowa o powierzchni 2500-3000 m2
 266. Projekt przedszkola osiedlowego – konstrukcja mieszana
 267. Osiedlowa przychodnia lekarska z apteką – konstrukcja mieszana
 268. Pawilon handlowy branży spożywczej
 269. Wielobranżowy pawilon handlowy
 270. Projekt restauracji na 150 osób z zapleczem hotelowym (ok. 30 miejsc sypialnych)
 271. Hala koszykarska przy szkole średniej
 272. Osiedlowy klub fitness
 273. Analiza numeryczna przegród budowlanych jako tarcz z otworami
 274. Projekt adaptacji budynku dawnego spichlerza w Dobiegniewie na cele usługowe.
 275. Projekt stalowej wiaty nad placem targowym
 276. Projekt estakady podsuwnicowej dla suwnicy natorowej o udźwigu 5 t.
 277. Projekt stalowej hali magazynowej
 278. Projekt stalowej estakady pod urządzenia transportowe baterii silosów na zboże
 279. Hala warsztatowa z wciągnikiem podwieszonym
 280. Hala produkcji drobnych elementów wyposażona w podwieszony wciągnik
 281. Zasobnik cztero- komorowy dla kopalni węgla brunatnego
 282. Projekt budynku jednorodzinnego z podpiwniczeniem.
 283. Hala sportowa dla średniej szkoły
 284. Projekt małego warsztatu 4 stanowiska wymiany opon za zapleczem i magazynem.
 285. Projekt domu mieszkalnego miejscami parkingowymi w podziemiu
 286. Projekt zespołu apartamenowego i domków z basenem
 287. Projekt salonu samochodowego z hala wystawową z elementami w kształcie marki i częścią serwisowa
 288. Projekt przystani nad jeziorem z miejscami noclegowymi i tarasem nad wodą
 289. Projekt apartament owca z galerią usługowo-handlową oraz garażem podziemnym
 290. Geodezyjne opracowanie projektu modernizacji fragmentu odcinka drogowego na przykładzie trasy Zielona Góra - Łężyca
 291. Projekt adaptacji na budynek mieszkalno-usługowy kamienicy w Zgorzelcu
 292. Projekt adaptacji na Dom Weselny pałacu w Cisowie
 293. Projekt adaptacji na Dom Seniora pałacu w Petrykach
 294. Projekt adaptacji na budynek mieszkalno-usługowy kamienicy przy ul. Odrzańskiej 15 w Nowej Soli
 295. Projekt technologii i organizacji robót remontowych i modernizacyjnych wybranego budynku mieszkalnego
 296. Projekt technologii i organizacji robót remontowych i modernizacyjnych wybranego budynku biurowego.
 297. Projekt technologii i organizacji robót remontowych i modernizacyjnych wybranego obiektu przemysłowego.
 298. Projekt TiOB obiektu użyteczności publicznej.
 299. Projekt TiOB hali magazynowe z zapleczem biurowym
 300. Projekt TiOB hali magazynowe z zapleczem biurowym
 301. Projekt TiOB kompleksu rolnego.
 302. Projekt TiOB kompleksu rekreacyjno-sportowego
 303. Projekt technologii i organizacji robót adaptacyjnych wieży ciśnień na lokal gastronomiczny.
 304. Projekt technologii i organizacji prac rozbiórkowych obiektu przemysłowego z kominem.
 305. Technologia i organizacja robót dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
 306. Rehabilitacja kwartału śródmiejskiego w Świebodzinie jako przykład kształtowania przestrzeni małych miast.
 307. Centrum małego miasta - koncepcja architektoniczno-urbanistyczna zagospodarowania rynku w Świebodzinie
 308. Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej we wsiach gminy Świebodzin
 309. Projekt salonu samochodowego z warsztatem na 5 stanowisk
 310. Projekt jednonawowej hali magazynowej wysokiego składowania
 311. Projekt szkolnej hali sportowej
 312. Projekt stolarni o konstrukcji szkieletowej
 313. Projekt osiedlowego samoobsługowego sklepu spożywczego
 314. Projekt kotwionej ściany oporowej nasypu
 315. Projekt studni startowej do mikrotunelowania
 316. Projekt ławy fundamentowej na podłożu wzmocnionym geosyntetykami
 317. Projekt żelbetowej obudowy tunelu przełazowego
 318. Projekt nasypu drogowego wzmocnionego geosyntetykami
 319. Projekt rozjazdu kolejowego kolei szybkiej
 320. Projekt kładki stacyjnej dla pieszych z dojściem od czoła peronu
 321. Projekt rampy ładunkowej czołowo-bocznej
 322. Oznaczenie zależności funkcyjnej między wodoszczelnością betonu oznaczoną dwiema metodami doświadczalnymi.
 323. Wpływ temperatury powyżej stu stopni na wybrane właściwości betonu.
 324. Zużycie funkcjonalne jako czynnik determinujący modernizacje starych budynków wielorodzinnych
 325. Przegląd metod zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji budowlanych
 326. Projekt budowlany targowiska oraz parkingu przy ul. Owocowej w Zielonej Górze
 327. Metody obliczania zużycia budynków
 328. Projekt remontu i modernizacji wybranego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
 329. Projekt remontu i modernizacji wybranego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Sieroszowice
 330. Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą
 331. Projekt kamienicy usługowo-mieszkalnej w zabudowie plombowej w wybranym mieście
 332. Projekt adaptacji budynku przy ul. Piłsudskiego w Nowej Soli na funkcję administracyjną
 333. Zagęszczalność gruntów organicznych i jej wpływ na nośność podłoża budowlanego.
 334. Badania wpływu obciążenia na zmiany ściśliwości gruntów organicznych.
 335. Badania gruntów organicznych jako uszczelnień składowisk odpadów.
 336. Metody wzmacniania gruntów słabonośnych.
 337. Ściśliwość i przepuszczalność gruntów spoistych.
 338. Sposoby oświetlania obiektów mostowych
 339. Zespolone mosty powłokowe dużych rozpiętości
 340. Projekt rurowo-betonowej kładki dla pieszych
 341. Technologie obniżania natężenia hałasu w rejonie drogowych przejść dla zwierząt
 342. Inwentaryzacja wybranych mostów na terenie gminy województwa lubuskiego
 343. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny sklepu osiedlowego o pow. 400 mx2
 344. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny osiedlowego punktu usługowego o pow. 400 mx2
 345. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny osiedlowego przedszkola
 346. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny osiedlowego żłobka
 347. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny biblioteki osiedlowej
 348. Wpływ kąta nachylenia połaci dachowej na przekrój elementów konstrukcyjnych więźby krokwiowo- jętkowej.
 349. Metodyka badania pełzania gruntów słabonośnych na przykładzie torfu.
 350. Wykorzystanie monitoringu do oceny zachowania się i bezpieczeństwa zapór nasypowych na przykładzie zapory Czorsztyn.
 351. Wykorzystanie badań dylatometrycznych w ocenie warunków posadowienia fundamentów bezpośrednich.
 352. Koncepcja zabezpieczenia ścianki szczelnej jazu Stopnia Wodnego Włocławek.
 353. Analiza warunków posadowienia wybranej stacji II-ej linii metra w Warszawie - Marszałkowska S 16.
 354. Przygotowanie oferty przetargowej na wykonanie wybranego obiektu budowlanego lub wybranych robót budowlanych
 355. Organizacja przetargu na wykonawstwo robót budowlanych – studium przypadku
 356. Wielokryterialna ocena ofert w procedurach przetargowych na wybranym przykładzie
 357. Koszty alternatywnych rozwiązań projektowych elementów obiektów budowlanych
 358. Koszty alternatywnych rozwiązań technologicznych w wykonawstwie robót budowlanych
 359. Model sieciowy przebiegu przedsięwzięcia budowlanego na wybranym przykładzie
 360. Planowanie czasu i kosztu wykonania robót budowlanych z wykorzystaniem sieci czynności
 361. Planowanie finansowania robót budowlanych przez wykonawcę na wybranym przykładzie
 362. Planowanie zatrudnienia na budowie z wykorzystaniem modelu sieciowego przedsięwzięcia
 363. Wymagania jakościowe a koszty wykonania robót budowlanych na wybranych przykładach
 364. Projekt zagospodarowania placu budowy zespołu obiektów budowlanych
 365. Ryzyko inwestowania w nieruchomości na wybranym przykładzie
 366. Rozwój firm deweloperskich na wybranym przykładzie
 367. Rozwój budownictwa indywidualnego w miejscowości „X”
 368. Przygotowanie i ocena wybranego projektu inwestycyjnego
 369. Inwestycje samorządu terytorialnego na wybranym przykładzie
 370. Wpływ inflacji na proces szacowania nieruchomości
 371. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w budownictwie
 372. System ubezpieczeń budowlano – montażowych
 373. Koszty funkcjonowania firm budowlanych na wybranym przykładzie
 374. System organizacji procesu budowlanego na wybranym przykładzie
 375. Procedura przetargu ograniczonego na roboty budowlane na przykładzie….
 376. Procedura przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na przykładzie
 377. Przygotowanie oferty przetargowej na wykonanie robót budowlanych
 378. Środki ochrony prawnej wykonawców w zamówieniach publicznych przed i po zmianie dyrektywy odwoławczej
 379. Rozwiązania o charakterze antykryzysowym w zamówieniach publicznych
 380. Przetargowe tryby udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane – teoria i praktyka
 381. Nieprzetargowe tryby udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane – teoria i praktyka
 382. Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych – teoria i praktyka
 383. Tryby udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych – analiza porównawcza zamówień publicznych i niepublicznych
 384. Tryby udzielania zamówień na roboty budowlane w wybranych krajach
 385. Umowy o roboty budowlane i ich wpływ na zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym
 386. Procedura administracyjno – prawna i jej wpływ na przebieg procesu budowlano – inwestycyjnego
 387. Procedura administracyjno – prawna i jej wpływ na przebieg procesu budowlano – inwestycyjnego w Polsce i wybranych krajach
 388. Działania administracyjno – prawne poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych na wybranym przykładzie (obiekty zabytkowe, inwestycje szczególnie szkodliwe dla środowiska)
 389. Metody osuszania murów – analiza techniczno- ekonomiczna
 390. Analiza techniczno – ekonomiczna wybranych elementów budynku
 391. Dokumentacja techniczna budynku – teoria i praktyka
 392. Rozwiązania alternatywne warstw ścian i stropów przy ograniczonych kosztach dla budynków mieszkalnych
 393. Analiza elementów konstrukcji ze względu na procentowy udział w kosztach realizacji dla różnych typów obiektów
 394. Nowoczesne systemy grzewcze w budownictwie
 395. Wykorzystanie pomp cieplnych do ogrzewania lub klimatyzacji budynków jednorodzinnych
 396. Robotyka w budownictwie
 397. Zarządzanie realizacją budowy zgodnie z procedurą „Łańcuch krytyczny”
 398. Planowanie i kontrola realizacji budowy z wykorzystaniem programu MS Projekt
 399. Charakterystyka programów do planowania i kontroli przedsięwzięć budowlanych
 400. Automatyczne przedmiary robót z oprogramowania typu „CAD”
 401. Koordynacja dostaw materiałów na plac budowy z wykorzystaniem IT
 402. Koordynacja pracą brygad roboczych na budowie z wykorzystaniem IT
 403. Planowanie budowy a zarządzanie przedsięwzięciem
 404. Techniki harmonogramowania w ramach zarządzania przedsięwzięciem
 405. Zarządzanie kosztami w przedsięwzięciu budowlanym
 406. Bazy danych dla celów przygotowywania kosztorysów ofertowych
 407. Kontrakty budowlane w kontekście zarządzania przedsięwzięciem
 408. Zarządzanie przedsięwzięciem wg koncepcji Project Management - studium przypadku.
 409. Metody ocieplania ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych nowowznoszonych ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań
 410. Metody wykonania ciepłochronnych ścian zewnętrznych
 411. Metody termomodernizacji budynków
 412. Nowoczesne materiały i technologie docieplania ścian zewnętrznych budynków istniejących
 413. Stosowane w Polsce i na świecie materiały i metody ocieplania ścian za pomocą izolacji transparentnej
 414. Remont lub budowa obiektu budowlanego – technologia i organizacja budowy na wybranym przykładzie
 415. Analiza techniczno-ekonomiczna materiałów i technologii związanych z wykonaniem poszczególnych elementów budynku (ściany, stropy, dachy)technologia i organizacja wybranych robót wykończeniowych (np. tynkarskich)
 416. Analiza techniczno-ekonomiczna współczesnych rozwiązań drzwi i okien
 417. Analiza techniczno-ekonomiczna pokryć dachowych
 418. Technologia i organizacja wykonania zielonego dachu
 419. Materiały i technologie wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej
 420. Budownictwo systemowe. Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych systemów wznoszenia ścian
 421. Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych maszyn budowlanych do robót ziemnych
 422. Organizacja przetargu na roboty budowlane na przykładzie wybranej gminy
 423. Analiza działalności inwestycyjnej gminy
 424. Systemy realizacji przedsięwzięć budowlanych na wybranych przykładach
 425. Procedura przetargowa w budownictwie – teoria i praktyka
 426. Opracowanie oferty przetargowej wraz z dokumentacją i pakietem prezentacyjnym firmy budowlanej
 427. Analiza niekonwencjonalnych źródeł energii. Budownictwo energooszczędne
 428. Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych rozwiązań stropów / lub pokryć dachowych/ lub elewacji/.
 429. Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych systemów budownictwa jednorodzinnego/ lub wybranych systemów dociepleń budynków/.
 430. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na wybranej budowie
 431. Sposoby obliczania narzutów w kalkulacji kosztorysowej wykonawcy budowlanego – teoria i praktyka
 432. Podstawy sporządzania kosztorysu i ich wpływ na jego wynik
 433. Efektywność wykonywania wybranych robót budowlanych
 434. Metody osuszania murów – analiza techniczno – ekonomiczna
 435. Kosztorys ofertowy a rzeczywista wartość robót budowlanych
 436. Spory i roszczenia stron w kontrakcie budowlanym realizowanym w warunkach FIDIC
 437. Procedura płatności miesięcznych w kontrakcie budowlanym w warunkach FIDIC – Warunki Ogólne i Warunki Szczególne
 438. Stopień zużycia technicznego wybranego budynku – studium przypadku
 439. Remont i modernizacja budynku mieszkalnego – studium przypadku.
 440. Sposoby pozyskiwania wykonawców/podwykonawców robót budowlanych na przykładzie…..
 441. Partnerstwo w przedsięwzięciach budowlanych
 442. Sposoby szacowania kosztów pośrednich w kalkulacji kosztorysowej wykonawcy budowlanego – teoria i praktyka.
 443. Przygotowanie oferty przetargowej na roboty budowlane dla inwestora publicznego i prywatnego
 444. Ocena stanu technicznego obiektu kubaturowego.
 445. Dokumentacja realizacji inwestycji budowlanej.
 446. Analiza techniczno – ekonomiczna adaptacji strychu w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
 447. Procedury administracyjne w procesie budowlanym.
 448. Analiza techniczno – ekonomiczna rozbudowy budynku mieszkalnego.
 449. Oszacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane – teoria i praktyka.
 450. Metody pozyskiwania wykonawców robót budowlanych na przykładzie wybranego inwestora.
 451. Analiza ofert przetargowych wykonawców budowlanych na wybranych przykładach.
 452. Analiza techniczno – ekonomiczna realizacji wybranych elementów budynku.
 453. Analiza techniczno – ekonomiczna realizacji wybranych systemów budownictwa jednorodzinnego
 454. Remont i modernizacja wybranego obiektu budowlanego –studium przypadku.
 455. Czas i koszt wybranego obiektu budowlanego w aspekcie jego rozwiązań technologiczno-materiałowych.
 456. Projekt organizacji budowy wybranego obiektu lub zespołu obiektów.
 457. Budownictwo mieszkaniowe realizowane przez deweloperów w Krakowie.
 458. Ryzyko w działalności firmy budowlanej.
 459. Ryzyko w działalności firmy deweloperskiej
 460. Przygotowanie inwestycji budowlanej do realizacji.
 461. Alternatywne źródła energii stosowane w budownictwie jedno- i wielorodzinnym.
 462. Urządzenia i elementy zapewniające bezpieczeństwo na budowie.
 463. Analiza techniczno-ekonomiczna systemów deskowań lub rusztowań.
 464. Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
 465. Planowanie czasu wykonania inwestycji budowlanej
 466. Planowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanej
 467. Organizacja budowy lub wybranych procesów budowlanych.
 468. Kosztorysowanie robót budowlanych – porównanie wariantów rozwiązań wybranych elementów budowlanych
 469. Alternatywne metody wykonania wybranych robót budowlanych
 470. Organizacja budowy – studium porównawcze przykładowych realizacji
 471. Czynności kierownika budowy – studium przypadku
 472. Nadzór autorski na budowie – przepisy i praktyka
 473. Nadzór inwestorski na budowie – przepisy i praktyka
 474. Analiza materiałochłonności budownictwa tradycyjnego i systemowego
 475. Sozoekonomia budownictwa
 476. Biobudynki z surowców miejscowych
 477. Technologie wznoszenia i mikroklimat bioobiektów
 478. Analiza dostępności i efektywność realizacji projektu prośrodowiskowego domu jednorodzinnego
 479. Technologia budownictwa pasywnego
 480. Domy pasywne i ich ekonomika
 481. Ekonomika wznoszenia i eksploatacji obiektów niskoenergochłonnych oraz standardowych
 482. Technologia realizacji i efektywność stosowania dodatkowych izolacji termicznych
 483. Efektywność nowoczesnych okien oraz wyposażonych w zasłony, żaluzje i okiennice termoizolacyjne
 484. Analiza nakładów i efektywność wybranych systemów termoizolacji budynków
 485. Audyt energetycny i analiza zaleceń termomodernizacyjnych dla przykładowego domu jednorodzinnego
 486. Analiza techniczno-ekonomiczna systemów ogrzewania budynków jednorodzinnych
 487. Technologiczność i ekonomika wybranych systemów budowy domu jednorodzinnego
 488. Technologiczność i ekonomika stosowania lekkich ścian systemowych w budownictwie jednorodzinnym
 489. Techologie tradycyjne oraz wykonawstwo systemowe i ekonomika robót wykończeniowych w budownictwie jednorodzinnym
 490. Analiza technologiczno-ekonomiczna realizacji piwnic i podłóg na „gruncie” w budynkach jednorodzinnych
 491. Technologia dachów zielonych
 492. Technologia i ekonomika pokryć dachowych
 493. Analiza technologiczno-ekonomiczna systemów wznoszenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych
 494. Analiza technologiczno-ekonomiczna modernizacji zasobów mieszkaniowych z prefabrykatów wielkowymiarowych
 495. Efektywność tradycyjnych i systemowych robót wykończeniowych
 496. Analiza technologii i organizacji budowy na przykładzie realizacji powtarzalnego obiektu handlowo-usługowego
 497. Ekonomika posadowienia budynku na palach
 498. Rusztowania i deskowania systemowe w budownictwie...
 499. Analiza wydajności węzła produkcji mieszanki betonowej i liczebności środków transportowych
 500. Technologia wznoszenia budynków monolitycznych
 501. Analiza technologii budowy wiaduktu drogowego
 502. Analiza technologii budowy mostu drogowego
 503. Analiza technologii i nakłady na przebudowę stadionu sportowego
 504. Analiza technologii robót i efektywność wybranych pokryć dachowych w budownictwie jednorodzinnym
 505. Technologiczność i ekonomika stosowania systemowych ścian osłonowych w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym
 506. Aluminiowe konstrukcje osłonowe przeszklone i analiza efektywności przy zastosowaniu w budynku ...
 507. Analiza rewaloryzacji kamienicy ...
 508. Wybrane problemy remontu-modernizacji i eksploatacji budynku na przykładzie obiektu użyteczności publicznej
 509. Analiza efektywności rozwiązań projektowych osuszania ścian na przykładzie remontu-modernizacji budynku użyteczności publicznej
 510. Analiza technologiczno-ekonomiczna rewitalizacji zabytkowych budynków mieszkalnych Krakowa
 511. Analiza technologiczno-organizacyjna i ekonomika rewitalizacji zabytkowego budynku mieszkalnego
 512. Badania empiryczne procesów rewaloryzacyjnych z przykładem analizy czasu pracy przy odnowieniu
 513. Analiza technologii i kosztów realizacji budynku w aspekcie rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych
 514. Analiza wznoszenia oraz efektywność zabudowy szeregowej
 515. Technologia i ekonomika budowy wielokondygnacyjnych piwnic oraz części nadziemnych budynków niskich i wysokich na terenach centrów miast
 516. Ekonomika wykonywania pomieszczeń piwnicznych, naziemnych i poddaszy w budynkach jednorodzinnych
 517. Technologia produkcji galanterii betonowej
 518. Technologia realizacji nawierzchni z prasowanej kostki brukowej i ekonomika mechanizacji prac
 519. Technologia realizacji wielkopowierzchniowych prac brukarskich na przykładzie remontu ...
 520. Technologia prefabrykacji i wznoszenie budynków jednorodzinnych
 521. Technologia prefabrykacji konstrukcji drewnianych
 522. Analiza technologiczno-ekonomiczna magazynowania materiałów i prefabryktów budowlanych
 523. Systemy podziemnych drążeń i wybór technologii budowy kanalizacji
 524. Technologia realizacji głębokich wykopów
 525. Technologia realizacji wielokondygnacyjnych piwnic
 526. Obiekty kopułowe i technologia torkretowania
 527. Technologia wznoszenia budynków wysokich
 528. Skuteczność i uniwersalność współczesnych maszyn budowlanych na przykładzie zastosowań ...
 529. Analiza pracy zespołu koparka-samochody przy realizacji wykopu szerokoprzestrzennego
 530. Badanie czasu pracy i racjonalność działań na przykładzie realizaji utwardzanej posadzki fibrobetonowej
 531. Analiza technologii i wydajności w realizacjach obiektów żelbetowych
 532. Analiza technologii i wydajności w realizacjach obiektów o konstrukcji stalowej
 533. Analiza technologii i wydajności robót wykończeniowych
 534. Analiza technologii i wydajności w realizacjach budynków jednorodzinnych
 535. Technologiczność i analiza wykorzystywania czasu pracy przy realizacji lekkich ścian systemowych
 536. Analiza pracy zespołów roboczych przy wykonywaniu głębokich wykopów i kilkukondygnacyjnych piwnic budynków
 537. Analiza organizacji robót w systemach dociepleń budynków
 538. Analiza projektu i przykład wyboru wykonawcy Osiedla ...
 539. Specjalizacja technologiczna małej firmy budowlanej z przykładem działalności Zakładu Budowlanego
 540. Analiza optymalnego profilu robót dla małej firmy z przykładem realizacji zadań przez Zakład Remontowo-Budowlany ...
 541. Analiza zadań i rynku budowlanego, program działalności i rozwoju oraz zarządzanie małą firmą budowlaną
 542. Oferty na roboty budowlane oraz kredytowanie inwestora i wykonawcy
 543. Analiza technologiczno-ekonomiczna realizacji dróg czasowych na terenie budowy
 544. Analiza realizacji budowy w aspekcie uwarunkowań bhp i technologiczno-ekonomicznych
 545. Analiza systemu zapewnienia jakości dla projektu budowy ...
 546. Analiza badań jakości produkcji drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych
 547. Analiza techniczno – ekonomiczna wybranych systemów budownictwa jednorodzinnego
 548. Technologia i organizacja budowy domów w drewnianym szkielecie
 549. Analiza techniczna – ekonomiczna zastosowań deskowań drobnowymiarowych U-Form i Stal-Form
 550. Analiza techniczno – ekonomiczna wybranych systemów urządzeń formujących w budownictwie monolitycznym
 551. Nowe systemy docieplania budynków i ich analiza techniczno – ekonomiczna Ocena opłacalności inwestycji termo modernizacyjnych
 552. Techniczno – ekonomiczna analiza remontów budynków mieszkalnych wznoszonych
 553. Metodami tradycyjnymi i uprzemysłowionymi
 554. Nowoczesne rusztowania budowlane i ich ocena ekonomiczna
 555. Technologie transportowe w budownictwie oraz systemy organizacji przewozów
 556. Ocena kosztów zagospodarowania placu budowy przy wznoszeniu obiektów
 557. Technologia dociepleń ścian zewnętrznych stosowanych w kraju i za granicą
 558. Nowoczesne systemy ogrzewania i ich ekonomika
 559. Badanie energochłonności budownictwa mieszkaniowego
 560. Technologia wykonywania głębokich wykopów z obudową
 561. Analiza efektywności maszyn i zestawów przy realizacji robót ziemnych
 562. Bezpieczeństwo pracy budowlanych żurawi wieżowych w warunkach kolizyjnej lokalizacji
 563. Projektowanie technologii i organizacji budynków mieszkaniowych w aspekcie czasu i kosztu z zastosowaniem metod sieciowych
 564. Nowoczesne pokrycia dachów i ich analiza techniczno – ekonomiczna
 565. Technologia i organizacja robót wykończeniowych w budownictwie mieszkaniowym
 566. Analiza techniczno – ekonomiczna wybranych stropów w budownictwie
 

Komentarze  

 
-12 #1 Cagri 2014-11-11 11:41
Hello,

I have project from 'metody obliczeniowe' and 'konstrukcje betonowe'. Can you help me about it and tell the prices of the projects?

Thank you.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnień budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferują praktyki

Portal Studentów Inżynierii Środowiska

Reklama