Wspierają:

     

 

 

 

Logowanie


Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!

Ostatnie Komentarze

Główna
       
List do Sejmu - podsumowanie akcji Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
28.06.2012.
 10 kwietnia bieżącego roku została ustalona ostateczna forma listu, który został złożony w Kancelarii Sejmu, Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, Polskiej Izbie Inżynierów i Techników Budownictwa, u Ministra Infrastruktury oraz w Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Po zweryfikowaniu liczby poprawnie wypełnionych tabel - naliczyliśmy ich aż 1500! Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję. Mamy nadzieję, że Wasze i nasze postulaty zostaną wzięte pod uwagę w nadchodzących zmianach przepisów. Cała treść listu w 'więcej'. Tytuły podziałów nadała redakcja Builder'a.

Zwracamy się z prośbą o podjęcie działań mających na celu zmianę treści i zakresu przyznawanych obecnie uprawnień budowlanych do projektowania w nieograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz ograniczonych uprawnień w specjalności architektonicznej poprzez rozszerzenie tychże uprawnień do poziomu odzwierciedlającego właściwy poziom wykształcenia, wiedzy, doświadczenia oraz praktyki zawodowej polskich inżynierów i techników budownictwa.


Stan obecny - brak precyzji, trudna interpretacja
Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie inżynier budownictwa (posługując się określeniem „inżynier budownictwa" mamy na myśli osoby, które uzyskały tytuł magistra inżyniera budownictwa lub inżyniera budownictwa) ma prawo uzyskać ograniczone uprawnienia w specjalności architektonicznej upoważniające do sporządzania projektów w specjalności architektonicznej do 1000m3 na terenie zabudowy zagrodowej (§ 16.2.). Jest to zbyt duże i niesłuszne ograniczenie, ponieważ po uzyskaniu odpowiedniej praktyki pod kierunkiem projektanta z doświadczeniem inżynier budownictwa jest w stanie posiąść wiedzę i umiejętności wystarczające do projektowania obiektów budowlanych, które są ponadto szczegółowo weryfikowane podczas egzaminu. W § 17. 1. wymienionego rozporządzenia zapisano: Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniają do projektowania (...) w zakresie: 1) sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu (...).


Jest to bardzo nieprecyzyjne stwierdzenie, które prowadzi do błędnych interpretacji i z tego powodu, inżynierowie budownictwa mogą działać na rynku projektowym jedynie jako konstruktorzy (de facto branżyści), a więc ich rola sprowadza się do obliczenia konstrukcji nośnej budynku. Pozostałe składowe opracowania takie jak np.: zaprojektowanie przegród budowlanych, zaprojektowanie izolacji akustycznych, przeciwwilgociowych oraz wszelkich innych elementów i detali budynku nie będących konstrukcją nośną zostały uznaniowo przyporządkowane do części architektonicznej opracowywanej przez kolegów architektów. Inżynierowie budownictwa pomimo tego, że posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz praktykę, aby móc projektować obiekty budowlane w zakresie ogólnobudowlanym (technologicznym) nie mogą takich czynności niestety wykonywać, a wymieniony zakres czynności uznaniowo przyporządkowano do części architektonicznej projektu.


Jest to bardzo niekorzystna sytuacja zarówno dla grupy zawodowej inżynierów budownictwa oraz dla inwestorów, ponieważ jakość dokumentacji może nie być na odpowiednio wysokim poziomie technicznym oraz zawierać wiele błędów. Dodatkowo, architekci posiadają możliwość projektowania konstrukcji w ramach uprawnień ograniczonych w bardzo szerokim zakresie, co jeszcze bardziej pogłębia dysproporcje w zakresie uprawnień obydwu grup.


Standardy kształcenia
Porównując standardy kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia przedstawionych przez Rozporządzenie Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki z dnia 12 lipca 2007 r. (wraz z późniejszą zmianą z 19 października 2009 r.), widać dysproporcję zakresu materiału nauczanego podczas studiów na obu kierunkach w tych spornych dziedzinach. Nie wymaga ona nawet komentarza.
Przyszły magister inżynier budownictwa, który ukończy studia magisterskie na kierunku budownictwo, w czasie trwania studiów uczestniczy w zajęciach (poza projektowaniem konstrukcji nośnych) z następujących przedmiotów: architektura i urbanistyka, projektowanie budowlane (budownictwo ogólne) oraz przedmioty związane z projektowaniem technicznym (fizyka budowli, materiały budowlane, rewitalizacja budynków, remonty i modernizacje budowli). W suplemencie B do dyplomu ukończenia uczelni, w części dotyczącej sylwetki absolwenta znajduje się następujący zapis: Absolwent kierunku budownictwo w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, uzyskał podstawę do pracy twórczej w zakresie projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich (...).

Powyższy zapis wyraźnie wskazuje, że oprócz konstrukcji inżynierskich adept budownictwa posiada odpowiednią wiedzę w zakresie pracy twórczej i projektowania obiektów budowlanych, a więc projektowania w zakresie architektonicznym, ogólnobudowlanym (czy technologicznym) oraz konstrukcyjnym. Obowiązujące przepisy jednak ograniczają mu tą możliwość. Jest to sytuacja nielogiczna i upokarzająca, wymagająca podjęcia zdecydowanych działań.

Podczas egzaminu na uprawnienia budowlane od przyszłego projektanta inżyniera budownictwa wymagana jest znajomość zarówno prawa budowlanego jak i warunków technicznych, które to podczas projektowania konstrukcyjnego są w zasadzie wykorzystywane jedynie w zakresie odporności ogniowej budynków przy obliczaniu konstrukcji nośnej. Pozostałe kwestie zostały uznaniowo przejęte przez kolegów architektów, co jest sytuacją wysoce nieprawidłową i niesłuszną.

Stworzono sztuczny podział na architekturę i konstrukcję, a te aspekty budownictwa są ze sobą nierozerwalnie związane i zazębiają się wzajemnie. Analogicznie zazębiać i pokrywać powinny się kompetencje, a co za tym idzie uprawnienia do projektowania architektów i inżynierów, z tym że każda z tych grup będzie się specjalizować w swojej branży wiodącej, ale jednocześnie powinna mieć możliwość projektowania całościowego budowlanego obiektów budowlanych. Nie można rozpatrywać architektury bez konstrukcji budynku i odwrotnie - obie te materie są ze sobą bezsprzecznie związane i razem muszą być objęte projektowaniem.


Sytuacja w Europie
W wielu krajach europejskich inżynierowie budownictwa są traktowani na równi z architektami, jeśli chodzi o możliwość sporządzania projektów budowlanych w zakresie architektonicznym, natomiast uprawnienia do projektowania posiadają również technicy budownictwa, a nawet mistrzowie murarscy - w ograniczeniu do niewielkich obiektów do 250m2 (tak jest np. w Niemczech). Jako przykład można przedstawić również przepisy obowiązujące w Czechach, które certyfikowanego inżyniera uprawniają do samodzielnego projektowania wszelkich budynków (w tym do sporządzania projektów zagospodarowania terenu) z wyjątkiem budynków o wysokiej wartości architektonicznej oraz brania udziału w projektowaniu budynków o wysokiej wartości architektonicznej projektowanych przez certyfikowanego architekta.
W innych krajach Unii Europejskiej również inżynierowie budownictwa mają swobodny dostęp do projektowania architektonicznego np. w Finlandii i Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii istnieje ochrona tytułu architekta poprzez mechanizm Architects' Registration Board, ale to jest tylko ochrona tytułu architekta - projektować może każdy.

Podobne wytyczne znajdują się w Dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005r., gdzie stwierdzono że: Krajowe regulacje w dziedzinie architektury oraz podejmowania i wykonywania działalności zawodowej przez architektów mają bardzo zróżnicowany zakres. W większości Państw Członkowskich działalność w dziedzinie architektury prowadzona jest de iure bądź de facto przez osoby posiadające wyłącznie tytuł architekta lub dodatkowo także inny tytuł, przy czym osoby te nie mają wyłączności na prowadzenie takiej działalności, chyba, że wynika to z przepisów ustawowych. Działalność ta, bądź tylko niektóre jej rodzaje, może być wykonywana także przez przedstawicieli innych zawodów, w szczególności przez inżynierów, którzy uzyskali specjalistyczne wykształcenie w dziedzinie budownictwa lub sztuki budowania.

Dlaczego więc w naszym kraju obowiązujące przepisy są sprzeczne z Dyrektywą i wyraźnie dyskredytują krajowych inżynierów budownictwa jako samodzielnych projektantów ?


Tytuły zawodowe, uprawnienia i umiejętności
W Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, w Art. 2. stwierdzono że: Wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa polega na projektowaniu obiektów budowlanych (...).

Mowa jest więc o projektowaniu obiektów budowlanych, a nie o projektowaniu jedynie konstrukcji nośnej obiektów budowlanych. Można ponadto przytoczyć treść Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2004r. z późniejszymi zmianami w sprawie wykazu dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, które są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej (§1).

Oprócz tytułu architekta jest także tytuł inżyniera budownictwa. Tak więc zagraniczni inżynierowie budownictwa, jeżeli uzyskają w swoim rodzinnym kraju uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym, mogą taką działalność prowadzić również w Polsce. Natomiast nasz rodzimy inżynier nie posiada takiej możliwości, ponieważ jego kompetencje do samodzielnego projektowania są ograniczone do budynków na terenach wiejskich o kubaturze 1000m3. Dlaczego również możliwość projektowania zależy od rodzaju terenu zabudowy, a nie od rodzaju i na przykład wielkości projektowanego budynku. Inżynier budownictwa może zaprojektować budynek jednorodzinny na terenie zabudowy zagrodowej wiejskiej, a identycznego budynku w mieście już nie.

Uważamy, że tak brzmiące przepisy stanowią jawne ograniczenie swobody wykonywania zawodu inżyniera budownictwa, a co za tym idzie są naruszeniem zawartych w art. 32 ust.1 i 2 i 65 ust. 1 ustawy zasadniczej zasad: równości wobec prawa, unikania dyskryminacji oraz prawa „swobody wykonywania zawodu".

 

 

Postulaty do Sejmu
Podsumowując, zwracamy się z prośbą do Sejmu RP o podjecie działań mających na celu zmianę oraz doprowadzenie obowiązujących przepisów do logicznego i prawidłowego stanu poprzez:

  1. Uchylenie obowiązującej treści rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych z powodu zawartych w nim zapisów wprowadzających nierówność i ograniczenia swobody wykonania zawodu i uregulowanie ( w myśl wykładni art. 65 ust.1 Konstytucji ) spraw ograniczeń funkcji technicznych i wyjątków od swobody wykonywania zawodów: architekta, inżyniera i urbanisty w drodze odrębnych ustaw dedykowanych.
  2. Stworzenie od podstaw rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, odwzorowanie obowiązujących już wiele lat schematów sposobu wykonywania tej dokumentacji oraz zaznaczenie w wyraźniejszego podziału na część architektoniczną i budowlano-konstrukcyjną „projektu budowlanego".
  3. Umożliwienie projektowania architektonicznemu każdemu absolwentowi stosownej uczelni kierunkowej lub pokrewnej i nadania praw do weryfikacji poprawności projektów inżynierom budownictwa, posiadających uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, również w zakresie projektów zagospodarowania terenu dla budynków przemysłowych, magazynowych i gospodarczych bez ograniczeń kubaturowych.
  4. Wprowadzenie zapisu umożliwiającego zdobycie uprawnień do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń przez inżynierów budownictwa, po odbyciu odpowiednio wydłużonej praktyki (zgodnie z Dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005r., Art.47 pkt 2).
  5. Wprowadzenie uprawnień do nadzorowania robót budowlanych dla architektów i studentów kierunków pokrewnych - po odbyciu przez nich praktyki - stosownej i proporcjonalnej do deficytów nabywanej w trakcie studiów wiedzy.

Mając na uwadze ostatnio przeforsowaną uchwałę odnośnie ograniczonych uprawnień wykonawczych dla techników budownictwa, proszę o jednoczesne podjęcie działań mających na celu urealnienie wadliwie skonstruowanego podziału uprawnień budowlanych oraz sprecyzowanie na nowo zakresu specjalności projektowych i wykonawczych adekwatnie do posiadanej wiedzy, przygotowania zawodowego oraz doświadczenia obecnych i przyszłych członków naszej Izby zgodnie z tendencjami panującymi na całym świecie oraz zgodnie z wytycznymi Parlamentu Europejskiego.

Wnosi się również o deregulacje ograniczenia prawa do zwiększania uprawnień projektowych i wykonawczych w wyniku nabywanej z życiem praktyki i zaprzestanie karania osób które przekroczyły swoim działaniem nadane im uprawnienia.
Wnosimy również o zwiększenie odpowiedzialności wykonywania zawodu poprzez ustanowienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za wykonywane usługi - wobec wszystkich osób nadzorujących pracę budowlane, projektujących, dokonujących istotnych dla niezawodności lub ekonomii obiektów budowlanych obliczeń i analiz. W tym - nakazu ubezpieczenia się od wad dzieła lub usługi na okres do 5 lat od jego wydania.

Prosząc o deregulację w przedmiocie wykonywania zawodu zaufania publicznego zwracamy uwagę, iż wprowadzenie nowoczesnych norm projektowania tzw. eurocodu obliguje ustawodawcę do podniesienia wymogów dotyczących metod kontroli nad sposobem weryfikacji dokumentacji projektowej oraz metodami nadzoru i odbioru robót budowlanych.

Reasumując powyższe stwierdzenia, liczne opinie, osób związanych z architekturą i inżynierią lądową oraz poddając pod uwagę zebrane doświadczenia i praktykę - możemy z całą stanowczością stwierdzić, iż spotyka się osoby z tytułem architekta - świetnie rozumiejące fizyczne i mechaniczne aspekty obiektów budowlanych - co pozwala im na projektowanie elementów wymagających wiedzy konstruktorskiej i typowo inżynieryjnej. Analogicznie, spotyka się także inżynierów budownictwa potrafiących wykonywać świetne projekty architektoniczne obiektów, o których można powiedzieć, że mają bardzo dobry styl, są funkcjonalne i doskonale komponują się w otoczenie, przy jednoczesnym wysokim standardzie oraz zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi. Obecny podział ról uniemożliwia osobom tym zaistnienie w środowisku jako autorzy architektury dział monumentalnych, ergonomicznych, lub nowatorskich.

Uważamy, że obecny stan - powodujący sztuczny podział nie sprzyja rozwojowi naszego zawodu, a wręcz przeciwnie - sprzyja jego degradacji - pośrednio degradując też zawód architekta zepchniętego do ról w których większe doświadczenie i umiejętności oceny poprawności rozwiązań projektowych posiadają inżynierowie i technicy budownictwa.


Z poważaniem,
Polscy Inżynierowie Budownictwa i studenci budownictwa

 

Komentarze  

 
+4 #10 MIECZYSŁAW ZALEWSKI 2012-11-13 21:36
Zapomniałbym o bardzo ważnym problemie.
Ten problem to Uczniowie,którz y uczą się w różnych szkołach budowlanych o różnych profilach.Problem dotyczy PŁATNYCH PRAKTYK UCZNIOWSKICH NA BUDOWACH !! Dlaczego w Ustawie Prawo Budowlane nie ma o tym ANI SŁOWA !! Dlaczego tak dużo ludzi,mądrych ludzi ZAPOMNIAŁO !!o tak istotnej rzeczy,
jak stworzenie prawnej możliwości odbywania płatnych praktyk na budowach??
Gdzie i w jaki sposób uczniowie mają zdobyć praktykę,tak potrzebną im przy zatrudnieniu ? Tego nie wiadomo.Z zasady uczniowie do BIEDNI ŻACY których należy moim zadaniem KONIECZNIE,obją ć ochroną prawną,i umożliwić im PŁATNE,powtarza m PŁATNE PRAKTYKI ZAWODOWE,na czas i okres wymieniony w Ustawie Prawo Budowlane.
Moim zdaniem nowelizacja Ustawy Prawo Budowlane jest PILNA i bardzo potrzebna,aby uporządkować ten ,,pozorny porządek prawny,,
Jeśli można to poproszę o komentarze.
Z poważaniem
Mieczysław Zalewski
Tech.Budownictwa PZITB O/Mazowsze
 
 
0 #9 MIECZYSŁAW ZALEWSKI 2012-11-13 21:16
Ja chciałem zapytać KIEDY!Technicy Budownictwa,otr zymają w Ustawie Prawo Budowlane należne im miejsce,oraz kiedy będą mogli zgodnie z tą Ustawą wykonywać /pełnić/ funkcje kierownicze w budownictwie niższego szczebla / z-ca kierownika budowy,inspekto r dozoru technicznego,ma jster,brygadzis ta/
Jeśli można to proszę o komentarze.
Z poważaniem
Mieczysław Zalewski
Tech.Budownictwa PZITB O/ Mazowsze
 
 
+1 #8 Lech M. 2012-10-19 14:03
Deregulacja. Odsłona druga. http://www.architekci.pl/aktualnosci/index.php?id_dzialu=2&id_fragment=12751&od=0#art
 
 
+1 #7 roman 2012-10-02 17:29
Bardzo ważne.
Zamieszczono na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości projekt ustawy deregulującej zawody regulowane - II transza.

http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/ii-transza/

Jest w niej m.in. zamieszczony zawód inżyniera budownictwa.
W projekcie zakłada się:
1. eliminację specjalności drogowej, mostowe, kolejowej (specjalności te będą takie jak kiedyś zawarte w jednej konstrukcyjno-budowlanej) oraz wyburzeniowej.
2. nadawanie tylko jednych nieuprawnień projektowo-wykonawczych
3. skrócenie czasu praktyki projektowo-wykonawczej z 4 lat do 2 lat (rok na budowie i rok przy sporządzaniu projektów)
4. umożliwienie technikom nabywania uprawnień.

W końcu jako inżynier może będę mógł wykonać projekt drogi wewnętrznej lub leśnej czy kładki dla pieszych i podpisać się własnym nazwiskiem. Czyli coś więcej niż teraz każdy na zgłoszeniu do 10 miejsc parkingowych. Z kolei drogowiec będzie mógł zaprojektować w specjalności konstr.-budowlanej. W końcu zniosą ten schiz z rozdrobnionymi uprawnieniami i 10 projektantami do domku jednorodzinnego z dojściem poprzez kładkę nad strumykiem i drogą wewnętrzną.

Niestety w dalszym ciągu w projekcie ustawy jest delegatura dla ministra d/s budownictwa w zakresie ograniczania uprawnień. Jest to o tyle niefortunne (niezgodne z konstytucja w tym zakresie) iż przy obecnych urzędnikach w Ministerstwie Transportu może pozostać w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie ograniczenie uprawnień w specjalności architektoniczn ej do zabudowy zagrodowej.

Przydałoby się wnieść w tym zakresie kilka uwag skierowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości do w/w projektu ustawy deregulującej.
Na pewno betony z Izby i Ministerstwa wniosą swoje negatywne opinie.
 
 
+1 #6 roman 2012-10-02 15:56
Witam.
Powstał ponownie Trójstronny Zespół do Spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
http://www.transport.gov.pl/2-49cca7f5b3ad3-1795610-p_1.htm
Mam pytanie, dlaczego w tym zespole nie znajduje się biedna Izba Inżynierów Budownictwa? Skoro są zakneblowani i nie mogą występować z wnioskami ustawodawczymi, to aby należycie reprezentować interesy środowiska inżynierów powinni w tej komisji zasiadać. Skoro nie reprezentują moich i waszych przyszłych interesów to po co ta postpeerelowska struktura? Zawód inżyniera istniał i bez nich.

A propos moich poprzednich uwag, odnośnie braku zalecanego cennika usług dla inżynierów na wzór 10-tysięcznej malutkiej izby architektów, która taki posiada. Znalazłem dzięki bogato wydawanemu miesięcznikowi "Zawód Architekt" (nie jest moim zdaniem w przeciwieństwie do miesięcznika Inżynier Budownictwa pismem propagandowym) artykuł o cenach usług architektoniczn ych i inżynierskich okresu międzywojennego - "Normy wynagrodzeń za prace inżynierskie" z 1938 r. opracowany przez Związek Polskich Inżynierów Budowlanych.
http://www.zawod-architekt.pl/wyceny/04_Normy_wynagrodzen_za_prace_architektoniczn e_1938.pdf
Tak więc moi drodzy w okresie międzywojennym jakiś zapewne mały ZPIB był w stanie taki cennik opracować, a dziś PIIB przy ok. 100-tyś. członków nie jest.
Proszę zauważyć iż mówię o cennikach zalecanych, a nie obowiązkowych.
Zwrócę jeszcze uwagę, iż niektóre zawody posiadają cenniki określone w drodze rozporządzenia, określające ceny minimalne - takim zawodem jest na przykład zawód adwokata i radcy prawnego. Od bodajże 1933 r. do chwili obecnej wydawane są rozporządzenia w sprawie minimalnych cen za ich czynności. Ostatnie Dz.U. 2012 nr 0 poz. 150 2012.02.25 - adwokaci
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 149 - radcy prawni.

Można sobie tylko pomarzyć o takim rozporządzeniu z takimi reprezentantami jakich mamy w izbie na szczeblu krajowym - dziadki, emeryci i renciści, którzy siedzą na stołkach pod kroplówką.
Z tego co wiem w Niemczech również określone są ceny minimalne za usługi inżynierskie i architektoniczn e.

Jeszcze ciekawostka. Nie tylko mi nie podoba się istnienie izby inżynierów. Wśród architektów również można zauważyć niesmak istnienia izby architektów.
http://www.architekci.pl/aktualnosci/index.php?id_dzialu=2&id_fragment=12468&od=60

Pozdrawiam.
 
 
+3 #5 dziadzio 2012-09-28 13:58
Ostatnio przeglądając pisemko architektów ZA_2012_04 ku mojemu zdziwieniu (większość artykułów dotyczących wykonywania zawodu projektanta budynków jest tam zmanipulowana)n apotkałem niespodziankę.

Wypowiedź Borysa Czarakcziewicza przewodnicząceg o Małopolskiej Izby Architektów.

Może dla osób, które wciąż mają klapki na oczach to pozwoli im je uchylić.
Cytat poniżej:


"Wiemy, że żadnego cennika nie będzie (jedynie rekomendowany regulamin honorariów), nie będzie również żadnej wyłączności dla architektów na prace architektoniczn e. Bo takie są standardy w Europie, architekci nie mają (jak prawnicy) cenników cen minimalnych, a w wielu krajach nie każdy może używać tytułu architekt, lecz nie ma ochrony funkcji jaką pełni architekt."
 
 
+6 #4 dziadzio 2012-07-25 19:53
Brawo Roman !!!

Sedno sprawy niekonstytucyjn e ograniczanie w dodatku rozporządzeniem INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA w wykonywaniu zawodu PROJEKTANTA BUDYNKÓW.

Ciekawe jest również, że w nowych założeniach nie ma ani słowa o proponowanym wcześniej poszerzeniu uprawnień.
http://bip.kprm.gov.pl/download.php?s=75&id=5272

Coś co powinno być w ustawie jest regulowane de facto w rozporządzeniu, więc nie ma co napisać w założeniach do ustawy. (Nie ma nad czym dyskutować) Wynika z tego jak silne lobby trzyma na tym łapę.
 
 
+5 #3 roman 2012-07-21 20:35
Witam ponownie.
Dla zainteresowanyc h sprawą.
Zakończył się okres składania uwag kierownanych do Ministerstwa Transportu do projektu założeń do projektu ustawy nowe prawo budowalne... itd. - do 12.07.2012 r.
na stronie http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_ustaw/ustawy_budownictwo_i_gospodarka_przestrzenna/zaloz_proj_ust_pr_budowl
Izba (czytaj KC PZPR - dziłąją podobnie, mimo zgłaszanego problemu milczą i chwalą się dokonaniami na łamach miesięcznika Inżynier budownictwa, udają że chcieliby coś zrobić ale mają głęboko to gdzieś) zgłosiła uwagi do założeń do projektu ustawy. W podsumowaniu zgłosiła propozycję przywrócenia technikom uprawnień budowlanych, przywrócenia uprawnień nieograniczonyc h dla osób z inż. oraz utworzenie specjalności hydrotechniczne j.
Oczywiście jak można się było spodziwać nie skorzystała w zaproszeniu do zgłaszania uwag w procesie legislacji (a to jest jej jedyna możliwość - tak im zresztą wygodnie) wnioskowania o przywrócenie odpowiednich uprawnień projektowych i wykonawczych (mówię nie tylko o projektowaniu budynów ale również o drogach wewnętrznych, kładkach i wszystkim tym czym dysponowało stare pokolenie inżynierów i techniów do tej pory funkcjonujących na rynku, a obecnienie inżynierowie w całej Europie) pozwalających inżynierom wykonywać ich zawód wyuczony i w wyniku nabycia doświadczenia zawodowego nie tylko jako projektanci konstrukcji.

Zgoszenia wysłało wiele instytucji. Żadna z tych organizacji słowem o polskim inżynierze nie wspomniała.

Wspomnieli natomiast:
Sz.P. dr T. Wiatr - przesłał swój artykuł "Ograniczoność uprawnień budowalnych"
Waliłko
Bielak

Ponieważ uwagi przez wiele osób są raczej upokażające dla pana Żbika (zachęcam do przeczytania uwag dr Wiatra) zachodzi podejżenie że nie zamieszczono z tego powodu wszystkich na stronie Ministerstwa lecz tylko część. Pozostałe uwagi zamieszczone zostały na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/51637/katalog/51641

Będzie jeszcze etap zgłaszania uwag do projektu ustawy. Nie jestem pewien ale prawdopodobnie odbędzie się podobnie jak w tym przypadku iż każdy, nie tylko instytucje zaproszone, będzie mógł zgłąszać uwagi.
Zachęcam do indywidualnych i grupowych działań - zgłaszania uwag jeśli czas wam pozwoli.

Pozdrawiam.
 
 
+3 #2 Antoniusz_Ar 2012-07-05 11:09
Jak na razie pan Żbik zapowiedział, że ministerstwo przywróci uprawnienia projektowe i wykonawcze technikom. Linka wrzuciłem na forum.
Czekamy na artykuł z odpowiedzią i reakcją na petycję.
 
 
+4 #1 roman 2012-06-28 19:21
Brawo.
Widzę, że podpisy które przesłałem pod petycją nie poszły na marne.
Wielkie podziękowania dla autorów akcji.

Mam jednak pewne podejerzenie iż prace i proces legislacji pana Janusza Zbika nad stworzeniem nowego Kodeksu budowlanego mają uchronić patologiczne prawo przed dyskusją na temat kompetenji i przywrócenia odpowiednich uprawnień inżynierom budownictwa do poziomu europejskiego oraz ustrzec się przed deregulacją zawodów budowlanych. Projekt zmian Prawa budowlanego na etapie konultacji społecznych nie zawiera żadnych zmian w zakresie uprawnień budowlanych. Zakres uprawnień pozostawia się w dalszym ciągu do regulacji na poziomie rozporzadzenia przez Ministerstwo Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Na tym etapie konsultacji społecznych
http://studentbuduje.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=638&Itemid=92
można wnioskować o dostosowanie w nowym Kodeksie budowlanym istn. Art. 16 a ust. 1a pkt. 7 Prawa budowlanego do zgodności z pkt. 28 Dyrektywy 2005/36/we Parlamentu Europejskiego zgodnie z którym ustawodawca nie może przekazać kompetencji w zakresie ograniczania uprawnień do wykonywania usług architektoniczn ych i inżynierskich do rozporządzenia. Wyłączność na usługi architektoniczn e i inżynierskie musi być wpisane w ustawę.

Pozdrawiam i proszę o zamieszczenie odpowiedzi instytucji do których petycja została skierowana.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Partnerzy:

 praca budownictwo

Ankieta

Jakie szkolenia najbardziej Cię interesują? (2016)
 

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnień budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferują praktyki

Portal Studentów Inżynierii Środowiska

Reklama