Ostatnie Komentarze

Gwna arrow Studia arrow Matylda Jakubowska 
       
Oceñ wyk³adowcê ze studentbuduje.pl

Matylda Jakubowska

Doktor
Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna
Inna uczelnia: Politechnika Warszawska
Przedmioty nauczane: matematyka
Kontakt ze studentami:
  • 4
Posiadana wiedza:
  • 5
Jasno¶æ przekazu:
  • 5
Sprawiedliwo¶æ oceniania:
  • 6
Atmosfera na zajêciach:
  • 3
Przydatno¶æ zajêæ:
  • 6
Dostêpno¶æ dla studentów:
  • 5
Wymagana wiedza:
  • 5
Wymagane szczê¶cie:
  • 1

Komentarz dodaj±cego: Bardzo stara siê nauczyæ jak najwiêcej. Przychylna studentom. Wyk³ady i æwiczenia prowadzi w sposób zrozumia³y. Wymaga rozwi±zywania zadañ wg narzuconych schematów jednak bardzo sprawiedliwie ocenia przyswojon± wiedzê.
   Odson: 514
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnie budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferuj praktyki

Portal Studentów Inynierii rodowiska

Reklama