Ostatnie Komentarze

Gwna arrow Studia arrow Marek Jêdrzejczak 
       
Oceñ wyk³adowcê ze studentbuduje.pl

Marek Jêdrzejczak

Doktor
Uczelnia: Uniwersytet Warmisko-Mazurski
Przedmioty nauczane: konstrukcje betonowe
Kontakt ze studentami:
  • 1
Posiadana wiedza:
  • 4
Jasno¶æ przekazu:
  • 1
Sprawiedliwo¶æ oceniania:
  • 3
Atmosfera na zajêciach:
  • 2
Przydatno¶æ zajêæ:
  • 4
Dostêpno¶æ dla studentów:
  • 3
Wymagana wiedza:
  • 5
Wymagane szczê¶cie:
  • 5

Komentarz dodaj±cego: Cz³owiek bardzo zamkniêty, niewiele wiedzy potrafi przekazaæ. Na wyk³adach mówi bardzo monotonnie, jakby tylko chcia³ odpukaæ swoje i wyj¶æ. Æwiczenia wygl±daj± tak, ¿e studenci przepisuj± 140-stronowy projekt ze slajdów, a prowadz±cy ogólnikowo komentuje ka¿dy z nich. Wymagania s± bardzo du¿e, studenci polegaj± g³ównie na notatkach od starszych kolegów,a nie na przekazanej przez prowadz±cego wiedzy. Kolokwium jest jedn± wielk± niewiadom±, nie ma sprecyzowanych jasno wymogów, i nie zawsze wiadomo,czego siê nauczyæ.
   Odson: 1232

Komentarze  

 
+3 #1 pan3k 2015-03-01 18:21
Zgadza si czowiek samotnik, perfekcjonista, pedant, dlatego szybko si denerwuje, jeli kto czego nie rozumie. Gdyby nie gra prawdopodobnie nikt nie zaliczyby u niego przedmiotu. Wymaga duo, ale nie potrafi przekaza wiedzy w naleyty sposb. Nie warto chodzi na wykady, bo profesor potrafi na nich zanudzi. Zaliczenie przedmiotu jest kopotliwe, na pocztku trzeba zrobi projekt, ktry nie jest za dobrze wytumaczony. Trzeba duo pracy wasnej by zrozumie co si liczy i co jak pracuje. Znajomo norm jest bardzo przydatna. Potrzebne jest to do zaliczenia obrony projektu. Obrona wedug mnie jest najtrudniejsza. Nastpnie trzeba zaliczy kolokwium, ktre jest ju do atwe(jeli ma si dobre notatki z wicze), bo mona korzysta z wasnych opracowa. Nastpnie przychodzi kolej na egzamin. Egzamin da si zaliczy po spdzeniu paru dni przy przestudiowaniu wykadw. Trzeba by dokadnym i precyzyjnym, bez lania wody. Czasami da jakie pytanie od siebie. Za jakie gafy stawia punkty ujemne. Znam kilka osb, ktre powtarzaj ju par lat przez ten przedmiot. Jednak po zaliczeniu przedmiotu, czowiek cieszy si bardziej ni po zaliczeniu caej reszty. Mona powiedzie, e doktor stawia poprzeczk wysoko i tym motywuje studentw. Wiedza wyniesiona ze wszystkich semestrw konstrukcji betonowych jest dua. W porwnaniu do reszty nauczycieli konstrukcji betonowych na UWM tumaczy najgorzej, wymaga najwicej.
 
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds

Pismo do Sejmu RP w sprawie uprawnie budowlanych

Ranking pracodawców 2013

Firmy, które oferuj praktyki

Portal Studentów Inynierii rodowiska

Reklama