Ostatnie Komentarze

Gwna arrow Studia arrow Tomasz Lewiñski 
       
Oceñ wyk³adowcê ze studentbuduje.pl

Tomasz Lewiñski

Profesor zwyczajny
Uczelnia: Politechnika Warszawska
Przedmioty nauczane: Mechanika Budowli
Kontakt ze studentami:
  • 2
Posiadana wiedza:
  • 6
Jasno¶æ przekazu:
  • 3
Sprawiedliwo¶æ oceniania:
  • 3
Atmosfera na zajêciach:
  • 3
Przydatno¶æ zajêæ:
  • 2
Dostêpno¶æ dla studentów:
  • 2
  • 4
Wymagana wiedza:
  • 2
Wymagane szczê¶cie:
  • 6

Komentarz dodaj±cego: Bardzo specyficzny profesor. Mimo i¿ musia³ skoñczyæ budownictwo to sprawia wra¿enie kompletnie oderwanego od rzeczywisto¶ci - widaæ ¿e czysty teoretyk. Ilo¶ci posiadanej wiedzy nie da mu siê uj±æ, ale na wyk³adach czuæ, ¿e on jest w swoim ¶wiecie, do którego nie za bardzo potrafi wprowadziæ s³uchaczy.
   Odson: 909
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnie budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferuj praktyki

Portal Studentów Inynierii rodowiska

Reklama