Nowe uprawnienia projektowe i wykonawcze - garść informacji
Redaktor: Administrator   
09.10.2014.
 Dzięki uprzejmości Pana Piotra Wyrwasa z PIIB mamy dla Was garść informacji, które dotyczą ostatnich zmian w uprawnieniach. Mamy nadzieję, że poniższy tekst udzieli Wam odpowiedzi na parę pytań.

Uprawnienia projektowe

Praktyka zawodowa odbywana jest po uzyskaniu stosownego wykształcenia (czyli: po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub po uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza). Fakt odbywania praktyki potwierdza osoba wpisana na listę członków izby, posiadająca ODPOWIEDNIE uprawnienia budowlane (czyli w przypadku ubiegania się o uprawnienia "bez ograniczeń" osoba potwierdzająca praktykę również musi posiadać uprawnienia "bez ograniczeń"). 

Do praktyki zawodowej można zaliczyć również praktykę odbytą po ukończeniu trzeciego roku studiów, o ile jest potwierdzona przez osobę o wymaganiach jak wyżej. Zakres praktyki zawodowej powinien być zgodny z zakresem specjalności uprawnień budowlanych o które ubiega się wnioskodawca (czyli np.: nie będzie można zaliczyć praktyki mostowej ubiegając się o nadanie np. uprawnień drogowych). Od 25 września 2014 r. praktykę potwierdza się w formie OŚWIADCZENIA potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej, którego wzór zawarto w załączniku nr 1 do rozporządzenia (przestają obowiązywać dzienniki praktyki). Jednak praktyka zawodowa odbyta przed 10 sierpnia 2014 r. musi być udokumentowana w formie dziennika praktyki zawodowej. 

Problemem pozostaje dokumentowanie praktyki odbywanej w okresie pomiędzy 10 sierpnia a 25 września 2014 r. W tym czasie izba nie wydawała już dzienników praktyki. I tak, osoby które POSIADAŁY dzienniki praktyki zawodowej mogą dokumentować praktykę poprzez wpisy aż do dnia 24 września 2014 r. Należy jednak pamiętać, żeby wpis do dziennika praktyki dokonany przez osobę, która będzie potwierdzała praktykę zawodową nie był wykonany później niż 15.10.2014 r. (21 dni od wejścia rozporządzenia w życie).

Osoby, które NIE POSIDAJĄ książki praktyki, a które będą chciały udokumentować praktykę w okresie pomiędzy 10 sierpnia a 25 września 2014 r. będą musiały to zrobić na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (art. 75). W myśl KPA : "Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny", oraz "Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania". Czyli mówiąc wprost: do udokumentowania praktyki powinno wystarczyć OŚWIADCZENIE o odbyciu praktyki zawodowej podpisane przez osobę ubiegającą się o nadanie uprawnień. 

Załącznikiem do oświadczenia jest zbiorcze zestawienie praktyki, w którym wymienić należy nazwy przedsięwzięć przy których odbywana była praktyka, z określeniem między innymi: terminu, czasu praktyki, formy zatrudnienia i charakteru wykonywanych czynności. Wzór zbiorczego zastawienia został zawarty w rozporządzeniu.

Zapis o dołączaniu prac projektowych do wniosku o nadania uprawnień wynika ze sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Uwaga brzmiała: "Na wniosek komisji, kandydat zobowiązany jest przedstawić prace projektowe, wykonane w ramach praktyki zawodowej" Ministerstwo rozpatrując ten wniosek zamieniło uprawnienie komisji na obowiązek nałożony na ubiegającego się o uprawnienia budowlane. Jak to będzie wyglądać w praktyce jeszcze nie wiadomo. Myślę, że wymaganie to będzie realizowane w sposób kompromisowy - w formie wyciągu z projektu, ponieważ w każdym innym przypadku archiwizowanie tych dokumentacji w aktach sprawy o nadanie uprawnień będzie bardzo kłopotliwe dla izby. Co do zasadności tego obowiązku to jest to "coś za coś". Zlikwidowany został wymóg prowadzenia książki praktyki zawodowej, w to miejsce "wchodzi" obowiązek przedstawienia prac projektowych.

 

Uprawnienia Wykonawcze

Zasady wymienione przy okazji omawiania praktyki do projektowania obowiązują również przy praktyce do kierowania robotami. 

Zmienione rozporządzenie umożliwia zaliczenie do okresu praktyki zawodowej do kierowania robotami, oprócz normalnej pracy na budowie, pracę w takich instytucjach jak:
- organy nadzoru budowlanego - czyli PINBy, WINBy, GUNB;
- organy administracji rządowej lub samorządowej realizujących zadania zarządcy drogi - czyli GDDKiA, ZDW, Powiatowe Zarządy Dróg, a także odpowiednie wydziały (referaty) w gminach, w których nie utworzono odrębnych jednostek zarządzających drogami;
- organy zarządzające infrastrukturą kolejową lub podmioty odpowiedzialne za infrastrukturę kolejową - czyli ??? - kolejarze pewnie wiedzą najlepiej 
Oczywiście, trzeba w tych instytucjach wykonywać czynności inspekcyjno-kontrolne lub czynności na terenie budowy obejmujące konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych. Katalog czynności wykonywanych w ramach takiej praktyki zawarto w § 3 pkt 4 rozporządzenia.

Żeby nie było zbyt łatwo, taka praktyka musi być dwukrotnie dłuższa. Aby mieć zaliczony jeden rok praktyki trzeba w takiej instytucji przepracować dwa lata. Oczywiście taka praktyka musi być odbywana pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz która przynależy do izby inżynierów. 

Do okresu praktyki zaliczyć można pracę na budowach realizowanych na terenach zamkniętych podległych ministerstwom "siłowym" takim jak MON, MSW czy ABW. Dokumentowanie takiej praktyki polega na przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez WINB.

Praktykę zagraniczną dokumentuje się poprzez zaświadczenie kierownika jednostki w której odbywała się praktyka, potwierdzonym przez osobę pod kierunkiem której praktyka była odbywana. Szczegółowe wymagania dla takiego dokumentu przedstawiono w § 4.

 

Piotr Wyrwas,

Członek Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa