Wspierają:

     

 

 

 

Ostatnie Komentarze

Główna arrow Kariera / Baza CV arrow Uprawnienia Budowlane arrow Uprawnienia budowlane w specjalizacjii kolejowej dla absolwentów kierunku transport
       
Uprawnienia budowlane w specjalizacjii kolejowej dla absolwentów kierunku transport Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
01.06.2011.
http://www.lex-plus.pl/images/paragraf.JPG05505.JPGRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Na podstawie art. 16 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235 i Nr 94, poz. 551) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.Nr 83, poz. 578 oraz z 2007 r. Nr 210, poz. 1528) wprowadza się następujące zmiany:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

 1)   w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4.  Do praktyki zawodowej na budowie zalicza się pracę w organach administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy drogi publicznej, albo u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej we właściwym stanie technicznym działającym na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych, w wymiarze stanowiącym nie więcej niż połowę wymaganego okresu.";
  2)   w § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5.  W przypadku odbycia praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, do wniosku, zamiast książki praktyki zawodowej, należy dołączyć zaświadczenie właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu praktyki zawodowej wraz z ogólną oceną z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu danej specjalności.";
  3)   § 20 otrzymuje brzmienie:
"§ 20. 1.    Uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: bocznica kolejowa, linia kolejowa wraz z punktami eksploatacyjnymi i posterunkami technicznymi, torowe instalacje techniczne oraz inne budowle kolejowe w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987), z wyłączeniem obiektów budowlanych, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2.
2.   Uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej w ograniczonym zakresie uprawniają do kierowania robotami budowlanymi polegającymi na remoncie lub rozbiórce, z wyłączeniem obiektów budowlanych na terenach eksploatacji górniczej i osuwisk.";
  4)   w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1.  Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów.";
  5)   w załączniku nr 1 do rozporządzenia "Wykaz wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych":
a)  część "Specjalność kolejowa" otrzymuje brzmienie:
"Specjalność kolejowa
1.   Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo lub kierunku transport (O).
2.   Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - ukończone wyższe studia zawodowe na kierunku budownictwo lub kierunku transport (O).",
b)  w części "Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych" pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1.  Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na kierunku:
1)   inżynieria środowiska (O);
2)   wiertnictwa, nafty i gazu w specjalności z zakresu inżynierii gazowniczej (O);
3)   inżynieria naftowa i gazownicza (O).".

§ 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Nadanie uprawnień budowlanych w specjalności kolejowej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia lub na podstawie wniosku złożonego przed tym dniem uprawnia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie wynikającym z przepisów dotychczasowych.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______
1)   Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

 

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

Komentarze  

 
-1 #1 asdcadcna 2013-10-25 16:10
Czy to prawda, że uprawnień w specjalności kolejowej nie może zdobyć osoba z wadą wzroku? Słyszałam tak od kolegi studiującego na magisterce szynowej, ale nie mogę znaleźć potwierdzenia w prawie budowlanym. Z góry dziękuję za odpowiedź
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnień budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferują praktyki

Portal Studentów Inżynierii Środowiska

Reklama