Wspierają:

     

 

 

 

Ostatnie Komentarze

       
Uprawniena wyburzeniowe Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
13.01.2011.
 Jestem studentem 3 roku budownictwa i interesuje mnie temat wyburzania budynków, chciałbym się doweidzieć czy do tego typu działalności są potrzebne specjalne uprawnienia i co trzeba zrobić żeby mieć uprawnienia do obsługi materiałów pirotechnicznych. Czy jeśli skończę studia budowlane na poziome inżyniera to potem jakie studia muszę zacząć żeby zdobyć te uprawnienia, oraz czy będę miał jakieś ograniczenia w uprawnieniach? Pyta nasz czytelnik.

 

 

 

 

 

W odpowiedzi na Pana wystąpienie w sprawie właściwego wykształcenia do uzyskania uprawnień budowlanych w danej specjalności techniczno-budowlanej, uprzejmie wyjaśniamy, że zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest :

1) do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych:

     a) ukończenie studiów magisterskich (tytuł mgr inż.), w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

     b) odbycie dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,

     c) odbycie rocznej praktyki na budowie;

2) do projektowania w ograniczonym zakresie:

     a) ukończenie wyższych studiów zawodowych (tytuł inż.), w rozumieniu przepisów o wyższych szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów magisterskich (tytuł mgr inż.), w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,

     b) odbycie dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,

     c) odbycie rocznej praktyki na budowie;

3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

     a) ukończenie studiów magisterskich (tytuł mgr inż.), w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

     b) odbycie dwuletniej praktyki na budowie;

4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

     a) ukończenie wyższych studiów zawodowych (tytuł inż.), w rozumieniu przepisów o wyższych szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów magisterskich (tytuł mgr inż.), w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,

     b) odbycie trzyletniej praktyki na budowie.

Natomiast zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578 z późn.zm.) kwalifikowanie wykształcenia za odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności uprawnień budowlanych dokonuje się przez stwierdzenie zgodności ukończonego kierunku studiów i specjalności potwierdzonych w dyplomie z wymaganym dla tej specjalności uprawnień budowlanych wykształceniem określonym w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Poniżej prezentujemy wykaz wykształcenia odpowiedniego dla specjalności wyburzeniowej:

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na kierunku:

1) budownictwo (wykształcenie odpowiednie);

2) górnictwo i geologia w specjalności eksploatacja złóż (wykształcenie odpowiednie);

3) inżynieria wojskowa (wykształcenie odpowiednie).

            Jak wynika z powyższego dopiero uzyskanie tytułu magistra inżyniera na jednym ze wskazanych kierunków studiów upoważniać będzie Pana do ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych w przedmiotowej specjalności techniczno-budowlanej.

            Ponadto informujemy, że zgodnie z § 21 ww. rozporządzenia MTiB uprawnienia budowlane w specjalności wyburzeniowej nadawane są wyłącznie bez ograniczeń i uprawniają (łącznie) do projektowania robót rozbiórkowych i kierowania tymi robotami związanymi z użyciem materiałów wybuchowych.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 14 ust. 4 ww. ustawy - Prawo budowlane, warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz będącej czynnym członkiem samorządu zawodowego, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.

W świetle § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia MTiB, osoba odbywająca praktykę dokumentuje przebieg praktyki w książce praktyki zawodowej. Osoba, która zamierza odbyć praktykę zawodową, składa w okręgowej izbie inżynierów budownictwa, książkę praktyki zawodowej do jej opieczętowania i zarejestrowania. Izba zwraca opieczętowaną książkę praktyki zawodowej w terminie 7 dni od dnia jej złożenia (§ 4 ust. 2) Tak więc dopiero po opieczętowaniu książki można rozpocząć odbywanie wymaganej praktyki zawodowej.

§ 4 ust.3 ww. rozporządzenia MTiB określa rodzaje wpisów dot. odbywanej praktyki zawodowej.

Ponadto informujemy, że ostateczna decyzja w zakresie uznania posiadanego wykształcenia za odpowiednie oraz uznanie praktyki zawodowej, należy do kompetencji okręgowej komisji kwalifikacyjnej właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa, która mając wgląd w przedłożone dokumenty może dokonać ich oceny. W związku z powyższym, w celu uzyskania szczegółowych informacji lub wyjaśnienia powstałych wątpliwości, proponujemy zwrócić się do okręgowej izby inżynierów budownictwa właściwej ze względu na Pana miejsce zamieszkania (adresy okręgowych izb inżynierów budownictwa znajdują się na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: www.piib.org.pl)

 

Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

                                                           Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

 

Od nas dodamy, że w Polsce uprawnienia wyburzeniowe w Izbie Inżynierów Budownictwa posiada jedynie 20osób. O praktykę może więc być ciężko.

 

Komentarze  

 
0 #3 admin 2011-11-04 02:05
Cytuje pawel z:
Witam,

Mam pytanie czy jako inz moge pobrac zeszyt praktyk i zaliczać prakytkę w specjalnośći wyburzeniowej równolegle ze studiami mgr-wymaganymi do uzyskania tych uprawnien

Tak :)
 
 
0 #2 pawel z 2011-11-02 23:15
Witam,

Mam pytanie czy jako inz moge pobrac zeszyt praktyk i zaliczać prakytkę w specjalnośći wyburzeniowej równolegle ze studiami mgr-wymaganymi do uzyskania tych uprawnien
 
 
+4 #1 Alek.K 2011-02-22 20:38
to tak samo jak z budownictwem hydrotechniczny m - ekspertów w tej dziedzinie też jest kilku w Polsce (na jednej ręce moge zliczyć).
Polecam odbycie stażu za granicą - oprócz stażu nabierzecie też innego poglądu na budownictwo (na zachodzie bardziej rozwinięte - technologia, sprzęt, wznoszenie, kultura pracy, organizacja na budowie/biurze projektów etc). Po powrocie przynajmniej będziecie mieli porównanie jak bardzo jesteśmy z naszym budownictwem do tyłu, a ci co siedzą i pracują w kraju będą mieć (może, bo o ile będziecie chcieli tu wrócić) możliwość nauczenia sie dzieki wam nowych technologi etc (chociaż z doswiadczenia w wielu firmach, wiem, że mozolnie wprowadzają wszelkie nowinki techniczne, uporczywie obstając przy swoich "utartych" przez 10tki lat "technikach" i krzywym okiem patrzą na chcących wprowadzić nowinki).
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnień budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferują praktyki

Portal Studentów Inżynierii Środowiska

Reklama