Wspierają:

     

 

 

 

Ostatnie Komentarze

Główna arrow Kariera / Baza CV arrow Uprawnienia Budowlane arrow Nowe założenia deregulacyjne
       
Nowe założenia deregulacyjne Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
26.02.2013.

Pojawiły się nowe za łożenia deregulacyjne Ministra Gowina. Dużo ważnych zmian, które nas dotyczą lub będą dotyczyły. Najważniejsze to:

  • uprawnienia nieograniczone do kierowania robotami budowlanymi dla inżynierów
  • uprawnienia ograniczone dla techników
  • uprawnienia ograniczone dla inżynierów budownictwa w zakresie projektowania architektonicznego
  • pojawienie się funkcji "Patrona" praktyki

Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych

Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych, jest drugim projektem ustawy, którego celem jest deregulacja dostępu do wykonywania niektórych zawodów.

Najważniejsze zmiany dotyczące nas:

3) w art. 14:
a) w ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach:

1) architektonicznej;
2) konstrukcyjno-budowlanej budownictwa ogólnego;
3) konstrukcyjno-budowlanej budownictwa specjalistycznego:
a) mostowej,
b) drogowej,
c) kolejowej,
d) hydrotechnicznej,
e) wyburzeniowej,

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

a) telekomunikacyjnych,
b) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
c) elektrycznych i elektroenergetycznych.b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uzyskanie uprawnień budowlanych, w specjalnościach, o których mowa w ust. 1, wymaga:
1) do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych:

a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,
b) odbycia półtorarocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
c) odbycia rocznej praktyki na budowie;

2) do projektowania w ograniczonym zakresie:

a) ukończenia:
- studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, lub
- studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,
b) odbycia półtorarocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
c) odbycia rocznej praktyki na budowie;

3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

a) ukończenia studiów drugiego lub pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,
b) odbycia odpowiednio półtorarocznej lub trzyletniej praktyki na budowie;

4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

a) ukończenia:
- studiów drugiego stopnia, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności lub,
- studiów pierwszego stopnia, na kierunku odpowiedni dla danej specjalności lub,
- posiadania tytułu zawodowego technika albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w
zawodzie nauczanym na poziomie technika, w zawodach związanych z budownictwem, w zakresie odpowiednim dla tej specjalności,
b) odbycia półtorarocznej w odniesieniu do tiret 1 i 2, lub czteroletniej w odniesieniu do tiret 3 praktyki na budowie;

5) do projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,
b) odbycia półtorarocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
c) odbycia półtorarocznej praktyki na budowie.”;

6) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

a) ukończenia:
- studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla tej specjalności lub,
- ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla tej specjalności,
b) odbycia półtorarocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
c) odbycia półtorarocznej praktyki na budowie.”,


4. po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: „4a. Za równorzędną z praktyką zawodową polegającą na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych, o której mowa w ust. 4, można uznać półtoraroczną praktykę przy sporządzaniu projektów, odbytą pod patronatem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń, zwanej dalej „patronem”.

4b. Patron może zdecydować o skróceniu praktyki, o której mowa w ust. 4a, nie więcej jednak niż o 6 miesięcy, przy czym, po uzyskaniu przez osobę odbywającą tę praktykę wpisu na listę członków samorządu zawodowego, przez okres o jaki praktyka została skrócona ponosi on odpowiedzialność zawodową za projekty architektoniczno-budowlane sporządzane przez osobę, która odbyła praktykę oraz jest obowiązany do sprawdzania tych projektów w trybie art. 20 ust. 2 i 4.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Do osób ubiegających się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń, posiadających uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalności, nie stosuje się przepisów ust. 3 pkt 1 lit. b i c, pkt 3 lit. b lub pkt 5 lit. b i c.”,
e) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Okres praktyki wymagany do uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi dla osób posiadających już uprawnienia budowlane odpowiednio do kierowania robotami budowlanymi albo projektowania należy pomniejszyć o okres praktyki odbyty do posiadanych uprawnień budowlanych, jeżeli uprawnienia posiadane oraz uzyskiwane są w ramach tej samej specjalności.”;


4) uchyla się art. 15;


5) art. 16 otrzymuje brzmienie:
„Art. 16. 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia: rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, sposób stwierdzania posiadania tego przygotowania, obowiązki patrona, sposób odbywania praktyki pod kierunkiem patrona oraz sposób dokumentowania i odbywania tych praktyk, ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych, wykaz kierunków studiów wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego dla danej specjalności, akredytowanych według przepisów odrębnych, wykaz zawodów technicznych w budownictwie, wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszczególnych specjalności, a także sposób przeprowadzania i zakres egzaminu.


2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności uregulować sprawy:
1) sposobu dokumentowania posiadanego wykształcenia i kwalifikowania wykształcenia za odpowiednie lub pokrewne,
2) sposobu odbywania i dokumentowania praktyki i kryteriów uznawania praktyki,
3) obowiązki patrona, zasady odbywania praktyk pod kierunkiem patrona oraz sposób dokumentowania odbycia tych praktyk,
4) sposobu przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane,
5) sposobu stwierdzania przygotowania zawodowego oraz uzyskiwania specjalizacji techniczno-budowlanej,
6) ograniczania zakresu uprawnień budowlanych,
7) określania rodzajów specjalizacji techniczno-budowlanych
8) w taki sposób, aby mając na względzie zachowanie interesu osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych, rozporządzenie nie stwarzało problemów

 

Więcej informacji w projekcie ustawy: tutaj

Zapraszam również do zapoznania się z uwagami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które nie zostały uwzględnione wraz z argumentami:

http://legislacja.rcl.gov.pl/dokument/149135

 

 

Komentarze  

 
+1 #31 dziadzio 2013-04-27 18:46
Jest wstępny projekt Rozporządzenia Ministra, w którym usunięto zapis o ograniczeniu do zabudowy zagrodowej w ograniczonych uprawnieniach do projektowania w spec. architektoniczn ej. Pozostało jedynie ograniczenie do kubatury 1000m3.

http://legislacja.rcl.gov.pl/dokument/156199

JEST TO NIEWĄTPLIWY SUKCES MUSIMY TERAZ ZADBAĆ BY CZASEM W JAKIŚ DZIWNYCH ZAWIROWANIACH ZNOWU TEGO NIE DOPISALI.
 
 
+1 #30 dziadzio 2013-04-10 22:28
Nie wiem o jaki stan istniejący Ci chodzi bo obecnie bez Rozporządzenia różnica polega tylko na zmianie nazw specjalności.

np. projekt budynku WYMAGANA
spec. architektoniczn a i konstrukcyjno-budowlana

projekt drogi
spec. drogowa

projekt mostu
spec. mostowa

DLACZEGO NIE MA JEDNEJ SPECJALNOŚCI POZWALAJĄCEJ PROJEKTOWAĆ KOMPLEKSOWO BUDYNKI?

DLACZEGO MŁODY INŻYNIER BUDOWNICTWA ZDOBYWAJĄC UPRAWNIENIA BUD W SPEC. ARCH. OGRANICZONE DO PROJEKTOWANIA NIE MOŻE ZAPROJEKTOWAĆ ŻADNEGO BUDYNKU POZA GOSPODARSTWEM ROLNYM?

DLACZEGO MŁODZI INŻYNIEROWIE BUDOWNICTWA NIE MOGĄ W PEŁNI WYKORZYSTAĆ WIEDZY ZDOBYTEJ NA STUDIACH Z DZIEDZINY BUDOWNICTWA OGÓLNEGO (O PROJEKTOWANIU I WZNOSZENIU BUDYNKÓW)?

Odpowiedź jest banalnie prosta ponieważ starsi Architekci, Inżynierowie Budownictwa, Technicy posiadają takie uprawnienia i chcą mieć wciąż PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ NA RYNKU.
 
 
0 #29 Patryk M 2013-04-10 17:46
Witam,
Nalezaloby dokladnie doprecyzowac jakie obiekty wchodza w ktora ze specjalizacji oraz czy Izby nadajac uprawnienia w specjalnosci 3) beda automatycznie nadawac uprawnienia w specjalnosci 2) ?

2) konstrukcyjno-budowlanej budownictwa ogólnego;
3) konstrukcyjno-budowlanej budownictwa specjalistyczne go

Zakladan, ze inzynier znajacy sie budowlach/konstrukcjach 'specjalistyczny ch' np konstrukcje podziemne/wieze/maszty etc. bez problemu poradzi sobie ze zwyklym domem jednorodzinnym, osiedlem lub wiekszym budynkiem mieszkalnym/biurowym.

Znajac zycie to beda dwie oddzielne specjalizacje i bedzie to wymagalo zrobienia uprawnien w obu zakresach.

Patrzac na to z tej strony jest to znaczne utrudnienie w stosunku do stanu istniejacego.

Pozdrawiam
Patryk
 
 
0 #28 stan 2013-03-27 20:44
Cytuje ArturJ:
Autor artykułu pisze, że jedną z najwazniejszych zmian będą "uprawnienia ograniczone dla inżynierów budownictwa w zakresie projektowania architektoniczn ego"
- coś tu się nie zgadza, bo uprawnienia ograniczone w zakresie projektowania architektoniczn ego przysługują tylko architektom (kierunek właściwy - uprawnienia nieograniczone) oraz mgr inż. budownictwa (kierunek pokrewny - uprawnienia ograniczone)


A czy w projekcie ustawy w ogóle wspomina się cokolwiek o projektowaniu inżynierów budownictwa w zakresie projektowania archiektoniczne go?
 
 
0 #27 admin 2013-03-26 12:00
Cytuje ArturJ:
Autor artykułu pisze, że jedną z najwazniejszych zmian będą "uprawnienia ograniczone dla inżynierów budownictwa w zakresie projektowania architektoniczn ego"
- coś tu się nie zgadza, bo uprawnienia ograniczone w zakresie projektowania architektoniczn ego przysługują tylko architektom (kierunek właściwy - uprawnienia nieograniczone) oraz mgr inż. budownictwa (kierunek pokrewny - uprawnienia ograniczone)


Inżynier rozumiany jako zawód, a nie stopień.
 
 
0 #26 ArturJ 2013-03-26 11:56
Autor artykułu pisze, że jedną z najwazniejszych zmian będą "uprawnienia ograniczone dla inżynierów budownictwa w zakresie projektowania architektoniczn ego"
- coś tu się nie zgadza, bo uprawnienia ograniczone w zakresie projektowania architektoniczn ego przysługują tylko architektom (kierunek właściwy - uprawnienia nieograniczone) oraz mgr inż. budownictwa (kierunek pokrewny - uprawnienia ograniczone)
 
 
+3 #25 dziadzio 2013-03-19 15:37
Osoby z uprawnieniami wykonawczymi w specjalności architektoniczn ej będą mogły zmienić izbę inżynierów na izbę architektów.

Czyli IZBA ARCHITEKTÓW osiągnęła ewidentny sukces pytanie, które pozostaje otwarte czy INŻYNIEROWIE BUDOWNICTWA będą mogli wreszcie uzyskać realne uprawnienia do kompleksowego projektowania BUDYNKÓW.

Czyli zakres uprawnień ograniczonych w specjalności architektoniczn ej do projektowania. Pozostaję wciąż otwarte. Nie ma projektu nowego rozporządzenia rozstrzygająceg o te kwestie.

Art. 17.
5.Osoby, które uzyskały uprawnienia budowlane na podstawie przepisów dotychczasowych w zakresie właściwości izby inżynierów budownictwa, mogą wybrać przynależność do izby architektów albo izby inżynierów budownictwa, jeżeli na podstawie przepisów niniejszej ustawy właściwą dla nich stała się izba architektów.
 
 
+10 #24 Rafał12121232 2013-03-06 08:32
Nieporozumienie m jest, że mgr inż. po skończeniu studiów budowlanych nie może samodzielnie nawet płota zaprojektować (ponoć niedoświadczony , chodzi o bezpieczeństwo) , a np. 18-latek może posiadać prawo jazdy do prowadzenia pojazdów mechanicznych nawet w kategorii D, gdzie samochód jest realnym narzędziem zbrodni na drodze. Czy w tych wszystkich uprawnieniach budowlanych w różnych specjalizacjach na pewno chodzi o bezpieczeństwo?? Powinniśmy mieć, po skończeniu studiów w danym kierunku, możliwość wykonywania zawodu, a nie tworzenie sztucznych barier.
 
 
+2 #23 Antoniusz_Ar 2013-03-05 08:33
Dalej nas robią w konia! Nic nie zmienili. Powinno być przynajmniej tak:
3. Uzyskanie uprawnień budowlanych, w specjalnościach , o których mowa w ust. 1, wymaga:
1) do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczn o-budowlanych:
a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub
b) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,
c) odbycia półtorarocznej praktyki przy sporządzaniu projektów w przypadku ukończenia studiów odpowiednich dla danej specjalności lub
d) odbycia czteroletniej praktyki przy sporządzaniu projektów w przypadku ukończenia studiów pokrewnych dla danej specjalności,
e) odbycia rocznej praktyki na budowie;

I wpisać pokrewność kierunku architektura i budownictwo ogólne.
Tak ciężko to wpisać? Nie, chyba że komuś na tym zależy i ma w tym interes.
 
 
+2 #22 dziadzio 2013-03-04 23:18
Zapraszam do zapoznania się z wynikami ankiet , które przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości

http://www.ankietka.pl/wyniki-badania/93095/deregulacja-dostepu-do-zawodu-architekta-trzy-rodzajeuprawnien.html

http://www.ankietka.pl/wyniki-badania/93098/deregulacja-dostepu-do-zawodu-inzyniera-budownictwa.html

W szczególności z punktem, w którym zainteresowani mieli zaproponować swoje propozycje zmian.

Brak jest jakiegokolwiek omówienia przez ustawodawcę wyników tych ankiet a szczególnie propozycji zmian, o których mowa w punkcie 4.
Jakie inne zmiany Pana/i zdaniem powinny jeszcze zostać wprowadzone ?

Uważam, że powinniśmy się upomnień o poważne traktowanie konsultacji społecznych zaproponowanych w tym kształcie u PREMIERA

i posłów sejmowej komisji deregulacyjnej
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=KOMISJAND&NrKadencji=7&KodKom=NDR
 
 
+1 #21 Piotr86 2013-03-04 12:16
Witam,
a jak mają się słowa z początku artykułu:
"Pojawiły się nowe założenia deregulacyjne Ministra Gowina. Dużo ważnych zmian, które nas dotyczą lub będą dotyczyły. Najważniejsze to:
...
uprawnienia ograniczone dla inżynierów budownictwa w zakresie projektowania architektoniczn ego..."
do słów, które występują trochę niżej:
"b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
?3. Uzyskanie uprawnień budowlanych, w specjalnościach , o których mowa w ust. 1, wymaga:
...
2) do projektowania w ograniczonym zakresie:

a) ukończenia:
- studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, lub
- studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,
b) odbycia półtorarocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
c) odbycia rocznej praktyki na budowie;"

to jakie uprawnienia może zdobyć INŻYNIER BUDOWNICTWA?
 
 
+2 #20 Bielak78 2013-02-28 23:09
Koledzy i tak nie rozumieją zmian. Trzeba ujednolicić tekst przepisu, porównać go z treścią obowiązującą, przeprowadzić analizę językową, analizę logiki zdania i wskazać czy zapis daje coś czy też odbiera.

Bez odwalenia tej roboty chodzicie panowie po omacku. nie będę tłumaczył że rozporządzenie powinno się lada moment napisać bo czasu mało.

Co do pomysłów to PIIB pcha łapy do kodeksu na chama. Ostatnie propozycje wpakowania do kodeksu zakresów uprawnień są naiwne i nieprawidłowe. Powinniśmy mieć ustawę tak jak komornicy; lekarze czy adwokaci. A w ustawie wszystko co trzeba.
 
 
+4 #19 stan 2013-02-27 17:49
Te zmiany to mydlene oczu i nazywanie tego samego w inny sposob. Najwazniejsze kwestie okreslone sa w rozporzadzeniu o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie o ktorym nikt nie wspomina a tam zawarte sa kwestie decydujace o pozycji inzyniera budownictwa ogolnego.

Wracajac do poprzedniego pytania: kto wyjasni mi czym sie rozni specjalnosc architektoniczn a od konstrukcyjno-budowlanej budownictwa ogolnego?
Po drugie - skoro mamy specjalnosc drogi oraz mosty to czemu analogicznie nie ma specjalnosci budynki?
 
 
+4 #18 Rafał12121232 2013-02-27 14:49
Oby tak było, dziadzio. Według mnie takim zapisem Minister będzie mógł wprowadzić wiele spraw i to nie koniecznie takich o jakich rozmawiamy, które obowiązują obecnie.
Ogólnie szkoda było światła, czasu oraz pieniędzy dla prawników na taką "deregularyzację " jeżeli założenia ostaną się w przedstawionej formie. Izba osiągnęła swoje. A my wraz z społeczeństwem które korzysta z usług ludzi "uprawnionych" NIC. Nie liczę aby jakikolwiek Minister wprowadził cokolwiek łagodniejszego niż jest dotychczas. Będą konieczne kolejne konsultacje, debaty, skargi z których nic nie wyniknie. Jeżeli sejm nie wprowadzi prawdziwych zmian nic z tego nie będzie. Ach ten nasz grajdoł, flaki się przewracają.
 
 
0 #17 Jakub_Jarosz 2013-02-27 13:43
Rafale, o specjalizacjach w ramach danych specjalnościach mówi zalacznik nr 2 z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Nie mają one nic wspólnego ze specjalizacjami na studiach. I tak, np. w przypadku specjalności mostowej, rozróżniamy w tej chwili dwie specjalizacje techniczno-budowlane: mosty drogowe i mosty kolejowe.
 
 
+1 #16 dziadzio 2013-02-27 13:42
W ramach specjalności uprawnień budowlanych np. mostowej zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem można wyodrębnić specjalizacje:
drogowe obiekty inżynierskie
kolejowe obiekty inżynierskie


Nie ma to nic wspólnego z posiadanym wykształceniem.


Tak jak pisałem w pierwszym poście:

Jednym z bardziej istotnych zmian w stosunku do stanu istniejącego jest przeniesienie z izby inżynierów do izby architektów uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektoniczn ej.
(Art. 5. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach...)

Inne zmiany są kosmetyczne i nic właściwie nie zmieniają poza tym, że dają pretekst do zmiany ROZPORZĄDZENIA które to może zmienić obecny stan diametralnie.
 
 
+3 #15 Rafał12121232 2013-02-27 13:23
Powtórzę słowa z art.16.1. "wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszczególnych specjalności".
Jeżeli chodzi o słowo "specjalności" nowa jest o specjalnościach z art. 14 ust.1 ale jeżeli chodzi o słowo "specjalizacji" to w tym przypadku może chodzić tylko i wyłącznie o specjalizację na danym kierunku - nie ma innej możliwości. I tu jest pies pogrzebany.
 
 
+3 #14 Rafał12121232 2013-02-27 13:17
Jak interpretujesz (kojarzy mi się z tym słowem "interpretacja" wszystko co najgorsze) art. 16.1. ?Art. 16. 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowani a przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia: rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, sposób stwierdzania posiadania tego przygotowania, obowiązki patrona, sposób odbywania praktyki pod kierunkiem patrona oraz sposób dokumentowania i odbywania tych praktyk, ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych, wykaz kierunków studiów wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego dla danej specjalności, akredytowanych według przepisów odrębnych, wykaz zawodów technicznych w budownictwie, [wiki]wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszczególnych specjalności[/wiki], a także sposób przeprowadzania i zakres egzaminu".
 
 
+1 #13 dziadzio 2013-02-27 12:48
Pisałem o tym już wcześniej sprawa jest całkowicie jasna. Ten zapis jest identyczny z tym co funkcjonuje obecnie.

Specjalności na danym kierunku studiów może być kilka mogą się różnie nazywać itd. Każda uczelnia może wprowadzać dowolne nazwy specjalności.

Natomiast specjalności uprawnień budowlanych są wymienione w ustawie. Dla danej specjalności uprawnień budowlanych trzeba skończyć studia na odpowiednim lub pokrewnym kierunku studiów.

NP. zgodnie z obecnym rozporządzeniem

dla specjalności
konstrukcyjno-budowlanej budownictwa ogólnego

Kierunek odpowiedni: budownictwo
Kierunek pokrewny: architektura i urbanistyka

Nowe Rozporządzenie będzie decydowało jaki kierunek jest odpowiedni do danej specjalności.
 
 
0 #12 teresa 2013-02-27 12:25
Dziadzio, ale jak rozumiesz coś takiego?

1. Uprawnienia budowlane są udzielane w SPECJALNOSCIACH (czyli podana jest jakby definicja specjalnosci):

1) architektoniczn ej;
2) konstrukcyjno-budowlanej budownictwa ogólnego;
3) konstrukcyjno-budowlanej budownictwa specjalistyczne go:
a) mostowej,
b) drogowej,
c) kolejowej,
d) hydrotechniczne j,
e) wyburzeniowej,

A dalej:

3. Uzyskanie uprawnień budowlanych, w specjalnościach , o których mowa w ust. 1, wymaga:
1) do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczn o-budowlanych:

a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej SPECJALNOSCI,
b) odbycia półtorarocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
c) odbycia rocznej praktyki na budowie;

2) do projektowania w ograniczonym zakresie:

a) ukończenia:
- studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej SPECJALNOSCI, lub
- studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,
b) odbycia półtorarocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
c) odbycia rocznej praktyki na budowie;Nie ten co pisał jest winien, tylko ustawodawca, bo nie wiadomo jak mamy interpretować słynne już 'SPECJALNOSCI'
 
 
+1 #11 dziadzio 2013-02-27 12:18
Prośba o usunięcie z artykułu informacji o

uprawnienia zależne od skończonej specjalizacji


Ponieważ informacja ta wprowadza w błąd w proponowanej ustawie jest tylko mowa o kierunku studiów. Tak jak jest obecnie.
 
 
+1 #10 Rafał12121232 2013-02-27 11:40
Nie podoba mi się, iż ma być jakiś wykaz specjalizacji na danym kierunku studiów zależny do nadania uprawnień w danej specjalizacji wyszczególnione j w ustawie art. 16.1. Jeżeli ktoś posiada specjalizację kolejową to co będzie mógł tylko drogi szynowe budować i projektować? A jeżeli nie posiada na dyplomie żadnej specjalizacji tylko kierunek? W jawny sposób ograniczamy dostęp do zawodu dla przyszłych budowlańców!!! Dodatkowo nic nie pisze się o warunkach zaliczenia praktyki zawodowej. Powinno zlikwidować się książki praktyk potwierdzone przez osoby posiadające pełne uprawnienia. Czas skończyć z tym chory systemem. Ponadto czas długi i chiński smok. W sumie dużo pisania mało pozytywnych zmian. Po lekturze oceniam, iż jeszcze bardziej ograniczy się dostęp do zawodu dzięki tym specjalizacją na dyplomie. Ale za to o pół roku skróci się praktyka - ale łaska śmiechu warta. Drodzy koledzy jesteśmy robieni przez izbę w bambuko nic więcej. Dziadki nadal będą pieczątkować jak peczątkowali dotychczas, ktoś wcześniej napisał - nawet w grobie.
 
 
-2 #9 Falco 2013-02-26 22:19
A czy to czasem nie jest tak, że jak kończy się studia 2 stopnia o specjalności np. mosty, to możliwe jest uzyskanie pełnych uprawnień tylko w MOSTACH?

Wtedy w pozostałych specjalnościach możliwe byłoby uzyskanie wyłącznie ograniczonych uprawnień.

Dla mnie to właśnie to oznacza ten zapis: "a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,"
 
 
0 #8 stan 2013-02-26 21:59
A propos proponowanych "nowych" specjalnosci kto wyjasni mi czym sie rozni specjalnosc architektoniczn a od konstrukcyjno budowlanej budownictwa ogolnego?
Po drugie - skoro mamy specjalnosc drogi oraz mosty to czemu analogicznie nie ma specjalnosci budynki?
 
 
+2 #7 dziadzio 2013-02-26 11:22
Nie ma tu wątpliwości, że słowo specjalności dotyczą różnych specjalności uprawnień budowlanych, do których należy skończyć odpowiedni kierunek studiów.

np. specjalność konstrukcyjno-budowlana budownictwa ogólnego
kierunek: np. budownictwo


specjalność instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
b)cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ;
kierunek: np. inżynieria środowiska

Tak naprawdę wszystkie istotne informacje ciągle są oddelegowane do ROZPORZĄDZENIA i obecnie to trudno to oceniać.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnień budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferują praktyki

Portal Studentów Inżynierii Środowiska

Reklama