Ostatnie Komentarze

Gwna arrow Studia arrow Krzysztof ¯mijewski 
       
Oceñ wyk³adowcê ze studentbuduje.pl

Krzysztof ¯mijewski

Profesor uczelniany
Uczelnia: Politechnika Warszawska
Przedmioty nauczane: Fizyka Budowli
Kontakt ze studentami:
  • 6
Posiadana wiedza:
  • 6
Jasno¶æ przekazu:
  • 6
Sprawiedliwo¶æ oceniania:
  • 4
Atmosfera na zajêciach:
  • 6
Przydatno¶æ zajêæ:
  • 4
Dostêpno¶æ dla studentów:
  • 3
Wymagana wiedza:
  • 5
Wymagane szczê¶cie:
  • 4

Komentarz dodaj±cego: Bardzo pozytywny jegomo¶æ. Ogromy autorytet, posiada aktualn± wiedzê nie tylko z zakresu budownictwa, ale tak¿e w kwestiach zwi±zanych z energetyk±. Wyk³ady z Fizyki Budowli bez niego to nie to samo ;-). Bardzo zapracowany cz³owiek, ciê¿ko go spotkaæ na wydziale, gdy¿ czêsto wyje¿d¿a i prowadzi szerok± dzia³alno¶æ pozauczelnian±. To jeden z tych profesorów, którzy id± z duchem postêpu. Poza tym jego oryginalny sposób bycia i niewyobra¿alna charyzma sprawiaj±, ¿e jest to jeden z tych ludzi, których bêdziemy wspominaæ po wielu, wielu latach.
   Odson: 1734
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnie budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferuj praktyki

Portal Studentów Inynierii rodowiska

Reklama